Wydarzenia

23 Mar

Szkolenie online: Kompetencje miękkie Compliance Oficera – jak mówić żeby nas słuchano

on-line

Celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji miękkich specjalistów compliance oraz zespołów z nimi współpracujących. Pod ogólnym pojęciem zarządzania zgodnością mieści się bardzo wiele zadań, działań i czynności specjalistów ds. compliance, najczęściej niezwiązanych wprost z samą wiedzą merytoryczną z zarządzania ryzykiem. Compliance Officer zobowiązany jest do wdrażania procedur i procesów, musi mieć zatem umiejętność zarządzania projektami i zarządzania zespołem projektowym, pracownikami, którzy służbowo mu nie podlegają. Compliance Officer powinien mieć niewątpliwie szczególną umiejętność wyznaczania i realizacji celów (swoich i innych). Powinien posiadać  umiejętności przekonywania, że warto być zgodnym. Wszyscy wiemy, jak ważna w obecnym szybko zmieniającym się świecie, jest umiejętność zarządzania czasem i sobą w czasie, jak ważna jest priorytetyzacja zadań.  Specjalista compliance to też szkoleniowiec , a w obszarze whistleblowing nawet organ śledczy. Jak to wszystko pogodzić?

Czytaj dalej

24 Mar

Szkolenie online – Outsourcing 2.0: Wytyczne EBA dotyczące outsourcingu, DORA – powierzenie w zakresie ICT

on-line

Szkolenie obejmuje praktyczne zagadnienia związane z powierzeniem podmiotom trzecim wykonywania funkcji i procesów. Szkolenie kierowane jest do pracowników podmiotów rynku finansowego w szczególności banków, instytucji kredytowych, firm inwestycyjnych, instytucji płatniczych, towarzystw funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji wykonujących swoje obowiązki służbowe w pionach compliance, audytu, kontroli, w tym kontroli wewnętrznej wewnętrznej, sourcingu/supplier managementu oraz organów nadzoru.

Czytaj dalej

27 Mar

Zakres odpowiedzialności i zarządzanie ryzykiem w Grupach Kapitałowych

on-line

Zapraszamy Państwa na spotkanie poświęcone tematyce ładu korporacyjnego, nadzoru i zarządzania ryzykiem z Grupach Kapitałowych. Poruszymy kwestie odpowiedzialności osób zarządzających, organizacji skutecznego systemu compliance i audytu. Opowiemy także o najnowszych zmianach prawnych mających wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw.

Główne zagadnienia:

Skutki utworzenia grup spółek, Proces zarządzania ryzykiem biznesowym i jego granice, Odpowiedzialność karna Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania, ryzykiem i audytu, Efektywność audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej, Organizacja skutecznego systemu compliance, Założenia nowelizacji Ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, Raportowanie ESG w spółkach.

Czytaj dalej

28 Mar

Szkolenie online: Cyberprzestępstwa 2023 – aktualne trendy i wyzwania

on-line

Szkolenie przybliża tematykę przestępstwa bazowego jakim jest oszustwo i kradzież środków. Szkolenie umożliwi poznanie najczęstszych oszustw i zagrożeń internetowych, których ofiarami padają osoby fizyczne, małe przedsiębiorstwa, firmy państwowe i globalne korporacje. Liczne praktyczne przykłady przybliżą sposoby jakimi się posługują się , łatwość z jaką działają i skutecznością jaką mają dzisiejsi cyberzłodzieje. Czytaj dalej

29 Mar

System kontroli wewnętrznej w bankach – wymogi regulacyjne a aspekty praktyczne

on-line

Celem szkolenia jest przedstawienie zarówno formalnych jak i praktycznych zasad wdrożenia i stosowania założeń Rekomendacji H UKNF. Podczas szkolenia zaprezentowane i poddane dyskusji zostaną przykłady podejścia do poszczególnych aspektów funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w banku.

Szkolenie dedykowane jest dla ekspertów i managerów zatrudnionych w sektorze bankowym w jednostkach:

kontroli wewnętrznej na 1 i 2 linii obrony, zarządzających ryzykiem, audytu wewnętrznego.

Czytaj dalej

29 Mar

Warsztat: Prawne i praktyczne aspekty ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa

on-line

Ochrona tajemnic przedsiębiorstwa, w dobie postępu technologicznego oraz wyzwań regulacyjnych, ma kluczowe znaczenie dla sprawnego funkcjonowania i rozwoju organizacji. Serdecznie zapraszamy Państwa na warsztaty, w ramach których zostaną przedstawione praktyczne i skuteczne sposoby ich zabezpieczenia, najważniejsze zmiany prawne, a także etapy procesów, strategie i środki ochrony know-how w postępowaniach sądowych. Prelegenci opowiedzą również o ochronie tajemnicy w postępowaniach UOKiK i podczas transakcji M&A.

Główne zagadnienia:

Metody i skuteczne praktyki zabezpieczeń tajemnicy przedsiębiorstwa Kierunki zmian zabezpieczeń danych w dobie cyfryzacji i cyberzagrożeń Postępowania UOKiK – jak ochronić w nich swoje know how? Dochodzenie roszczeń w związku z naruszeniem tajemnicy przedsiębiorstwa Wyciek danych wrażliwych a audyt – sposoby na zniwelowanie ryzyka

Czytaj dalej

03 Apr

Szkolenie online: Regulacje ESG dot. sektora bankowego i kapitałowego

on-line

Tematyka ESG (Environmental, Social, Governance) czy też szerzej zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych obecnie aspektów wpływający na funkcjonowanie przedsiębiorstw w tym w szczególności instytucji działających na rynku finansowym. Przyjęte w przez Unię Europejską zobowiązanie w ramach Europejskiego Zielonego Ładu (tj. EU Green Deal) do przestawienia gospodarki UE na tory zeroemisyjne do 2050 r. skutkuje dynamicznym rozwojem projektów legislacyjnych obejmujących zróżnicowane aspekty dot. ESG. W obszarze przedsiębiorstw finansowych skupiają się one głównie na kwestiach związanych z zarządzaniem ryzykiem, ujawnieniach i tworzeniem zielonej oferty produktowej. Szkolenie ma na celu przybliżenie uczestnikom gwałtownie rozwijających się regulacji prawnych i standardów rynkowych dotyczących ESG, poprzez omówienie najważniejszych inicjatyw regulacyjnych dotyczących raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, zarządzania ryzykiem ESG czy uwzględnienie kwestii ESG w ramach product governance dot. instrumentów finansowych, a także konstruowania zielonych kredytów czy obligacji. W ramach tego wykładu przybliżone zostaną między innymi najświeższe zmiany w obszarze MIFID, projektowane zmiany dot. raportowania niefinansowego, główne założenia SFDR i rozporządzenia w sprawie taksonomii. Ponadto, omówione zostaną m.in. rekomendacje TCFD dot. raportowania kwestii klimatycznych, zasady UN Global Compact, SDGs i zasady UN FI. Słuchaczom przybliżona zostanie także tematyka greenwashingu. Zakres tematyczny szkolenia obejmuje także wytyczne i stanowiska organów nadzoru dotyczące tematyki ESG: EBA, ESMA, KNF.

Czytaj dalej

19 Apr

Nowy system AML/CFT dla UE, CZĘŚĆ I: Projekty rozporządzeń (AMLR, FTR) bezpośrednio dotyczących instytucji obowiązanych

on-line

W ciągu nadchodzących trzech lat, pomiędzy 2023 a 2026 powinny zostać przyjęte, wejść w życie, a następnie do stosowania na terenie państw członkowskich co najmniej trzy kluczowe rozporządzenia i jedna dyrektywa, które zastąpią dotychczasowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Zmiany nastąpią zarówno na szczeblu UE (stracą moc dyrektywy AMLD4 i AMLD5), jak również na szczeblu państw członkowskich (m.in. straci moc istotna większość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Powstanie nowy, europejski urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, tzw. AMLA, który przejmie m.in. znaczną część obowiązków europejskich nadzorców ostrożnościowych (EBA, ESMA, EIOPA), których w zakresie AML/CFT reprezentuje dziś EBA. Urząd zostanie ustanowiony rozporządzeniem (tzw. AMLAR), sformowany, zaproponuje Komisji Europejskiej odpowiednie akty wykonawcze i przygotuje się do rozpoczęcia działalności nadzorczej.

Czytaj dalej

20 Apr

BANCASSURANCE – zmiany zawarte w projekcie Rekomendacji U

on-line

W czasie seminarium „BANCASSURANCE – zmiany zawarte w projekcie Rekomendacji U” prof. dr hab. Marcin Orlicki z Wydziału Prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza dokona szczegółowej, praktycznej analizy nowych regulacji, które zostały zawarte w projekcie Rekomendacji U. KNF poszedł dalej niż ustawodawca w kształtowaniu zasad zawierania wykonywania umów ubezpieczenia rozszerzając obowiązki banku i prawa klienta. Za klientów będzie trzeba przy tym uznawać nie tylko osoby, którym ustawa przyznaje taki status. Czytaj dalej

21 Apr

Zmiany na rynku kapitałowym w 2023 roku

on-line

Rok 2023 może okazać się przełomowy dla instytucji finansowych. Trwająca od kilku lat inicjatywa ustawodawcy, mająca na celu ochronę inwestora, klienta detalicznego i konsumenta przed nadmiernym ryzyka wkracza w najpoważniejszą fazę. Ustawodawca planuje wprowadzić dalsze obowiązki firm inwestycyjnych i TFI, ograniczyć dystrybucję, a także zmodyfikować strukturę rynku na rzecz tworzenia dużych grup kapitałowych, gwarantujących poniesienie odpowiedzialności. Świadomość tej odpowiedzialności i ograniczanie apetytu na ryzyko, połączone ze zmianami w odpowiedzialności członków organów zmienią podejście do zarządzania produktowego. O tym wszystkim oraz o innych zmianach opowiemy podczas szkolenia. Czytaj dalej

24 Apr

DORA – operacyjna odporność cyfrowa

on-line

Celem szkolenia jest zwiększenie wiedzy i kompetencji uczestników w obszarze nowych wymogów regulacyjnych wynikających z rozporządzenia w sprawie operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego (DORA). W ramach szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie wyzwania stoją przed instytucjami finansowymi, które przygotowują się do wdrożenia nowych obowiązków oraz jak wdrożyć DORA z uwzględnieniem innych standardów regulacyjnych. Spotkanie będzie również okazją do wymiany doświadczeń przy implementacji w kontekście organizacji z już ustawionymi procesami. Czytaj dalej

26 Apr

Zarządzanie produktem ubezpieczeniowym i dystrybucja ubezpieczeń wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju (ESG)

on-line

Czynniki zrównoważonego rozwoju nabierają coraz większego znaczenia dla wszystkich obszarów gospodarki państw Unii Europejskiej. Również działania związane z projektowaniem produktów ubezpieczeniowych i prowadzeniem działalności dystrybucyjnej muszą uwzględniać preferencje klientów, dla których czynniki zrównoważonego rozwoju mają (lub choćby mogą mieć) istotne znaczenie. Dotyczy to w równym stopniu produktów ubezpieczeniowych o charakterze ochronnym, co produktów inwestycyjnych. Czytaj dalej

26 Apr

Beneficjent rzeczywisty. Kto nim jest i jak to ustalić?

on-line

Beneficjent rzeczywisty. Pojęcie to spędza sen z powiek nie tylko pracownikom instytucji obowiązanych.

Kto kryje się pod tym pojęciem? Kiedy i jak go zidentyfikować? Czy zawsze należy zgłosić go do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, a jeżeli tak to w jakim terminie? Kto ponosi odpowiedzialność za jego właściwą identyfikację? Czy za błędną identyfikację beneficjenta rzeczywistego można zostać ukaranym? Czym jest faktyczna rozbieżność pomiędzy danymi beneficjentów rzeczywistych ujawnionych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych?

Czytaj dalej

27 Apr

ITSEC Cybersecurity – konferencja partnerska poświęcona rozwiązaniom bezpieczeństwa IT

Warszawa - Varso Place

27 kwietnia odbędzie się dziesiąta edycja konferencji ITSEC, którą Bakotech cyklicznie organizuje dla Partnerów, Integratorów i Resellerów. Tegoroczne wydarzenie przyjmie formę stacjonarną i odbędzie się w zlokalizowanym w centrum Warszawy biurowcu Varso Place.

Ataki cybernetyczne z każdym dniem stają się coraz bardziej wymyślne. Osoby, które nie śledzą codziennych wydarzeń związanych z tymi zagadnieniami, mogą zatem czuć się czasem nieco zagubione. Phishing, ataki typu DDoS, boty, wirusy, coraz bardziej zwinni hakerzy – zagrożenia czyhają na nas na każdym kroku i warto mieć tego świadomość. Skąd jednak czerpać wiedzę o zagrożeniach? Gdzie poznać narzędzia, które rozwiążą za nas problemy związane z nieszczelnymi zaporami czy atakami hakerskimi czekającymi na nas w sieci? Czytaj dalej

10 May

Nowy system AML/CFT dla UE, CZĘŚĆ II: Projekty rozporządzenia (AMLAR) oraz dyrektywy (AMLD6) o nadzorze, inspekcjach, analizach, rejestrach i raportowaniu

on-line

W ciągu nadchodzących trzech lat, pomiędzy 2023 a 2026 powinny zostać przyjęte, wejść w życie, a następnie do stosowania na terenie państw członkowskich co najmniej trzy kluczowe rozporządzenia i jedna dyrektywa, które zastąpią dotychczasowe regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Zmiany nastąpią zarówno na szczeblu UE (stracą moc dyrektywy AMLD4 i AMLD5), jak również na szczeblu państw członkowskich (m.in. straci moc istotna większość przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu).

Czytaj dalej

11 May

RYZYKO OPERACYJNE – praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem

on-line

Szkolenie poprowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym.

 Do udziału zapraszamy pracowników jednostek ryzyka operacyjnego, ryzyka zgodności, audytu jak również wszystkich zainteresowanych tematem

O ryzyku operacyjnym powiedziano już chyba wszystko, a na pewno bardzo dużo. Wydaje się, że chyba już wszyscy mają jego świadomość i wiedzą jak z nim postępować. Warto jednak od czasu do czasu przypomnieć sobie i uporządkować tą wiedzę. A co ważniejsze podzielić się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami i być może na ich podstawie udoskonalić działania w zakresie.

Celem szkolenia jest przypomnienie i uporządkowanie wiedzy na temat ryzyka operacyjnego. W ramach szkolenia zaprezentowane zostaną praktyczne przykłady  poszczególnych etapów zarządzania ryzykiem operacyjnym.

Czytaj dalej

25 May

First Legal Forum EU – EASTERN PARTNERSHIP 2023

Warszawa - Hotel Marriott

W dniach 25-26 maja 2023 roku w Warszawie odbędzie się Pierwsze Forum Prawne UE – Partnerstwo Wschodnie. Nasze wydarzenie to nowoczesna platforma komunikacyjna stworzona w 2022 roku jako nowa płaszczyzna konstruktywnego dialogu pomiędzy partnerami kancelarii prawnych, dyrektorami działów prawnych firm oraz specjalistami ds. rozwoju biznesu, marketingu i promocji usług prawnych z Europy, krajów Partnerstwa Wschodniego, Azji Centralnej i Kaukazu.

Czytaj dalej

18 Sep

Sibos 2023

Toronto, Canada

Sibos is the world’s premier financial services event. Sibos is the annual conference, exhibition and networking event organised by SWIFT for the financial industry. What started out as a banking operations seminar in 1978, has grown into the premier business forum for the global financial community to debate and collaborate in the areas of payments, securities, cash management and trade.

Following on from two successful events in 2011 and 2017, Toronto will once again host Sibos from 18 to 21 September 2023.

The Sibos community will come together at the Metro Toronto Convention Centre, located in the heart of downtown Toronto and within the city’s vibrant business and entertainment core.

Toronto is the hub of Canada’s financial sector and the one of the largest financial centres in North America. With a wealth of banking and financial institutions and a flourishing fintech hotspot, Toronto is an ideal venue for Sibos 2023.

For more info on the next edition of Sibos, click here.