Kennisbank  Geopolityka

View all Bezpieczeństwo Geopolityka KYC - PSK MiFID Należyta staranność Pranie pieniędzy RODO Ubezpieczenie Zarządzanie ryzykiem Zarządzanie/Ryzyko behawioralne 


Komisja ustanawia korytarze solidarnościowe, aby pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych

14 maja 2022
Knowledge Base

W ramach działań solidarnościowych UE na rzecz Ukrainy Komisja przedstawiła dziś szereg działań mających pomóc Ukrainie w eksporcie produktów rolnych. W wyniku inwazji Rosji na Ukrainę i blokady ukraińskich portów, ukraińskie zboża i inne produkty rolne nie mogą być dostarczane do swoich miejsc przeznaczenia. Sytuacja ta zagraża ogólnoświatowemu bezpieczeństwu żywnościowemu i istnieje pilna potrzeba ustanowienia alternatywnych szlaków logistycznych z wykorzystaniem wszystkich odpowiednich rodzajów transportu. W dzisiejszym komunikacie Komisja przedstawia plan działania mający na celu ustanowienie „korytarzy solidarnościowych”, aby Ukraina mogła eksportować zboża, ale także importować potrzebne jej towary, począwszy od pomocy humanitarnej, po pasze dla zwierząt i nawozy. Czytaj dalej

UE uzgadnia piąty pakiet sankcji wobec Rosji

09 kwietnia 2022
Knowledge Base

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje dzisiejsze porozumienie Rady w sprawie przyjęcia piątego pakietu sankcji wobec reżimu Putina w odpowiedzi na jej brutalną agresję przeciwko Ukrainie i jej obywatelom. Wraz z poprzednimi czterema pakietami sankcji sankcje te przyczynią się jeszcze bardziej do zwiększenia presji gospodarczej na Kreml i osłabią jego zdolność do finansowania inwazji na Ukrainę. Środki te mają szerszy i bardziej ostry charakter, dzięki czemu jeszcze bardziej pogrążą stan rosyjskiej gospodarki. Zostały one skoordynowane z partnerami międzynarodowymi. Komisja i Europejska Służba Działań Zewnętrznych pracują nad dodatkowymi wnioskami dotyczącymi możliwych sankcji, w tym w odniesieniu do importu ropy naftowej, i rozważają propozycje przedstawione przez państwa członkowskie, takie jak wprowadzenie podatków lub konkretnych kanałów płatności, takich jak rachunek powierniczy. Poza wprowadzeniem sankcji UE wyraźnie stwierdziła, że zmniejszenie naszej zależności od importu energii z Rosji jest pilną koniecznością. W swoim komunikacie REPowerEU z dnia 8 marca Komisja ogłosiła strategię na rzecz jak najszybszego zmniejszenia zależności od rosyjskich paliw kopalnych i rozpoczęto prace nad wdrożeniem tego planu.
Czytaj dalej

Uchodźcy z Ukrainy: wytyczne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony

20 marca 2022
Knowledge Base

Od początku rosyjskiej inwazji wojskowej na Ukrainę 24 lutego ponad 3 mln osób uciekło z tego kraju, z czego – jak szacuje ONZ – ponad połowa to dzieci. Aby zareagować na tę bezprecedensową sytuację i pomóc ludziom uciekającym z Ukrainy, UE postanowiła w rekordowym czasie uruchomić dyrektywę w sprawie tymczasowej ochrony. Dyrektywa weszła w życie w trybie natychmiastowym 4 marca i już zapewnia milionom ludzi ochronę i jasny status prawny. Komisja przedstawia dziś wytyczne operacyjne wspierające państwa członkowskie w stosowaniu dyrektywy. Kompleksowe wytyczne pomogą osobom przybywającym korzystać ze spójnych i skutecznych praw oraz ułatwią państwom członkowskim wywiązywanie się ze swoich nowych obowiązków.
Czytaj dalej

Szczyt „Jeden Ocean”: nowe działania wzmacniają rolę UE jako lidera ochrony oceanów

13 lutego 2022
Knowledge Base

Komisja przedstawiła dziś ambitne inicjatywy na rzecz czystszego, zdrowszego i bezpieczniejszego oceanu. Są one wkładem UE w szczyt „Jeden Ocean” zwołany przez Francję w Breście i pokazują wiodącą rolę UE w kompleksowym pokonywaniu wyzwań związanych z oceanami. W swoim wystąpieniu na szczycie, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła trzy kluczowe inicjatywy wspierające wspólne działania na rzecz ochrony oceanów i przywrócenia ich dobrego stanu. Są to: nowa międzynarodowa koalicja na rzecz ochrony różnorodności biologicznej na pełnym morzu, obejmująca 95 proc. powierzchni oceanów; duży projekt obliczeniowy, który umożliwi naukowcom tworzenie cyfrowych symulacji oceanów na świecie; oraz unijna misja badawcza mająca na celu odbudowę naszych oceanów i zasobów wodnych do 2030 r. Inicjatywy te uzupełniają ogólny wkład UE we wszystkie cztery obszary tematyczne szczytu, zaprezentowany na szczycie przez komisarzy Mariję Gabriel, Adinę Vălean i Virginijusa Sinkevičiusa. Czytaj dalej

UE przekazuje do WTO sprawę Chin w związku z nałożeniem na Litwę ograniczeń w handlu

29 stycznia 2022
Knowledge Base

UE wszczęła przeciwko Chińskiej Republice Ludowej postępowanie w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) w związku z dyskryminującymi praktykami handlowymi Chin wymierzonymi w Litwę, które uderzają również w eksport z jednolitego rynku UE. Działania te, które wydają się dyskryminacyjne i niezgodne z zasadami WTO, wpływają negatywnie na eksporterów zarówno na Litwie, jak i w innych państwach UE, ponieważ dotyczą także produktów w których produkcji uczestniczyła Litwa, eksportowanych z innych krajów UE. Ponieważ problemu nie udało się rozwiązać na zasadzie dialogu dwustronnego, UE zdecydowała o uruchomieniu przeciwko Chinom procedury rozstrzygania sporów. Rozpoczęte dziś konsultacje w ramach WTO stanowią pierwszy etap procedury. Czytaj dalej

136 mln euro na wsparcie sześciu polskich regionów w walce z pandemią koronawirusa oraz na wsparcie ich transformacji cyfrowej i ekologicznej

19 stycznia 2022
Knowledge Base

Komisja przyznała dodatkowe środki w wysokości 136 mln euro na rzecz sześciu programów operacyjnych (PO) objętych Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego w Polsce w ramach Wsparcia na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU). Środki te pomogą polskim regionom wspierać systemy opieki zdrowotnej w walce z pandemią koronawirusa oraz inwestować w transformację ekologiczną i cyfrową. Komisarz do spraw spójności i reform Elisa Ferreira stwierdziła: „Po raz kolejny REACT-EU przynosi obywatelom wymierne i praktyczne wsparcie. Przedmiotowe środki pomogą tym polskim regionom przezwyciężyć skutki pandemii i utorują drogę ku sprawiedliwej, cyfrowej i ekologicznej transformacji. Pragnę podziękować władzom polskim za współpracę w uruchomieniu tych środków”.
Czytaj dalej

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje wzmocnienie ochrony środowiska poprzez prawo karne

17 grudnia 2021
Knowledge Base

Komisja przyjęła dziś wniosek dotyczący nowej unijnej dyrektywy mającej na celu zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku, czym wypełniła kluczowe zobowiązanie zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie. Wniosek ten ma zwiększyć skuteczność ochrony środowiska poprzez zobowiązanie państw członkowskich do wprowadzenia środków prawa karnego. Zdefiniowano w nim nowe przestępstwa przeciwko środowisku, określono minimalny poziom sankcji i zwiększono skuteczność współpracy organów ścigania. Zobowiązuje ona również państwa członkowskie do wspierania i wspomagania osób zgłaszających przestępstwa przeciwko środowisku i do współpracy w zakresie egzekwowania prawa. Wniosek przyczyni się do ochrony przyrody i zasobów naturalnych, a także zdrowia publicznego i dobrostanu. Czytaj dalej

Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie rocznego budżetu UE na 2022 r

19 listopada 2021
Knowledge Base

W poniedziałek wieczorem Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027. Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.
Czytaj dalej

Prognoza gospodarcza z jesieni 2021 r.: od ożywienia do rozwoju w obliczu trudności

14 listopada 2021
Knowledge Base

Szybsze niż oczekiwano odbicie się gospodarki UE z recesji wywołanej pandemią. Wraz z postępem akcji szczepień i znoszeniem ograniczeń, wiosną ponownie odnotowano wzrost gospodarczy, który trwał całe lato dzięki ponownemu otwarciu gospodarki. Pomimo wielu przeszkód przewiduje się, że w okresie objętym prognozą gospodarka UE będzie nadal rosła, osiągając wzrost na poziomie odpowiednio 5 proc., 4,3 proc. i 2,5 proc. w 2021 r., 2022 r. i 2023 r. Przewidywane stopy wzrostu w strefie euro mają być w latach 2021 i 2022 takie same jak w całej UE, natomiast w roku 2023 wzrost wyniesie 2,4 proc. Prognoza ta jest uzależniona w dużym stopniu od dwóch czynników: rozwoju pandemii COVID-19 i tempa, w jakim podaż będzie w stanie dostosować się do szybkiego wzrostu popytu w następstwie ponownego otwarcia gospodarki.
Czytaj dalej

Komisja, Breakthrough Energy Catalyst i Europejski Bank Inwestycyjny rozwijają partnerstwo w zakresie technologii klimatycznych

07 listopada 2021
Knowledge Base

Na Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP26) w Glasgow przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, założyciel Breakthrough Energy Bill Gates i prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Werner Hoyer oficjalnie zawarli pionierskie partnerstwo, które pobudzi inwestycje w najważniejsze technologie klimatyczne. Dzisiejsze podpisanie protokołu ustaleń jest następstwem pierwotnego ogłoszenia z czerwca 2021 r. podczas konferencji ministerialnej dotyczącej inicjatywy „Mission Innovation”. Nowe partnerstwo między Komisją, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym i Breakthrough Energy Catalyst uruchomi do 820 mln EUR (1 mld USD) w latach 2022–2026 w celu przyspieszenia wdrażania i komercjalizacji innowacyjnych technologii, które pomogą zrealizować ambicje Europejskiego Zielonego Ładu i cele klimatyczne UE na 2030 r. Oczekuje się, że każde euro pozyskane z środków publicznych spowoduje efekt dźwigni rzędu dalszych trzech euro z funduszy prywatnych.  Czytaj dalej