Kennisbank  Geopolityka

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK MiFID Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Przepisy nowej ery w zakresie opodatkowania osób prawnych w UE wchodzą dziś w życie

01 stycznia 2024
Knowledge Base

Dziś wchodzą w życie nowe przełomowe przepisy UE wprowadzające minimalną stawkę w wysokości 15 proc. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych prowadzących działalność w państwach członkowskich UE. Te ramy prawne pozwolą zwiększyć sprawiedliwość i stabilność krajobrazu podatkowego w UE i na świecie, czyniąc go jednocześnie bardziej nowoczesnym i lepiej dostosowanym do dzisiejszego zglobalizowanego, cyfrowego świata. Wejście w życie przepisów dotyczących minimalnego skutecznego opodatkowania, uzgodnionych jednomyślnie przez państwa członkowskie w 2022 r., sformalizuje wdrożenie przez UE tzw. zasad „filaru 2” uzgodnionych w ramach globalnego porozumienia w sprawie międzynarodowej reformy podatkowej w 2021 r.
Czytaj dalej

UE: dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji

18 grudnia 2023
Knowledge Base

Rada przyjęła dwunasty pakiet sankcji wobec Rosji. Koncentruje się on na nałożeniu na Rosję dodatkowych zakazów przywozu i wywozu, zwalczaniu obchodzenia sankcji i zlikwidowaniu luk prawnych. W szczególności pakiet ten obejmuje dodatkowe wykazy rosyjskich osób fizycznych i przedsiębiorstw oraz nowe zakazy przywozu i wywozu – takie jak zakaz eksportu rosyjskich diamentów do Europy – w ścisłej współpracy z naszymi partnerami z G-7. Ponadto zaostrza on stosowanie pułapu cen ropy naftowej poprzez ściślejsze monitorowanie, w jaki sposób zbiornikowce mogą być wykorzystywane do jego obchodzenia. Obejmuje on również ostrzejsze obowiązki w zakresie śledzenia aktywów i surowe środki wobec przedsiębiorstw z państw trzecich, które obchodzą sankcje.   Czytaj dalej

COP28 – UE wzywa do przyspieszenia redukcji emisji i przejścia na czystą energię

07 grudnia 2023
Knowledge Base

Na konferencji klimatycznej ONZ COP28, która rozpoczęła się 1 grudnia w Dubaju, Unia Europejska wezwała wszystkie strony do podjęcia pilnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w tym dziesięcioleciu i do przestrzegania zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego dotyczących ograniczenia globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 2 °C oraz dążenia do osiągnięcia celu 1,5 °C. Czytaj dalej

Otwarcie dostępu do unijnych superkomputerów w celu przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji

23 listopada 2023
Knowledge Base

16 listopada br. Komisja i Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU) zobowiązały się do otwarcia i rozszerzenia dostępu do światowej klasy zasobów UE w zakresie obliczeń superkomputerowych dla europejskich start-upów z sektora sztucznej inteligencji (SI), MŚP i szerzej rozumianej społeczności SI jako element unijnej inicjatywy dotyczącej przedsiębiorstw start-up z sektora SI. Istotnym elementem wspierania dalszego rozwoju i skalowalności modeli SI jest dostęp do światowej klasy superkomputerów, które przyspieszają proces trenowania i testowania SI, skracając okres treningu z miesięcy lub lat do zaledwie kilku tygodni. Czytaj dalej

Plan przemysłowy Zielonego Ładu: zapewnienie wiodącej pozycji europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie

10 lutego 2023
Knowledge Base

Komisja przedstawiła plan przemysłowy Zielonego Ładu mający na celu zwiększenie konkurencyjności europejskiego przemysłu neutralnego emisyjnie i wsparcie szybkiego przejścia na neutralność klimatyczną. Plan ma na celu zapewnienie bardziej sprzyjającego otoczenia dla zwiększenia zdolności produkcyjnych UE w zakresie technologii i produktów zapewniających neutralność emisyjną niezbędnych do osiągnięcia ambitnych celów klimatycznych Europy.

Plan opiera się na wcześniejszych inicjatywach i na sile jednolitego rynku UE, uzupełniając bieżące wysiłki w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i planu REPowerEU. Opiera się on na czterech filarach: przewidywalnym i uproszczonym otoczeniu regulacyjnym, przyspieszeniu dostępu do finansowania, podnoszeniu umiejętności oraz otwartym handlu zapewniającym odporne łańcuchy dostaw. Czytaj dalej

Wykorzystanie potencjału talentów w Europie: nowy impuls dla unijnych regionów

24 stycznia 2023
Knowledge Base

Europa posiada talenty. Talenty należy jednak pielęgnować, zwłaszcza że UE doświadcza ważnego przejścia demograficznego. Jest to jeszcze bardziej potrzebne w regionach borykających się ze zmniejszającą się siłą roboczą i niskim odsetkiem osób z wyższym wykształceniem, a także w regionach dotkniętych emigracją ludzi młodych. Jeżeli w odpowiedzi na tę zmianę stanu na rynku pracy nie zostaną podjęte działania, doprowadzi ona do powstania nowych i rosnących dysproporcji terytorialnych w miarę starzenia się regionów, które pozostają w tyle pod względem liczby i umiejętności siły roboczej. Zmiana ta może zmienić krajobraz demograficzny Europy, ograniczając odporność i konkurencyjność UE. Zadbanie o to, by regiony znajdujące się w pułapce niedoboru talentów stały się bardziej odporne i atrakcyjne, ma kluczowe znaczenie dla zaangażowania UE na rzecz niepomijania nikogo, również regionów. Czytaj dalej

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przepisy dotyczące czystszej wody i powietrza

31 października 2022
Knowledge Base

Komisja proponuje bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Czyste powietrze i czysta woda mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów. Jedynie z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie prawie 300 tys. Europejczyków. Proponowane nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych przekroczeniem – o ponad 75 proc. w ciągu dziesięciu lat – poziomów głównej substancji zanieczyszczającej PM2,5 określonych w wytycznych WHO. W odniesieniu do powietrza i wody wszystkie nowe przepisy zapewniają wyraźny zwrot z inwestycji dzięki korzyściom w zakresie zdrowia, oszczędności energii, produkcji żywności, przemysłu i różnorodności biologicznej. Wyciągając wnioski z obecnych przepisów, Komisja proponuje zarówno zaostrzenie dozwolonych poziomów zanieczyszczeń, jak i poprawę wdrażania przepisów, co ma zapewnić w praktyce częstsze osiąganie celów w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze stanowią kluczowy krok naprzód w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz zapewnienia środowiska wolnego od szkodliwych zanieczyszczeń do 2050 r. Wnioski te są również odpowiedzią na konkretne postulaty Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Czytaj dalej

Przemysł obronny: UE podejmuje działania, aby zainwestować niemal 1,2 mld euro na wsparcie 61 projektów współpracy w obszarze przemysłu obronnego

20 lipca 2022
Knowledge Base

Komisja zapowiedziała plany przeznaczenia łącznej kwoty finansowania ze strony UE w wysokości niemal 1,2 mld Euro na wsparcie 61 wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze obronności. Projekty te wybrano w następstwie zaproszenia do składania wniosków opublikowanego po raz pierwszy w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO). Dzięki propozycjom wybranym do finansowania, EFO będzie wspierać projekty w zakresie zaawansowanych zdolności obronnych, dotyczące nowej generacji samolotów myśliwskich, czołgów i statków, a także krytycznych technologii obronnych, takich jak chmura wojskowa, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, przestrzeń kosmiczna, cyberprzestrzeń lub medyczne środki przeciwdziałania. EFO będzie również stymulować przełomowe technologie, zwłaszcza technologie kwantowe i związane z nowymi materiałami, korzystając w tym celu z potencjału obiecujących MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.
Czytaj dalej

Komisja Europejska zatwierdza polski plan odbudowy i zwiększania odporności na kwotę 35,4 mld Euro

07 czerwca 2022
Knowledge Base

Komisja Europejska pozytywnie oceniła polski plan odbudowy i zwiększania odporności (KPO), co stanowi ważny krok w kierunku wypłaty przez Unię Europejską 23,9 mld Euro w ramach dotacji i 11,5 mld Euro w formie pożyczek w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Ze środków tych finansowane będą działania służące realizacji kluczowych inwestycji i reform omówionych w polskim planie odbudowy i zwiększania odporności. Ma to na celu wzmocnienie Polski po okresie pandemii COVID-19 oraz poczynienie postępów w transformacji ekologicznej i cyfrowej.

Czytaj dalej

Komisja przedstawia plany natychmiastowej reakcji UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie oraz plany długoterminowej odbudowy

30 maja 2022
Knowledge Base

Komisja przedstawiła komunikat w sprawie planów dotyczących natychmiastowej reakcji UE w związku z luką w finansowaniu w Ukrainie, jak również w sprawie długoterminowych ram odbudowy. Komunikat ten jest odpowiedzią na apel Rady Europejskiej o stawienie czoła skutkom wojny w Ukrainie poprzez podjęcie specjalnych działań pod europejskim przywództwem. Od początku rosyjskiej agresji UE znacznie zwiększyła swoje wsparcie, uruchamiając około 4,1 mld Euro na wsparcie ogólnej odporności gospodarczej, społecznej i finansowej Ukrainy. Wsparcie to przyjęło formę nadzwyczajnej pomocy makrofinansowej, wsparcia budżetowego, pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, reagowania kryzysowego i pomocy humanitarnej. W ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju zapewniono środki w postaci wsparcia wojskowego, sięgające kwoty 1,5 mld Euro. Środki te zostaną wykorzystane na zrekompensowanie państwom członkowskim rzeczowego wsparcia wojskowego udzielonego Ukrainie; przygotowywana jest kolejna kwota w wysokości 500 mln Euro. Czytaj dalej