15 Mar

Zrównoważone finanse – ESG w instytucji finansowej

on-line

Wiele instytucji finansowych bardzo mocno akcentuje swoje strategie i ich zgodność z ESG. Porozumienie Paryskie wyznaczyło bankom szczególną rolę i bardzo mocno się akcentuje szczególną rolę banków w finansowaniu transformacji gospodarki, na którą jest potrzeby kapitał. Nowe zasady to na pewno ogromny wysiłek aby się do nich dostosować, ale to też możliwość wykorzystania przewagi konkurencyjnej, jaką daje zielona transformacja.

Warto wspomnieć o klientach banków i ich pracownikach – ich wartości i wybory nie są bez znaczenia. Oni też podejmują decyzje – pracownicy na rynku pracy i inwestorzy decydujący o swoich inwestycjach – o tym jak i w jakich podmiotach lokować swoje oszczędności. Wdrożenie nowych wymogów w zakresie ESG będzie koniecznie na różnych szczeblach organizacji instytucji finansowych, zdefiniowanie nowych ryzyk będzie wymagało organizacji i umiejscowienia zarządzania nimi, raportowania i monitorowania.

Poza kwestiami organizacji ram zarządzania ryzykiem w tym roli zarządu, rady nadzorczej i wzajemnych interakcji między komitetami, kontroli wewnętrznej, omówione zostaną nowe definicje ryzyk i wpływ zmian przepisów na różne szczeble organizacji podmiotu. Podkreślona zostanie też kluczowa rola rozwoju nowych kompetencji pracowników oraz uwzględnienie kwestii ESG w polityce wynagradzania. W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają też z praktycznymi aspektami wdrażania ESG w instytucji finansowej

Grupa docelowa;

  • pracownicy działów zgodności,
  • pracownicy audytu wewnętrznego,
  • pracownicy działów ESG banków, TFI, TU,
  • prawnicy, audytorzy
  • każdy zainteresowany tym, co znaczy ESG w instytucji finansowej