https://pixabay.com

Program Komisji Europejskiej na rok 2019

24 October 2018

Komisja Europejska przedstawiła program prac na rok 2019, określając trzy główne priorytety: osiągnięcie szybkiego porozumienia w sprawie już przedłożonych wniosków ustawodawczych w celu realizacji dziesięciu priorytetów politycznych; przyjęcie ograniczonej liczby nowych inicjatyw w celu sprostania wyjątkowym wyzwaniom; oraz przedstawienie kilku inicjatyw z perspektywą dla Unii na przyszłość 27 krajów tworzących podstawy silnej, zjednoczonej i suwerennej Europy.

Program prac Komisji 2019

Jak powiedział przewodniczący Jean-Claude Juncker: “Za siedem miesięcy Europa będzie miała najważniejsze spotkanie z wyborcami od pokolenia w wyborach europejskich. Wzywam Parlament Europejski i Radę do przyjęcia wniosków przedstawionych przez Komisję w ciągu ostatnich czterech lat. Obywatele nie dbają o propozycje, dbają o obowiązujące przepisy, które dają im prawa. Najlepszy przekaz do wyborców biorących udział w wyborach w przyszłym roku będzie wówczas, gdy pokażemy,  że Unia zapewnia im konkretne i miarodajne wyniki. “

Program prac na 2019 r. koncentruje się na zaledwie 15 nowych inicjatywach i dodatkowych 10 nowych ocenach sprawności regulacyjnej, w celu dokonania przeglądu istniejącego prawodawstwa i zapewnienia jego przydatności do zamierzonego celu. Aby zapewnić skupienie na realizacji, program prac Komisji wymienia 45 oczekujących wniosków priorytetowych w ramach wspólnej deklaracji w sprawie priorytetów legislacyjnych, do przyjęcia przez Parlament i Radę przed wyborami europejskimi. Komisja sugeruje również wycofanie lub uchylenie 17 oczekujących wniosków lub istniejących przepisów. Komisja przedłożyła już wszystkie wnioski ustawodawcze niezbędne do realizacji dziesięciu priorytetów Komisji Junckera. Wraz z Parlamentem Europejskim i Radą doszło do porozumienia w sprawie około połowy tych wniosków, a kolejne dwadzieścia procent jest w zaawansowanym stadium procesu legislacyjnego.

Włochy – projekt planu budżetowego

Komisja Europejska określiła w projekcie planu budżetowego przedstawionym przez Włochy w 2019 r. poważną niezgodność z zaleceniem fiskalnym skierowanym do Włoch przez Radę, w tym Włochy, w dniu 13 lipca 2018 r., a które zostały również zatwierdzone przez Radę Europejską w dniu 28 czerwca. Komisja zauważa również, że plan nie jest zgodny ze zobowiązaniami przedstawionymi przez Włochy w swoim programie stabilności z kwietnia 2018 r.
Zgodnie z odpowiednimi przepisami Komisja przyjęła opinię, w której zwraca się do Włoch o przedstawienie zmienionego projektu planu budżetowego w ciągu trzech tygodni. To pierwszy raz, gdy Komisja wystąpiła z wnioskiem o przedstawienie zmienionego projektu planu budżetowego.

Lepsze regulacje

Wraz z nadchodzącymi wyborami europejskimi oraz w kontekście przyszłej debaty o Europie, Komisja Europejska przedstawiła zmiany, które zamierza wprowadzić w procesie kształtowania polityki UE, aby skoncentrować swoje ograniczone zasoby na mniejszej liczbie działań i realizować priorytety polityczne w bardziej efektywny sposób. Dzisiejszy komunikat w sprawie wzmocnienia zasad proporcjonalności i pomocniczości w procesie decyzyjnym UE ma również na celu rozwiązanie zaleceń “grupy zadaniowej ds. Pomocniczości, proporcjonalności i mniej efektywnego działania”.

Przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker powiedział: “Z zadowoleniem przyjmuję wniosek grupy zadaniowej, że UE dodaje wartości we wszystkich obszarach, w których obecnie działa. W pewnym momencie jednak będziemy musieli stawić czoła faktowi, że nie będziemy mogli kontynuować tych czynności, aby stawić czoła rosnącym wyzwaniom za pomocą obecnie dostępnych zasobów. W przyszłości Komisja będzie musiała jeszcze bardziej priorytetowo określić swoje działania i zasoby. “

Komisja na przykład uwzględni “siatkę pomocniczości” zaproponowaną przez grupę zadaniową we wszystkich swoich ocenach skutków i objaśnieniach; sieć jest narzędziem służącym do ukierunkowania analizy pomocniczości i proporcjonalności w ustrukturyzowany sposób. Komisja ułatwi również parlamentom narodowym dotrzymywanie terminów składania opinii w sprawie projektów wniosków oraz zbada, w jaki sposób lepiej gromadzić opinie władz lokalnych i regionalnych oraz składać sprawozdania na ten temat w ramach konsultacji publicznych. Regulacyjna platforma ds. Sprawności, która ocenia obciążenie regulacyjne istniejących przepisów UE, powinna również zostać przekształcona w celu zwiększenia obecności władz lokalnych i regionalnych, a także powinna skupić się na dodatkowej zasadzie pomocniczości i proporcjonalności, a także na obecnym skupieniu się na obciążeniach regulacyjnych. W szczególności Komisja dopilnuje, aby odpowiednie akty delegowane i wykonawcze były systematycznie uwzględniane w ocenach.

Źródło: https://ec.europa.eu/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *