REGULAMIN

. Korzystanie z Portalu   

1.1 Strona internetowa Risk & Compliance Platform Europe udostępniana jest użytkownikom przez spółkę International Publishing & Sales BV z siedzibą w Wisselweg 33 NL-1314 CB Almere, Holandia zarejestrowaną w Holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 61570257, VAT UE: NL 8543.95.933 B01, zwaną dalej IP&S.

1.2 Strona internetowa Risk & Compliance Platform Europe, zwana dalej Portalem ma na celu dostarczanie informacji osobom fizycznym, firmom i organizacjom zainteresowanym rozwojem dziedziny zarządzania ryzykiem i zgodnością.

1.3. Pod względem wydawniczym Portal jest całkowicie niezależny od swoich użytkowników i klientów.

  1. Prywatność i dane osobowe

2.1 IP&S w pełni uznaje prawo użytkowników Portalu do prywatności i ochrony danych osobowych i nie wymaga ujawniania ich tożsamości.

2.2 Dane osobowe użytkowników gromadzone przez IP&S traktowane są, jako oddzielna baza danych, przechowywana z zachowaniem wszelkich zasad i norm bezpieczeństwa.

2.3 IP&S nie wykorzystuje tymczasowych, ani stałych plików cookie oraz podobnych technologii. (Plik cookie to plik umieszczony przez serwer internetowy na dysku twardym komputera użytkownika, który umożliwia identyfikację podczas każdej wizyty. Plik może zawierać dane osobowe).

2.4 W celu otrzymywania newsletteru użytkownik Portalu musi dokonać subskrypcji, tym samym wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu subskrypcyjnym jedynie w celach korzystania z Portalu.

2.5 W celu pobrania dokumentów (whitepapers, studia przypadków lub artykuły o najlepszych praktykach) użytkownik Portalu przekazuje IP&S imię, nazwisko, nazwę firmy oraz adres e-mail, tym samym wyrażając zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w formularzu do pobrań w celach korzystania z Portalu. IP&S ma prawo przekazać te dane wyłącznie osobom trzecim, od których pochodzą pobrane dokumenty.

2.6 IP&S zobowiązuje się do nieprzekazywania, niesprzedawania oraz nieużyczania danych osobowych użytkowników Portalu bez ich zgody. Dotyczy to innych osób, firm oraz instytucji. Wyjątkiem są uprawnione na podstawie prawa organy państwa dla potrzeb prowadzonych przez nie postępowań.

2.7 IP&S przechowuje adresy IP użytkowników w celach statystycznych. IP&S zastrzega sobie prawo do ujawniania danych zbiorczych o znaczeniu statystycznym współpracującym z nim dostawcom i klientom, bez podawania indywidualnych danych osobowych.
2.8 Na Portalu znajdują się linki do stron zewnętrznych. IP&S nie odpowiada za ich politykę ochrony prywatności danych osobowych. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią oświadczenia o polityce prywatności na poszczególnych stronach samodzielnie.

2.9 Użytkownik Portalu ma prawo do wglądu w dane podane w czasie subskrypcji i w formularzu do pobrań. Ma także prawo do ich weryfikacji, modyfikacji oraz usunięcia.

2.10 O wszelkich zmianach w niniejszej deklaracji dotyczącej bezpieczeństwa danych i ochrony prywatności w Portalu użytkownicy będą informowani na bieżąco na jego stronach.

2.11 Wszelkie pytania związane z polityką ochrony prywatności oraz bezpieczeństwem danych osobowych użytkowników Portalu należy kierować na adres e-mail: info@riskcompliance.pl.

  1. Prawa własności intelektualnej

3.1 Wszystkie (intelektualne) prawa własności związane z Portalem oraz prawa do znaku towarowego są wyłączną własnością IP&S.

3.2 IP&S zachowuje wszystkie prawa (w tym prawa autorskie, znaki towarowe i patenty) odnoszące się do informacji zawartej na Portalu (w tym teksty, grafiki i znaki towarowe).

 

3.3 Informacje zamieszczone na Portalu, teksty, artykuły oraz wszelkie inne dane i materiały nie mogą być kopiowane (w całości lub części), powielane ani zmieniane bez uprzedniej pisemnej zgody IP&S.

 

3.4 Nie wolno udostępniać odpłatnie treści zawartych na Portalu osobom trzecim.  Wyjątkiem jest udostępnianie zawartości Portalu za pomocą ikon umieszczonych na Portalu takich jak LinkedIn, Facebook, Twitter itp. Ikony te są umieszczone na dole każdego artykułu a ich użycie zostało uzgodnione z osobami trzecimi.

 

3.5 Prawa (powielanie) związane z formatem i treścią Portalu (zarejestrowanymi danymi, obrazami, dźwiękiem, tekstem i innymi informacjami) są wyłączną własnością IP&S lub jego licencjodawców.

3.6. IP&S ma prawo, ale nie obowiązek, usunięcia informacji z Portalu, jeśli dojdzie do wniosku, że istnieje możliwość naruszenia praw osób trzecich. IP&S ma również prawo – jeśli nie uzgodniono inaczej z autorem – skrócić lub dostosować zgłoszony materiał. Dotyczy to tekstu, muzyki i obrazów.

 

  1. Zastrzeżenia

4.1 Informacje zamieszczone na Portalu nie mogą w żadnym wypadku zostać uznane za równoważne z poradą zawodową. IP&S stanowczo odradza podejmowania działań i zaciągania zobowiązań opartych wyłącznie na informacjach zamieszczonych na Portalu.

4.2 Informacje na Portalu zostały zebrane z największą starannością. IP&S uznaje, że dokładnie i wyczerpująco przedstawia stan rzeczy w chwili publikacji na Portalu. IP&S nie gwarantuje jednak, że informacje te są zawsze poprawne lub kompletne i że takimi pozostaną.

4.3 IP&S nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użyciem (lub niemożnością użycia) informacji zamieszczonej na Portalu oraz za szkody związane z działaniami lub zaniechaniami podjętymi na podstawie tych informacji.

4.4 Celem IP&S jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do Portalu, niemniej jednak IP&S nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z faktu, że Portal (z jakiejkolwiek przyczyny) jest w danym momencie niedostępny.

4.5 Oświadczenia i opinie wyrażone w artykułach i na blogach na Portalu są wyłącznie opiniami ich autorów a nie webmasterów, czy IP&S. IP&S nie ponosi odpowiedzialności za ich treść oraz za szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogą być wynikiem zawartych tam wyrażeń.

4.6 IP&S może bez uprzedzenia zawiesić czasowo dostęp do Portalu w celu jego konserwacji lub modernizacji.

  1. Postanowienia końcowe

5.1 W przypadku zawarcia umowy IP&S zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania bez żadnych odszkodowań, jeśli nie będzie w stanie wykonać zawartej umowy z powodu aktów terroryzmu, wandalizmu, wojny, katastrofy, siły wyższej itp.

5.2 W przypadku zawarcia umowy IP&S zastrzega sobie prawo do jej rozwiązania z mocy prawa i bez uprzedniego powiadomienia, w przypadku upadłości lud niezdolności do zwarcia ugody z wierzycielami.

5.3 Wszystkie należności są płatne na konto bankowe w Holandii. Wszystkie kwoty do zapłaty wymienione na fakturze należy wpłacić w terminie płatności w niej zawartym. W przypadku niedotrzymania terminu płatności należne jest z mocy prawa i bez powiadomienia o terminie wymagalności odszkodowanie w wysokości 5% kwoty niezapłaconego rachunku, nie mniej jednak niż 150 euro.

5.4 Do niniejszego Regulaminu, jak i spraw w nim nieuregulowanych mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa holenderskiego, a wszelkie postępowania i spory prowadzone i rozstrzygane będą przez właściwe sądy w Holandii.