Kennisbank

Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK MiFID Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Cyberbezpieczeństwo: wzmocnienie zdolności UE w zakresie skutecznej współpracy operacyjnej, solidarności i odporności

29 kwietnia 2023
Knowledge Base

18 kwietnia br. Komisja przyjęła wniosek dotyczący unijnego aktu o cybersolidarności, w celu wzmocnienia zdolności UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Akt będzie wspierał wykrywanie zagrożeń i incydentów cybernetycznych i zwiększanie świadomości na ich temat, zwiększał gotowość podmiotów krytycznych, a także wzmacniał solidarność, skoordynowane zarządzanie kryzysowe i zdolności reagowania we wszystkich państwach członkowskich. Akt o cybersolidarności poprawia zdolności UE do zwiększenia odporności i reakcji Europy na zagrożenia cybernetyczne, przy jednoczesnym wzmocnieniu istniejącego mechanizmu współpracy.  Akt ten przyczyni się on do zapewnienia bezpiecznego i chronionego otoczenia cyfrowego dla obywateli i przedsiębiorstw oraz do ochrony podmiotów krytycznych i usług kluczowych, takich jak szpitale i usługi użyteczności publicznej. Czytaj dalej

Plan przemysłowy Zielonego Ładu: zapewnienie wiodącej pozycji europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie

10 lutego 2023
Knowledge Base

Komisja przedstawiła plan przemysłowy Zielonego Ładu mający na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną. Plan ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów zapewniających neutralność emisyjną niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy.

Plan opiera się na wcześniejszych inicjatywach i na sile jednolitego rynku UE, uzupełniając bieżące wysiłki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Opiera się on na czterech filarach: przewidywalnym i uproszczonym otoczeniu regulacyjnym, przyspieszeniu dostępu do finansowania, podnoszeniu umiejętności oraz otwartym handlu zapewniającym odporne łańcuchy dostaw. Czytaj dalej

Wykorzystanie potencjału talentów w Europie: nowy impuls dla unijnych regionów

24 stycznia 2023
Knowledge Base

Europa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach borykających się ze zmniejszającą się siłą roboczą i niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem, a także w regionach dotkniętych emigracją ludzi młodych. Jeżeli w odpowiedzi na tę zmianę stanu na rynku pracy nie zostaną podjęte działania, doprowadzi ona do powstania nowych i rosnących dysproporcji terytorialnych w miarę starzenia się regionów, które pozostają w tyle pod względem liczby i umiejętności siły roboczej. Zmiana ta może zmienić krajobraz demograficzny Europy, ograniczając odporność i konkurencyjność UE. Zadbanie o to, by regiony znajdujące się w pułapce niedoboru talentów stały się bardziej odporne i atrakcyjne, ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania UE na rzecz niepomijania nikogo, również regionów. Czytaj dalej

Brak świadomości prawnej społeczeństwa a wymogi AML

09 stycznia 2023

Piotr Żyłka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie stanowi wyłącznego zadania instytucji obowiązanych. Lwią część pracy powinno wykonać państwo wraz z jego uprawnieniami i wyspecjalizowanymi organami.

Od kilku dni w mediach społecznościowych szerokim echem odbija się zdjęcie wpłatomatu jednego z polskich banków, na którego ekranie wyświetlony został komunikat o konieczności wskazania źródła pochodzenia gotówki wraz z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony banku w celu dodatkowej weryfikacji. Czytaj dalej

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przepisy dotyczące czystszej wody i powietrza

31 października 2022
Knowledge Base

Komisja proponuje bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Czyste powietrze i czysta woda mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów. Jedynie z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie prawie 300 tys. Europejczyków. Proponowane nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych przekroczeniem – o ponad 75 proc. w ciągu dziesięciu lat – poziomów głównej substancji zanieczyszczającej PM2,5 określonych w wytycznych WHO. W odniesieniu do powietrza i wody wszystkie nowe przepisy zapewniają wyraźny zwrot z inwestycji dzięki korzyściom w zakresie zdrowia, oszczędności energii, produkcji żywności, przemysłu i różnorodności biologicznej. Wyciągając wnioski z obecnych przepisów, Komisja proponuje zarówno zaostrzenie dozwolonych poziomów zanieczyszczeń, jak i poprawę wdrażania przepisów, co ma zapewnić w praktyce częstsze osiąganie celów w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze stanowią kluczowy krok naprzód w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz zapewnienia środowiska wolnego od szkodliwych zanieczyszczeń do 2050 r. Wnioski te są również odpowiedzią na konkretne postulaty Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Czytaj dalej

Przemysł obronny: UE podejmuje działania, aby zainwestować niemal 1,2 mld euro na wsparcie 61 projektów współpracy w obszarze przemysłu obronnego

20 lipca 2022
Knowledge Base

Komisja zapowiedziała plany przeznaczenia łącznej kwoty finansowania ze strony UE w wysokości niemal 1,2 mld Euro na wsparcie 61 wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze obronności. Projekty te wybrano w następstwie zaproszenia do składania wniosków opublikowanego po raz pierwszy w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO). Dzięki propozycjom wybranym do finansowania, EFO będzie wspierać projekty w zakresie zaawansowanych zdolności obronnych, dotyczące nowej generacji samolotów myśliwskich, czołgów i statków, a także krytycznych technologii obronnych, takich jak chmura wojskowa, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, przestrzeń kosmiczna, cyberprzestrzeń lub medyczne środki przeciwdziałania. EFO będzie również stymulować przełomowe technologie, zwłaszcza technologie kwantowe i związane z nowymi materiałami, korzystając w tym celu z potencjału obiecujących MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.
Czytaj dalej

Komisja Europejska zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności na kwotę 35,4 mld Euro

07 czerwca 2022
Knowledge Base

Komisja Europejska pozytywnie oceniła polski plan odbudowy i zwiększania odporności (KPO), co stanowi ważny krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 23,9 mld Euro w ramach dotacji i 11,5 mld Euro w formie pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ze środków tych finansowane będą działania służące realizacji kluczowych inwestycji i reform omówionych w polskim planie odbudowy i zwiększania odporności. Ma to na celu wzmocnienie Polski po okresie pandemii COVID-19 oraz poczynienie postępów w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Czytaj dalej

Komisja przedstawia plany natychmiastowej reakcji UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie oraz plany długoterminowej odbudowy

30 maja 2022
Knowledge Base

Komisja przedstawiła komunikat w sprawie planów dotyczących natychmiastowej reakcji UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie, jak również w sprawie długoterminowych ram odbudowy. Komunikat ten jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej o stawienie czoła skutkom wojny w Ukrainie poprzez podjęcie specjalnych działań pod europejskim przywództwem. Od początku rosyjskiej agresji UE znacznie zwiększyła swoje wsparcie, uruchamiając około 4,1 mld Euro na wsparcie ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej Ukrainy. Wsparcie to przyjęło formę nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, wsparcia budżetowego, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, reagowania kryzysowego i pomocy humanitarnej. W ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju zapewniono środki w postaci wsparcia wojskowego, sięgające kwoty 1,5 mld Euro. Środki te zostaną wykorzystane na zrekompensowanie państwom członkowskim rzeczowego wsparcia wojskowego udzielonego Ukrainie; przygotowywana jest kolejna kwota w wysokości 500 mln Euro. Czytaj dalej

UE sprzeciwia się Chinom na forum WTO w kwestii obrony sektora zaawansowanych technologii

26 maja 2022
Knowledge Base

Unia Europejska wniosła sprawę przeciwko Chinom w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w odniesieniu do ograniczania unijnym przedsiębiorstwom możliwości zwracania się do sądów w innych państwach w celu ochrony i korzystania z własnych patentów. Chiny znacznie ograniczają unijnym przedsiębiorstwom posiadającym prawa do kluczowych technologii (takich jak 3G, 4G i 5G) ochronę tych praw w sytuacjach, gdy ich patenty są wykorzystywane nielegalnie bądź bez należytej rekompensaty, np. przez chińskich producentów telefonów komórkowych. Chiny nakładają wysokie grzywny na właścicieli patentów, którzy wnoszą sprawy do sądów poza terytorium tego kraju, co zmusza ich do przystawania na opłaty licencyjne poniżej stawek rynkowych. Polityka Chin jest niezwykle szkodliwa dla wzrostu i rozwoju innowacji w Europie, gdyż skutecznie pozbawia europejskie firmy możliwości wykonywania i egzekwowania swoich praw, dzięki którym zyskują one technologiczną przewagę.
Czytaj dalej

Azyl i powroty: Komisja proponuje tymczasowe środki prawne i praktyczne kroki w obliczu sytuacji nadzwyczajnej na zewnętrznej granicy UE z Białorusią

24 maja 2022
Knowledge Base

Komisja przedstawia zestaw tymczasowych środków w zakresie azylu i powrotów, w celu wsparcia Łotwy, Litwy oraz Polski w ich działaniach związanych z sytuacją nadzwyczajną na zewnętrznej granicy UE z Białorusią. Środki te umożliwią wspomnianym państwom członkowskim ustanowienie szybkich i uporządkowanych procedur w celu opanowania sytuacji przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zobowiązań międzynarodowych, w tym zasady non-refoulement (stanowiącej, że osoby, której odmówiono przyznania statusu uchodźcy, nie wolno deportować do kraju, w którym groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania). Wniosek jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej do Komisji o zaproponowanie wszelkich niezbędnych zmian w unijnych ramach prawnych oraz podjęcia konkretnych środków wraz z odpowiednim wsparciem finansowym w celu zapewnienia natychmiastowej reakcji zgodnie z prawem UE i zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym poszanowania praw podstawowych. Środki, opierające się na art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejdą w życie po ich przyjęciu przez Radę. Zasięgnięta zostanie opinia Parlamentu Europejskiego. Środki będą obowiązywały przez okres 6 miesięcy. Czytaj dalej