Michał Kaczmarski

Michał Kaczmarski, jest doktorem nauk prawnych (prawo karne i kryminalistyka), adiunktem i kierownikiem Studiów Podyplomowych pt. Audyt Śledczy, Rachunkowość i Kontrola w SGH Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie, wspierającym klientów w opracowywaniu i wdrażaniu strategii prewencyjnych i obronnych w przypadku (ryzyka) zarzutów popełnienia przestępstwa gospodarczego lub naruszenia zasad compliance. Doświadczenie zawodowe Michała obejmuje pracę w firmach doradczych tzw. Wielkiej Czwórki (zespoły Forensic), zarządzanie programem compliance w międzynarodowej firmie farmaceutycznej oraz zarządzanie projektem wdrożenia w Polsce Europejskiego Systemu Weryfikacji Autentyczności Leków (EMVS). W roku 2015 praca doktorska Michała otrzymała wyróżnienie w XVI Edycji Konkursu im. Prof. Tadeusza Hanauska na Pracę Roku z Dziedziny Kryminalistyki, w kategorii prace doktorskie. W sferze naukowej, Michał koncentruje się wokół zagadnień z dziedziny kryminalistyki i prawa karnego (w środowisku korporacyjnym, tzw. white-collar crime) oraz promowania etyki w biznesie.

Prewencja nadużyć gospodarczych w przedsiębiorstwie z perspektywy kryminalistycznej

03 lutego 2023

dr Michał Kaczmarski

Kryminalistyka w prewencji nadużyć

Kryminalistyka jest praktyczną nauką opracowującą zasady sprawnego działania, stosowania taktycznych i technicznych metod śledczych oraz badawczych wykorzystywanych w celu ujawniania i zabezpieczania faktów mających znaczenie wykrywcze lub dowodowe oraz zapobiegania ujemnym zjawiskom społecznym(I). Z uwagi na walor praktyczny oraz szerokie spektrum zastosowań, zdobycze kryminalistyki od wielu lat stosowane są z powodzeniem w pracy organów ścigania w ramach prewencji, detekcji oraz wyjaśniania przestępstw.

Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w świetle proponowanych zmian regulacyjnych w Polsce (1)

28 października 2022

dr Michał Kaczmarski

Dlaczego warto pisać o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych właśnie teraz?

Powodem, powrotu do dyskusji nad kwestią reżimu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych jest projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 29 sierpnia 2022 roku autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD421 i pojawił się tam w dniu 2 września 2022 roku. Jego założenia radykalnie zmieniają obecny reżim odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, o szczegółach będzie jeszcze mowa w dalszej części tekstu, zwiększając tym samym znaczenie skutecznych programów compliance w przedsiębiorstwach. Choć projekt znajduje się we wczesnej fazie procesu legislacyjnego i nie jest wcale pewne, czy w ogóle wejdzie w życie (jak miało to miejsce z poprzednią próbą radykalnej zmiany ustawy), a jeśli nawet to nie wiemy w chwili obecnej w jakim ostatecznie kształcie. Niezależnie od powyższego, samo jego pojawienie się w procesie legislacyjnym stanowi użyteczny asumpt do refleksji nad znaczeniem prewencji przestępczości tzw. białych kołnierzyków w ramach procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Analizując przywołany projekt ustawy o numerze UD421, po raz kolejny okazuje się, że prewencja może się zwyczajnie opłacać. Czytaj dalej

W jaki sposób poradzić sobie z incydentem zgłoszonym przez sygnalistę?

10 sierpnia 2022

dr Michał Kaczmarski

Dlaczego w ogóle powinniśmy reagować na incydenty zgłaszane przez sygnalistów?

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „Dyrektywa o sygnalistach”) państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają, by podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym ustanowiły kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, tj. postępowania wyjaśniającego lub audytu śledczego w zgłoszonej sprawie. Wymóg nakładany przez dyrektywę obejmuje zatem dwa elementy: Czytaj dalej