20 May

Wprowadzenie do raportowania zrównoważonego rozwoju zgodnie z CSRD/ESRS

on-line

Tematyka ESG (Environmental, Social, Governance) czy też szerzej zrównoważony rozwój to jeden z najważniejszych obecnie aspektów wpływający na funkcjonowanie spółek.

Przyjęte w przez Unię Europejską zobowiązanie do przestawienia gospodarki UE na tory zeroemisyjne do 2050 r. skutkuje dynamicznym rozwojem projektów legislacyjnych obejmujących zróżnicowane aspekty dot. ESG. Jednym z obszarów, w którym następują istotne zmiany jest proces raportowania informacji o zrównoważonym rozwoju.

Przyjęta w 2022 r. dyrektywa CSRD wprowadza obowiązek publikacji sprawozdania nt. zrównoważonego rozwoju. W pierwszej kolejności obowiązek obejmie od 2024 r. duże spółki, niezależnie od tego czy są notowane na giełdzie czy nie. W dalszej kolejności ten obowiązek będzie także dotyczył mniejsze spółki publiczne. Zakłada się, iż tym obowiązkiem zostanie objętych ponad 3 500 spółek z Polski. Obowiązujące od początku tego roku standardy raportowania nt. zrównoważonego rozwoju, czyli ESRS, wyznaczają ramy nowych wymagań raportowych. ESRS odnoszą się do kwestii governance, środowiskowych i społecznych. Wypełnienie tych obowiązków będzie wymagało ustanowienia w spółce nowych procesów i procedur dotyczących zbierania i analizy danych na temat własnej działalności jak i działalności swojego łańcucha wartości.

Podstawą nowych obowiązków ujawnieniowych jest podwójna analiza pozwalająca na zidentyfikowanie spółce swoich istotnych oddziaływań (pozytywnych i negatywnych), istotnych ryzyk oraz istotnych szans związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zakres tematów zidentyfikowanych jako istotne będzie determinował jak szeroko spółka będzie zobowiązana do prezentowania informacji nt. zrównoważonego w przygotowywanym przez siebie sprawozdaniu nt. zrównoważonego rozwoju.

Szkolenie ma na celu wsparcie w przygotowaniu się do nowych wymogów wynikających z ESRS, w tym dotyczących przeprowadzenia analizy podwójnej istotności, ustanowienia procesu due diligence czy ustrukturyzowania odpowiednich procesów governance. Przedstawione zostaną także wybrane konkretne wymogi dotyczące raportowania aspektów środowiskowych, społecznych i governance. Celem szkolenia jest także wyjaśnienie szeregu nowych pojęć, którymi posługują się ESRS. Przedstawiony zostanie także związek ESRS z innymi standardami raportowania niefinansowego/zrównoważonego rozwoju (m.in. TCFD, TNFD, GRI) oraz innymi wymogami raportowymi wynikajacymi z przepisów Unii Europejskiej (SFDR, III filar ESG CRR oraz art. 8 Taksonomii, MAR).

Zakres tematyczny szkolenia obejmuje wytyczne i stanowiska organów nadzoru dotyczące raportowania zrównoważonego rozwoju, w tym najnowsze stanowiska EFRAG dot. stosowania ESRS.

Szkolenie kierowane jest głównie do osób odpowiedzialnych za raportowanie informacji zrównoważonego rozwoju, pracowników działów ESG, controllingu, rachunkowości, compliance czy audytu spółek publicznych lub dużych spółek objętych dyrektywą CSRD, a także banków, firm inwestycyjnych i TFI.