Kennisbank

Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Walka z przestępczością finansową

23 lipca 2021
Knowledge Base

Komisja Europejska przedstawiła dziś ambitny pakiet wniosków ustawodawczych mających na celu wzmocnienie unijnych przepisów w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Pakiet obejmuje również wniosek w sprawie utworzenia nowego unijnego organu do walki z praniem pieniędzy. Inicjatywa ta wpisuje się w podjęte przez Komisję zobowiązanie do ochrony obywateli Unii i unijnego systemu finansowego przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Celem wspomnianego pakietu jest usprawnienie wykrywania podejrzanych transakcji i podejrzanej działalności oraz zamknięcie luk prawnych wykorzystywanych przez przestępców do prania nielegalnych dochodów lub finansowania działalności terrorystycznej za pośrednictwem systemu finansowego. Jak zaznaczono w strategii UE w zakresie unii bezpieczeństwa na lata 2020–2025, wzmocnienie unijnych ram w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu pomoże również chronić Europejczyków przed terroryzmem i przestępczością zorganizowaną. Czytaj dalej

Czym jest nowa strategia leśna UE po 2020 r.?

21 lipca 2021
Knowledge Base

Lasy są niezbędnym sprzymierzeńcem w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej: pełnią funkcję pochłaniaczy dwutlenku węgla i ograniczają skutki zmiany klimatu, na przykład poprzez chłodzenie miast, ochronę przed dużymi powodziami i ograniczanie skutków susz. Lasy są cennymi ekosystemami obejmującymi znaczną część europejskiej różnorodności biologicznej, a ich usługi ekosystemowe przyczyniają się do naszego zdrowia i dobrostanu poprzez regulację wody, dostarczanie żywności, leków i surowców, zapobieganie klęskom żywiołowym i ograniczanie ich skutków, stabilizację gleby i kontrolę erozji oraz oczyszczanie powietrza i wody. Lasy są miejscem rekreacji, wypoczynku i nauki, a także źródłem utrzymania. Nowa strategia leśna UE 2030 jest jedną z inicjatyw przewodnich Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i obejmuje wszystkie różnorodne funkcje lasów. Strategia ta przyczyni się do osiągnięcia unijnego celu redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. w 2030 r. i neutralności klimatycznej w 2050 r., a także realizacji zobowiązania UE do zwiększenia pochłaniania gazów cieplarnianych przez naturalne pochłaniacze zgodnie z prawem o klimacie.
Czytaj dalej

Orzeczenie TS sprzeczne z polską konstytucją?

15 lipca 2021
Knowledge Base

Sąd Najwyższy w Polsce orzekł w środę (14.07), że orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie sądownictwa w kraju może zostać zignorowane. Według Trybunału Konstytucyjnego jest to sprzeczne z polską konstytucją. Konflikt między Europejskim Trybunałem z siedzibą w Luksemburgu a Polską toczy się wokół wprowadzenia w lutym 2020 komisji dyscyplinarnej dla polskich sędziów. W rezultacie rodzimi sędziowie nie mogą skierować niektórych spraw do Europejskiego Trybunału.

Europejski Trybunał stwierdza, że ​​sędziowie w Polsce nie mogą wykonywać swojej pracy niezależnie, a zatem rządy prawa są podważane. Sąd nakazał zatem, aby kolegium na razie nie zostało wprowadzone i podejmie ostateczną decyzję w czwartek. Jednak zdaniem Trybunału Konstytucyjnego w Polsce sąd luksemburski w ogóle się tym nie zajmuje, a Polska posiada swoje prawa wynikające z własnej konstytucji.

Wyrok może mieć poważne konsekwencje dla europejskiego porządku prawnego, w którym Trybunał Europejski ma ostatnie słowo. Krytycy obawiają się, że to krok w kierunku wyjścia Polski z Unii Europejskiej.

 

Źródło: NU.nl

Krypto- oraz tulipanomania

12 lipca 2021
Knowledge Base

Michel Klompmaker

Kolejny skandal kryptograficzny był do przewidzenia. Dwóch braci z RPA uciekło z sumą 69 000 bitcoinów. Kryptowaluta należała do klientów, którzy niegdyś powierzyli swoje pieniądze Africrypt. To kilka miliardów euro. Dwaj bracia założyli swoją firmę w 2019 roku w Johannesburgu. Jak zwykle na tym rynku obiecywali wysokie zwroty i celowali w osoby o wysokiej wartości netto. W kwietniu zeszłego roku doszło do usterki, w wyniku której klienci zostali ostrzeżeni, firma została bowiem zhakowana, a bezpieczeństwo internetowych portfeli kryptograficznych zagrożone. A teraz cofnijmy się do XVII wieku. O co właściwie chodzi z tymi tytułowymi tulipanami? Czytaj dalej

OECD mówi: sprawdzam. Polska trzyma karty przy orderach.

05 lipca 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

W następstwie konsultacji przeprowadzonych przez OECD ze stroną Polską w listopadzie 2020 r., Grupa Robocza, w opublikowanym w dniu 22 czerwca br. komunikacie wyraziła swoje rozczarowanie brakiem jakichkolwiek działań po stronie polskiej, zmierzających do wdrożenia reform legislacyjnych w celu nowelizacji przepisów z zakresu odpowiedzialności osób prawnych, jak i ochrony osób informujących o przypadkach naruszenia prawa.

Czytaj dalej

Badania FCA ujawniają wzrost własności kryptoaktywów

29 czerwca 2021
Knowledge Base

Badania opublikowane przez FCA szacują, że 2,3 miliona dorosłych posiada obecnie kryptoaktywa (wzrost z 1,9 miliona w zeszłym roku). Większość dorosłych wie z reguły czym jest kryptowaluta. Odsetek ten wzrósł na przestrzeni ostatniego roku z 73% do 78% osób badanych. Badania konsumenckie pokazują, że wraz z upowszechnianiem się posiadania kryptowalut zmieniło się podejście do nich. 38% użytkowników kryptowalut uważa je za hazard (spadek z 47% w zeszłym roku), podczas gdy coraz więcej osób postrzega je jako uzupełnienie lub alternatywę dla inwestycji głównego nurtu. Natomiast poziom ogólnego zrozumienia kryptowalut spada. Niektóre osoby słysząc pojęcie kryptowaluty mogą nie w pełni rozumieć jej zamysł. Jedynie 71% badanych poprawnie zidentyfikowało definicję kryptowaluty z listy stwierdzeń. Czytaj dalej

Nowe przepisy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – rewolucja dla biur rachunkowych?

24 czerwca 2021
Knowledge Base

W życie wchodzą kolejne zmiany wynikające z nowelizacji Ustawy AML (Anti Money Laundering). Od 31 lipca br. poszerzony zostaje katalog instytucji obowiązanych. Funkcjonuje przeświadczenie, iż w procederze prania pieniędzy wykorzystywane są głównie instytucje finansowe. Tymczasem instytucje obowiązane, to nie tylko banki ale także operatorzy pocztowi, pośrednicy nieruchomości, czy też fundacje oraz stowarzyszenia. Teraz dołączą do nich m.in. przedsiębiorcy prowadzący działalność polegającą na obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami. Ustawa AML obejmuje także biura rachunkowe.

Czytaj dalej

Komisja proponuje utworzenie wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, aby lepiej reagować na incydenty na dużą skalę zagrażające naszemu bezpieczeństwu

23 czerwca 2021
Knowledge Base

Komisja przedstawia dziś wizję utworzenia nowej wspólnej jednostki ds. cyberprzestrzeni, która zajmie się rosnącą liczbą poważnych cyberincydentów mających wpływ na usługi publiczne, przedsiębiorstwa i obywateli w całej Unii Europejskiej. Zaawansowane i skoordynowane działania w dziedzinie cyberbezpieczeństwa stają się coraz bardziej potrzebne, ponieważ liczba, skala i skutki cyberataków rosną, co w dużym stopniu wpływa na nasze bezpieczeństwo. Wszystkie właściwe podmioty w UE muszą być przygotowane do wspólnego reagowania i wymiany informacji na zasadzie potrzebnego, a nie ograniczonego, dostępu. Wspólna jednostka ds. cyberprzestrzeni została ogłoszona po raz pierwszy przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w wytycznych politycznych. Celem zaproponowanej dziś jednostki jest zgromadzenie zasobów i wiedzy fachowej dostępnych w UE i jej państwach członkowskich, aby skutecznie zapobiegać masowym cyberincydentom i cyberkryzysom, powstrzymywać je i reagować na nie. Społeczności zajmujące się cyberbezpieczeństwem, w tym społeczności cywilne, organy ścigania, dyplomacji i cyberobrony, a także partnerzy z sektora prywatnego, zbyt często działają oddzielnie. Dzięki wspólnej jednostce ds. cyberprzestrzeni uzyskają one wirtualną i fizyczną platformę współpracy: właściwe instytucje, organy i agencje UE wraz z państwami członkowskimi będą stopniowo budować europejską platformę na rzecz solidarności i pomocy w celu przeciwdziałania cyberatakom na dużą skalę.
Czytaj dalej

Scamdemia. To właśnie oszustwa są globalnie najczęściej popełnianymi przestępstwami internetowymi

19 czerwca 2021
Knowledge Base

To dobrze znana historia, prawie trzy czwarte wszystkich ataków online to oszustwa, 56% to oszustwa, w których ofiary dobrowolnie przekazują poufne dane przestępcom. W 17 procentach ataków dochodzi do ataków phishingowych, w których kradzione są dane bankowe. Wynika to z niedawno opublikowanej analizy Group-IB. Korzystając z zastrzeżonej technologii Digital Risk Protection, dostawca ten zidentyfikował ponad 70 grup oszustów w jednym typie oszustwa, Classiscam. Z tej grupy 36 koncentruje się na krajach europejskich. Korzystając z Classiscam, oszuści ukradli około 7 750 000 euro w ciągu roku. Spostrzeżenia uzyskano za pomocą sieci neuronowych i metodologii scoringowej uczenia maszynowego systemu Digital Risk Protection. Czytaj dalej

Rabobank sprzedaje swoje 3,81% udziałów w BNP Paribas Bank Polska S.A.

18 czerwca 2021
Knowledge Base

Rabobank z sukcesem sfinalizował ofertę przyspieszonego budowania księgi popytu dla inwestorów instytucjonalnych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Wspominany Rabobank sprzedał 5 613 875 akcji, co stanowi 3,81% wyemitowanego kapitału zakładowego BNP Paribas Bank Polska S.A., wcześniej znanego jako Bank BGŻ. W wyniku tej transakcji Rabobank nie będzie już akcjonariuszem BNP Paribas Bank Polska S.A.

Rabobank wszedł w posiadanie tego pakietu w ramach sprzedaży Banku BGŻ na rzecz BNP Paribas w 2014 roku. Dana sprzedaż akcji jest zgodna ze strategicznym celem Rabobanku, jakim jest ograniczenie jego międzynarodowej działalności w zakresie bankowości detalicznej.