UE: dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji

18 grudnia 2023
Knowledge Base

Rada przyjęła dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji. Koncentruje się on na nałożeniu na Rosję dodatkowych zakazów przywozu i wywozu, zwalczaniu obchodzenia sankcji i zlikwidowaniu luk prawnych. W szczególności pakiet ten obejmuje dodatkowe wykazy rosyjskich osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz nowe zakazy przywozu i wywozu – takie jak zakaz eksportu rosyjskich diamentów do Europy – w ścisłej współpracy z naszymi partnerami z G-7. Ponadto zaostrza on stosowanie pułapu cen ropy naftowej poprzez ściślejsze monitorowanie, w jaki sposób zbiornikowce mogą być wykorzystywane do jego obchodzenia. Obejmuje on również ostrzejsze obowiązki w zakresie śledzenia aktywów i surowe środki wobec przedsiębiorstw z państw trzecich, które obchodzą sankcje.  

Na dwunasty pakiet składają się następujące podstawowe elementy:

Dodatkowe osoby i podmioty objęte sankcjami

 • Zamrożenie aktywów dotyczy ponad 140 dodatkowych osób i podmiotów. Obejmuje podmioty rosyjskiego wojska i obrony, w tym przedsiębiorstwa sektora wojskowego i prywatne firmy wojskowe. Obejmuje to również podmioty z sektora IT, a także inne ważne podmioty gospodarcze. Środki te są również wymierzone w osoby, które zorganizowały niedawne nielegalne tzw. „wybory” na terytoriach Ukrainy, które Rosja tymczasowo okupowała, oraz osoby odpowiedzialne za przymusową „reedukację” ukraińskich dzieci, a także podmioty rozpowszechniające dezinformację/propagandę popierającą rosyjską wojnę napastniczą przeciwko Ukrainie.

Środki handlowe

 • Zakaz importu rosyjskich diamentów: ograniczenia przywozowe dotyczące diamentów nieprzemysłowych, wydobytych, przetworzonych lub produkowanych w Rosji. Proponowane sankcje są częścią zakazu przywozu diamentów koordynowanych w ramach grupy G-7, których celem jest pozbawienie Rosji tego ważnego strumienia dochodów szacowanego na 4 mld euro rocznie. Wszyscy członkowie G-7 wprowadzą bezpośredni zakaz przywozu diamentów z Rosji najpóźniej do 1 stycznia 2024 r. Od 1 marca 2024 r. wejdzie w życie zakaz przywozu rosyjskich diamentów polerowanych w państwie trzecim, a od 1 września 2024 r. zakaz ten zostanie rozszerzony o diamenty laboratoryjne, biżuterię i zegarki zawierające diamenty. Aby zwiększyć skuteczność tych środków, w ramach G-7 ustanowiony zostanie solidny mechanizm weryfikacji i certyfikacji surowca diamentowego oparty na identyfikowalności.
 • Zakaz przywozu surowców do produkcji stali, przetworzonych wyrobów aluminiowych oraz innych towarów metalowych: nowe środki ograniczające przywóz z Rosji niektórych towarów metalowych.
 • Ograniczenia wywozowe: dodatkowe ograniczenia wywozowe dotyczące produktów podwójnego zastosowania oraz zaawansowanych technologiczno-przemysłowych produktów o wartości 2,3 mld euro rocznie. W szczególności:
  • Nowe kontrole wywozu produktów podwójnego zastosowania/zaawansowanych technologii, mające na celu dalsze osłabienie rosyjskiego potencjału wojskowego w tym chemikaliów, termostatów, silników prądu stałego i serwomotorów do bezzałogowych statków powietrznych (UAV), obrabiarek i części maszyn.
  • Nowe zakazy wywozu unijnych towarów przemysłowych, aby jeszcze bardziej ograniczyć zdolności Rosji w jej sektorze przemysłowym, w tym maszyn i części, towarów związanych z budownictwem, wyrobów ze stali przetworzonej, miedzi i aluminium, laserów i baterii.
  • Dodanie 29 podmiotów rosyjskich i z państw trzecich do wykazu podmiotów powiązanych z rosyjskim kompleksem wojskowo-przemysłowym (w tym podmiotów zarejestrowanych w Uzbekistanie i Singapurze).
  • Zakaz dostarczania rosyjskiemu rządowi lub rosyjskim przedsiębiorstwom oprogramowania na użytek przedsiębiorstw i projektowania. Celem jest dalsze ograniczenie zdolności Rosji w jej sektorze przemysłowym. Ograniczenia w dziedzinie usług stanowią obszar, w którym ściśle współpracowaliśmy z naszymi partnerami międzynarodowymi, w tym ze Stanami Zjednoczonymi i Wielką Brytanią.

Bardziej rygorystyczne obowiązki w zakresie zamrożenia aktywów

 • Nowe kryterium obejmowania sankcjami: Rada uzgodniła nowe kryterium umieszczenia w wykazie, aby uwzględnić osoby, które czerpią korzyści z przymusowego przeniesienia własności lub kontroli nad rosyjskimi jednostkami zależnymi przedsiębiorstw unijnych. Zagwarantuje to, że nikt nie będzie czerpać zysków ze strat, z którymi borykają się unijne przedsiębiorstwa, gdy ich spółki zależne są przymusowo nabywane przez rosyjskich właścicieli lub przejmowane przez zarządzających.
 • Możliwość pozostawienia osób zmarłych w wykazie osób objętych zamrożeniem aktywów, aby zapobiec potencjalnemu osłabieniu środka polegającego na zamrożeniu.
 • Bardziej rygorystyczny obowiązek państw członkowskich w zakresie proaktywnego śledzenia mienia osób umieszczonych w wykazie w celu zapobiegania przypadkom naruszenia lub obchodzenia sankcji oraz wykrywania takich przypadków.

Środki w dziedzinie energii

 • Pułap cenowy ropy naftowej: Aby utrudnić Rosji kontynuowanie wojny, zaostrzyliśmy pułap cen ropy naftowej wraz z międzynarodową koalicją G7+, wprowadzając nowe środki mające na celu ściślejsze monitorowanie sprzedaży zbiornikowców do państw trzecich, a także bardziej szczegółowe wymogi dotyczące świadectw. Pomoże to rozwiązać problem tzw. floty cieni wykorzystywanej przez Rosję do obchodzenia pułapu cenowego. W związku z tym UE prowadzi ścisły dialog z partnerami z grupy G-7, aby zapewnić dostosowanie naszych środków i przyszłych wytycznych.
 • Nowy zakaz przywozu gazu płynnego (LPG) mający wpływ na import o rocznej wartości ponad 1 mld euro, z zachowaniem zasady praw nabytych w odniesieniu do istniejących umów na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Surowsze środki przeciwdziałające obchodzeniu przepisów

 • Rozszerzenie zakresu zakazu tranzytu przez Rosję poprzez dodanie niektórych towarów o krytycznym znaczeniu gospodarczym, jeżeli są one przeznaczone do wywozu do państw trzecich.
 • Zobowiązanie operatorów do umownego zakazu powrotnego wywozu do Rosji niektórych kategorii towarów wrażliwych, w tym towarów związanych z lotnictwem, paliwem do silników odrzutowych, bronią palną i towarami wymienionymi we wspólnym wykazie priorytetowych towarów objętych sankcjami.
 • Wprowadzenie nowego środka, który będzie wymagał powiadomienia o niektórych transferach środków finansowych z UE od podmiotów UE bezpośrednio lub pośrednio będących w ponad 40 proc. własnością Rosjan lub podmiotów mających siedzibę w Rosji.

Środki dodatkowe

 • Wprowadzenie nowego odstępstwa w celu uwzględnienia przypadków, w których państwa członkowskie podejmują decyzję o pozbawieniu w interesie publicznym wymienionej osoby środków finansowych lub zasobów gospodarczych.
 • Wprowadzenie odstępstwa umożliwiającego wypłacanie odszkodowań za szkody przez ubezpieczyciela, który znalazł się wykazie.
 • Wprowadzenie odstępstwa umożliwiającego sprzedaż unijnych przedsiębiorstw będących własnością niektórych osób lub podmiotów umieszczonych w wykazie.

Inne

 • Włączenie poprawki technicznej umożliwiającej świadczenie usług pilotażowych niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa morskiego.

Źródło: Komisja EuropejskaZostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *