Kennisbank

Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK MiFID Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


136 mln euro na wsparcie sześciu polskich regionów w walce z pandemią koronawirusa oraz na wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej

19 stycznia 2022
Knowledge Base

Komisja przyznała dodatkowe środki w wysokości 136 mln euro na rzecz sześciu programów operacyjnych (PO) objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Środki te pomogą polskim regionom wspierać systemy opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz inwestować w transformację ekologiczną i cyfrową. Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: „Po raz kolejny REACT-EU przynosi obywatelom wymierne i praktyczne wsparcie. Przedmiotowe środki pomogą tym polskim regionom przezwyciężyć skutki pandemii i utorują drogę ku sprawiedliwej, cyfrowej i ekologicznej transformacji. Pragnę podziękować władzom polskim za współpracę w uruchomieniu tych środków”.
Czytaj dalej

Ład korporacyjny jako budulec systemu compliance. Część I: dyrektywa due diligence

13 stycznia 2022
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Europejska Koalicja na rzecz Sprawiedliwości Korporacyjnej (ang. European Coalition for Corporate Justice) oraz 47 innych organizacji działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego wystosowało list otwarty do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen, wzywając do podjęcia zdecydowanych działań ku uchwaleniu dyrektywy dotyczącej zrównoważonego ładu korporacyjnego. Przypomnijmy, iż w marcu ubiegłego roku Parlament Europejski przyjął sprawozdanie z inicjatywy ustawodawczej zawierające zalecenia dla Komisji Europejskiej (KE) w sprawie należytej staranności (due diligence) i odpowiedzialności przedsiębiorstw, w tym projektu dyrektywy, konstytuującego zrównoważony ład korporacyjny.
Czytaj dalej

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje wzmocnienie ochrony środowiska poprzez prawo karne

17 grudnia 2021
Knowledge Base

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący nowej unijnej dyrektywy mającej na celu zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku, czym wypełniła kluczowe zobowiązanie zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Wniosek ten ma zwiększyć skuteczność ochrony środowiska poprzez zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia środków prawa karnego. Zdefiniowano w nim nowe przestępstwa przeciwko środowisku, określono minimalny poziom sankcji i zwiększono skuteczność współpracy organów ścigania. Zobowiązuje ona również państwa członkowskie do wspierania i wspomagania osób zgłaszających przestępstwa przeciwko środowisku i do współpracy w zakresie egzekwowania prawa. Wniosek przyczyni się do ochrony przyrody i zasobów naturalnych, a także zdrowia publicznego i dobrostanu. Czytaj dalej

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie rocznego budżetu UE na 2022 r

19 listopada 2021
Knowledge Base

W poniedziałek wieczorem Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027. Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.
Czytaj dalej

Prognoza gospodarcza z jesieni 2021 r.: od ożywienia do rozwoju w obliczu trudności

14 listopada 2021
Knowledge Base

Szybsze niż oczekiwano odbicie się gospodarki UE z recesji wywołanej pandemią. Wraz z postępem akcji szczepień i znoszeniem ograniczeń, wiosną ponownie odnotowano wzrost gospodarczy, który trwał całe lato dzięki ponownemu otwarciu gospodarki. Pomimo wielu przeszkód przewiduje się, że w okresie objętym prognozą gospodarka UE będzie nadal rosła, osiągając wzrost na poziomie odpowiednio 5 proc., 4,3 proc. i 2,5 proc. w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Przewidywane stopy wzrostu w strefie euro mają być w latach 2021 i 2022 takie same jak w całej UE, natomiast w roku 2023 wzrost wyniesie 2,4 proc. Prognoza ta jest uzależniona w dużym stopniu od dwóch czynników: rozwoju pandemii COVID-19 i tempa, w jakim podaż będzie w stanie dostosować się do szybkiego wzrostu popytu w następstwie ponownego otwarcia gospodarki.
Czytaj dalej

Komisja, Breakthrough Energy Catalyst i Europejski Bank Inwestycyjny rozwijają partnerstwo w zakresie technologii klimatycznych

07 listopada 2021
Knowledge Base

Na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26) w Glasgow przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, założyciel Breakthrough Energy Bill Gates i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer oficjalnie zawarli pionierskie partnerstwo, które pobudzi inwestycje w najważniejsze technologie klimatyczne. Dzisiejsze podpisanie protokołu ustaleń jest następstwem pierwotnego ogłoszenia z czerwca 2021 r. podczas konferencji ministerialnej dotyczącej inicjatywy „Mission Innovation”. Nowe partnerstwo między Komisją, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Breakthrough Energy Catalyst uruchomi do 820 mln EUR (1 mld USD) w latach 2022–2026 w celu przyspieszenia wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii, które pomogą zrealizować ambicje Europejskiego Zielonego Ładu i cele klimatyczne UE na 2030 r. Oczekuje się, że każde euro pozyskane z środków publicznych spowoduje efekt dźwigni rzędu dalszych trzech euro z funduszy prywatnych.  Czytaj dalej

Projekt ustawy o ochronie sygnalistów – wstępna analiza

22 października 2021
Knowledge Base

W dniu 17 grudnia br. upłynie termin transpozycji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zwana powszechnie dyrektywą o ochronie sygnalistów. Od wielu miesięcy szerokie grono środowiska prawno-compliance z utęsknieniem wyczekiwało ujawnienia projektu ustawy stanowiącego transpozycję do polskiego porządku prawnego tzw. unijnej dyrektywy o ochronie sygnalistów. Na przestrzeni tego czasu, również na łamach niniejszego portalu, powstało kilkanaście tekstów traktujących o wymogach wspomnianej dyrektywy, ale i nadziejach z jakimi wiązano transpozycję dyrektywy do polskiego porządku prawnego. Czy słusznie? Przekonajmy się. Zapraszam do omówienia projektu ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa, opublikowanego w dniu 18 października br.

Czytaj dalej

Holenderska prasa o wizycie premiera w Strasburgu

21 października 2021

O tym, co się dzieje ostatnimi czasy w Polsce oraz roli Polski na arenie międzynarodowej rozpisują się również zagraniczne media. Tym razem temat podjął holenderski De Telegraaf.  Jak rozpisuje się dziennik: „Polski premier Mateusz Morawiecki odrzuca „szantaż” na temat praworządności w jego kraju – powiedział w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. „Musimy zbliżać się do siebie, ale zaakceptować i szanować, że istnieją różnice”. Oskarża Brukselę o „zagarnianie coraz większych uprawnień” i podkreślił, że polska konstytucja stoi ponad prawem UE.

De Telegraaf zaznacza, że „Morawiecki osobiście przyjechał do parlamentu, aby przedyskutować kryzys praworządności w swoim kraju. Przewodnicząca Komisji Europejskiej,Ursula von der Leyen, rozpoczęła debatę zapewnieniem, że komisja uważnie bada, jakie środki można podjąć wobec Polski. „Nie możemy i nie pozwolimy, aby nasze wspólne wartości były zagrożone” – powiedziała.”

Jak dodał dziennik – „Zarząd UE ma kilka możliwości, m.in. zamrożenie unijnych pieniędzy dla Polski czy powrót do unijnego sądu. Polski plan odbudowy korony, który został przedstawiony wiosną i może przynieść krajowi 36 mld euro, wciąż nie został zatwierdzony przez komisję.”

 

Źródło: telegraaf.nl

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) – czy zmiany w przepisach ułatwią życie ?

05 października 2021
Knowledge Base

31 października, wchodzą w życie kolejne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML (Anti Money Laundering), dotyczące między innymi Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). CRBR jest systemem, w którym gromadzone są informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. Instytucje obowiązane mają do spełnienia szereg obowiązków wynikających z ustawy AML, w tym również weryfikację klientów w CRBR.

Czytaj dalej

Fundacja SOMI rozpoczyna zbiorowe śledztwo w sprawie wycieku 533 milionów kont na Facebooku

10 września 2021
Knowledge Base

Na dzień dzisiejszy Fundacja SOMI umożliwia wszystkim europejskim konsumentom sprawdzenie za pośrednictwem swojej aplikacji SOMI, czy nie padli ofiarą wycieku danych z Facebooka z kwietnia tego roku. Może również ujawnić, które z ich danych osobowych krążą w tzw. Dark Web. W sumie w kwietniu 2021 r. wyciekły dane osobowe z ponad 533 mln kont na Facebooku, w tym 96,7 mln kont europejskich. Po zweryfikowaniu własnych danych konsumenci mogą uczestniczyć w dochodzeniu prawnym fundacji i ewentualnym powództwie zbiorowym przeciwko Facebookowi, co wymaga zebrania dowodów naruszenia RODO w wyniku naruszenia danych. Fundacja oferuje łącznie 10 000 euro każdemu, kto może udowodnić, że Facebook naruszył RODO. Czytaj dalej