1629

RODO – jakie zmiany wniosło do naszego życia? Podsumowanie.

27 November 2018

To już pół roku odkąd RODO zostało wcielone w życie. Krótka niepozorna nazwa, a jednak jak wiele kryła w sobie nowości, z którymi zapoznać się musiał i ma wciąż do czynienia, tak naprawdę każdy z nas. Co zawdzięczamy RODO?

W minionych sześciu miesiącach to problemy ze stosowaniem nowego prawa i niewłaściwe, niekiedy wręcz absurdalne, praktyki spowodowane strachem przed wysokimi karami, skupiły w sposób szczególny uwagę opinii publicznej. Tymczasem w ich cieniu zarówno przedsiębiorcy, jak i administracja publiczna oraz wszystkie inne podmioty zobowiązane do stosowania RODO wprowadzają wiele cennych rozwiązań, sprzyjających lepszej ochronie naszych danych osobowych – napisała dr Edyta Bielak-Jomaa, prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w specjalnym liście na podsumowanie pierwszego półrocza stosowania nowych przepisów.

Korzyści z RODO

Analiza stosowanych praktyk dowodzi, że nowe prawo zaowocowało zmianą podejścia do ochrony danych osobowych i wieloma korzystnymi rozwiązaniami. Wśród tych najważniejszych i najbardziej odczuwalnych efektów warto wymienić:

-wzrost znaczenia kwestii ochrony danych osobowych i prywatności,
-przeanalizowanie i uporządkowanie przez firmy i instytucje procesów związanych z przetwarzaniem danych osobowych – m.in. zweryfikowanie baz danych, usunięcie danych zbędnych i nieaktualnych, przeszkolenie personelu,
-szybsze reagowanie na składane żądania i wnioski,
-przeformułowanie klauzul informacyjnych, ich uproszczenie i częstsze stosowanie zrozumiałego dla odbiorców języka,
-informowanie osób o naruszeniu ochrony ich danych osobowych, dzięki czemu mogą one szybko podjąć skuteczne działania chroniące ich przed negatywnymi skutkami naruszenia,
-powoływanie inspektorów ochrony danych (IOD) – fachowców w zakresie ochrony danych – nawet przez firmy, które nie są do tego zobowiązane, co powoduje, że działania związane z przetwarzaniem danych osobowych są nadzorowane przez specjalistę, przez co zwiększa się poziom ochrony danych, a klienci zyskują punkt kontaktowy i pomoc w rozwiązaniu problemów dotyczących wykorzystywania ich danych osobowych przez konkretny podmiot,
-zmiana praktyk stosowanych przez globalnych graczy, którzy określone w RODO standardy zaczynają uwzględniać w swoich działaniach.

Uwaga, jak zaznacza serwis UODO, mimo wielu pozytywnych zmian, wciąż trzeba pracować nad doskonaleniem stosowanych rozwiązań i procedur. Warto przypomnieć, że zapewnianie zgodności z RODO to proces ciągły, a nie jednorazowe działanie. W opinii UODO, wciąż warto:

-pogłębiać wiedzę o przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w tym RODO,
-w większym stopniu korzystać z elastyczności i swobody działania, jaką dają przepisy ogólnego rozporządzenia,
-udoskonalać ocenę ryzyka, m.in. w większym stopniu uwzględniać zagrożenia, jakie dla ochrony danych powoduje korzystanie z nowoczesnych technologii i Internetu; często bowiem dostrzegamy jedynie korzyści, jakie daje informatyzacja,
-wprowadzać rozwiązania mające na celu zwiększanie ochrony dzieci.

Jednocześnie żeby ułatwić dalsze codzienne stosowanie RODO i korzystanie z praw, jakie ono daje, Urząd Ochrony Danych Osobowych – na podstawie zdiagnozowanych najczęstszych problemów i błędów – przygotował dwa zestawy praktycznych wskazówek:

-dla administratorów,
-dla osób indywidualnych.
Powinny być one pomocne w stosowaniu RODO na co dzień.

Odniesienia do wskazówek i więcej informacji w oryginalnym artykule na stronie:https://www.uodo.gov.pl/pl/171/577Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *