EBC przyjmuje nowy klucz kapitałowy

10 December 2018

Komunikat Europejskiego Banku Centralnego z dnia 3.12.2018, kiedy to Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła akty prawne w sprawie dokonywanej regularnie co pięć lat aktualizacji klucza subskrypcji kapitału EBC i udziałów wpłacanych przez krajowe banki centralne z Unii Europejskiej (UE). Nowy klucz kapitałowy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019.

Jak podaje źródło, udział krajowego banku centralnego w kapitale EBC wynika z wagi odpowiadającej – w równych częściach – udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE*.

Wagi te opierają się na danych przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Krajowe banki centralne dokonają między sobą przekazania udziałów, aby uzyskać rozkład zgodny ze zaktualizowanym kluczem.

Po aktualizacji udział 16 krajowych banków centralnych w kapitale EBC wzrośnie, a 12 – zmaleje. Nowy rozkład udziałów przedstawia poniższa tabela. Łączna wartość subskrybowanego kapitału EBC pozostaje niezmieniona i wynosi 10 825 007 069,61 euro. Odnośne decyzje EBC są dostępne na stronie internetowej EBC, a w odpowiednim terminie zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W proces podejmowania decyzji, zgodnie ze statutem ESBC, była zaangażowana Rada Ogólna EBC.

Zgodnie z rotacyjnym systemem korzystania z prawa głosu w Radzie Prezesów prezesi krajowych banków centralnych ze strefy euro są podzieleni na dwie grupy, zależnie od wielkości sektora finansowego i PKB swojego państwa, według danych wspomnianych powyżej. Dane te są wyliczane przy każdej copięcioletniej aktualizacji klucza kapitałowego. Z nowych obliczeń wynika, że 1 stycznia 2019 podział prezesów na grupy nie zmieni się.

Więcej informacji wraz z tabelą rozkładu udziałów na stronie, z której pochodzi oryginalny tekst: https://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr181203.pl.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *