Kennisbank

Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK MiFID Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przepisy dotyczące czystszej wody i powietrza

31 października 2022
Knowledge Base

Komisja proponuje bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Czyste powietrze i czysta woda mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów. Jedynie z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie prawie 300 tys. Europejczyków. Proponowane nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych przekroczeniem – o ponad 75 proc. w ciągu dziesięciu lat – poziomów głównej substancji zanieczyszczającej PM2,5 określonych w wytycznych WHO. W odniesieniu do powietrza i wody wszystkie nowe przepisy zapewniają wyraźny zwrot z inwestycji dzięki korzyściom w zakresie zdrowia, oszczędności energii, produkcji żywności, przemysłu i różnorodności biologicznej. Wyciągając wnioski z obecnych przepisów, Komisja proponuje zarówno zaostrzenie dozwolonych poziomów zanieczyszczeń, jak i poprawę wdrażania przepisów, co ma zapewnić w praktyce częstsze osiąganie celów w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze stanowią kluczowy krok naprzód w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz zapewnienia środowiska wolnego od szkodliwych zanieczyszczeń do 2050 r. Wnioski te są również odpowiedzią na konkretne postulaty Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Czytaj dalej

Przemysł obronny: UE podejmuje działania, aby zainwestować niemal 1,2 mld euro na wsparcie 61 projektów współpracy w obszarze przemysłu obronnego

20 lipca 2022
Knowledge Base

Komisja zapowiedziała plany przeznaczenia łącznej kwoty finansowania ze strony UE w wysokości niemal 1,2 mld Euro na wsparcie 61 wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze obronności. Projekty te wybrano w następstwie zaproszenia do składania wniosków opublikowanego po raz pierwszy w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO). Dzięki propozycjom wybranym do finansowania, EFO będzie wspierać projekty w zakresie zaawansowanych zdolności obronnych, dotyczące nowej generacji samolotów myśliwskich, czołgów i statków, a także krytycznych technologii obronnych, takich jak chmura wojskowa, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, przestrzeń kosmiczna, cyberprzestrzeń lub medyczne środki przeciwdziałania. EFO będzie również stymulować przełomowe technologie, zwłaszcza technologie kwantowe i związane z nowymi materiałami, korzystając w tym celu z potencjału obiecujących MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.
Czytaj dalej

Komisja Europejska zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności na kwotę 35,4 mld Euro

07 czerwca 2022
Knowledge Base

Komisja Europejska pozytywnie oceniła polski plan odbudowy i zwiększania odporności (KPO), co stanowi ważny krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 23,9 mld Euro w ramach dotacji i 11,5 mld Euro w formie pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ze środków tych finansowane będą działania służące realizacji kluczowych inwestycji i reform omówionych w polskim planie odbudowy i zwiększania odporności. Ma to na celu wzmocnienie Polski po okresie pandemii COVID-19 oraz poczynienie postępów w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Czytaj dalej

Komisja przedstawia plany natychmiastowej reakcji UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie oraz plany długoterminowej odbudowy

30 maja 2022
Knowledge Base

Komisja przedstawiła komunikat w sprawie planów dotyczących natychmiastowej reakcji UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie, jak również w sprawie długoterminowych ram odbudowy. Komunikat ten jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej o stawienie czoła skutkom wojny w Ukrainie poprzez podjęcie specjalnych działań pod europejskim przywództwem. Od początku rosyjskiej agresji UE znacznie zwiększyła swoje wsparcie, uruchamiając około 4,1 mld Euro na wsparcie ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej Ukrainy. Wsparcie to przyjęło formę nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, wsparcia budżetowego, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, reagowania kryzysowego i pomocy humanitarnej. W ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju zapewniono środki w postaci wsparcia wojskowego, sięgające kwoty 1,5 mld Euro. Środki te zostaną wykorzystane na zrekompensowanie państwom członkowskim rzeczowego wsparcia wojskowego udzielonego Ukrainie; przygotowywana jest kolejna kwota w wysokości 500 mln Euro. Czytaj dalej

UE sprzeciwia się Chinom na forum WTO w kwestii obrony sektora zaawansowanych technologii

26 maja 2022
Knowledge Base

Unia Europejska wniosła sprawę przeciwko Chinom w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w odniesieniu do ograniczania unijnym przedsiębiorstwom możliwości zwracania się do sądów w innych państwach w celu ochrony i korzystania z własnych patentów. Chiny znacznie ograniczają unijnym przedsiębiorstwom posiadającym prawa do kluczowych technologii (takich jak 3G, 4G i 5G) ochronę tych praw w sytuacjach, gdy ich patenty są wykorzystywane nielegalnie bądź bez należytej rekompensaty, np. przez chińskich producentów telefonów komórkowych. Chiny nakładają wysokie grzywny na właścicieli patentów, którzy wnoszą sprawy do sądów poza terytorium tego kraju, co zmusza ich do przystawania na opłaty licencyjne poniżej stawek rynkowych. Polityka Chin jest niezwykle szkodliwa dla wzrostu i rozwoju innowacji w Europie, gdyż skutecznie pozbawia europejskie firmy możliwości wykonywania i egzekwowania swoich praw, dzięki którym zyskują one technologiczną przewagę.
Czytaj dalej

Azyl i powroty: Komisja proponuje tymczasowe środki prawne i praktyczne kroki w obliczu sytuacji nadzwyczajnej na zewnętrznej granicy UE z Białorusią

24 maja 2022
Knowledge Base

Komisja przedstawia zestaw tymczasowych środków w zakresie azylu i powrotów, w celu wsparcia Łotwy, Litwy oraz Polski w ich działaniach związanych z sytuacją nadzwyczajną na zewnętrznej granicy UE z Białorusią. Środki te umożliwią wspomnianym państwom członkowskim ustanowienie szybkich i uporządkowanych procedur w celu opanowania sytuacji przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych i zobowiązań międzynarodowych, w tym zasady non-refoulement (stanowiącej, że osoby, której odmówiono przyznania statusu uchodźcy, nie wolno deportować do kraju, w którym groziłoby jej niebezpieczeństwo prześladowania). Wniosek jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej do Komisji o zaproponowanie wszelkich niezbędnych zmian w unijnych ramach prawnych oraz podjęcia konkretnych środków wraz z odpowiednim wsparciem finansowym w celu zapewnienia natychmiastowej reakcji zgodnie z prawem UE i zobowiązaniami międzynarodowymi, w tym poszanowania praw podstawowych. Środki, opierające się na art. 78 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wejdą w życie po ich przyjęciu przez Radę. Zasięgnięta zostanie opinia Parlamentu Europejskiego. Środki będą obowiązywały przez okres 6 miesięcy. Czytaj dalej

Komisja ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych

14 maja 2022
Knowledge Base

W ramach działań solidarnościowych UE na rzecz Ukrainy Komisja przedstawiła dziś szereg działań mających pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów, ukraińskie zboża i inne produkty rolne nie mogą być dostarczane do swoich miejsc przeznaczenia. Sytuacja ta zagraża ogólnoświatowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych szlaków logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich rodzajów transportu. W dzisiejszym komunikacie Komisja przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych”, aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy. Czytaj dalej

UE uzgadnia piąty pakiet sankcji wobec Rosji

09 kwietnia 2022
Knowledge Base

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze porozumienie Rady w sprawie przyjęcia piątego pakietu sankcji wobec reżimu Putina w odpowiedzi na jej brutalną agresję przeciwko Ukrainie i jej obywatelom. Wraz z poprzednimi czterema pakietami sankcji sankcje te przyczynią się jeszcze bardziej do zwiększenia presji gospodarczej na Kreml i osłabią jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Środki te mają szerszy i bardziej ostry charakter, dzięki czemu jeszcze bardziej pogrążą stan rosyjskiej gospodarki. Zostały one skoordynowane z partnerami międzynarodowymi. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych pracują nad dodatkowymi wnioskami dotyczącymi możliwych sankcji, w tym w odniesieniu do importu ropy naftowej, i rozważają propozycje przedstawione przez państwa członkowskie, takie jak wprowadzenie podatków lub konkretnych kanałów płatności, takich jak rachunek powierniczy. Poza wprowadzeniem sankcji UE wyraźnie stwierdziła, że zmniejszenie naszej zależności od importu energii z Rosji jest pilną koniecznością. W swoim komunikacie REPowerEU z dnia 8 marca Komisja ogłosiła strategię na rzecz jak najszybszego zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i rozpoczęto prace nad wdrożeniem tego planu.
Czytaj dalej

Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe w bankach – dyskusje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego

06 kwietnia 2022

Banki coraz częściej badają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego (AI/ML). W technologii AI/ML pokłada się nadzieję na zwiększenie efektywności operacyjnej banków, a także usprawnienie zarządzania ryzykiem. Podczas gdy wykorzystanie AI/ML w obszarach bankowości tworzy szerokie możliwości, istnieją również zagrożenia i wyzwania związane z tymi technikami. Banki wciąż są w trakcie opracowywania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę coraz powszechniejsze stosowanie tej technologii oraz potencjalne ryzyka, Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego (dalej Komitet) analizuje wykorzystanie przez banki sztucznej inteligencji/ML oraz potencjalne konsekwencje dla nadzoru bankowego.

Czytaj dalej

FSB ostrzega przed zagrożeniami dotyczącymi kryptowalut i ich wpływem na globalną stabilność finansową

31 marca 2022

Szybka ewolucja rynków kryptowalut może stanowić zagrożenie dla globalnej stabilności finansowej ze względu na swoją skalę, słabości strukturalne i rosnące powiązania z tradycyjnym systemem finansowym. Wniosek ten wynika z zaktualizowanego raportu dotyczącego zagrożeń dla stabilności finansowej w zw. z rozwojem rynku kryptowalut opublikowanego przez Financial Stability Board (FSB) 16 lutego bieżącego roku. 

Czytaj dalej