Decyzja Komisji Europejskiej o skierowaniu do TSUE sprawy przeciwko Bułgarii i Polsce w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej

24 kwietnia 2023

19 kwietnia br. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Bułgarii i Polsce w związku z brakiem transpozycji do prawa krajowego dyrektywy w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej (EETS), (dyrektywa (UE) 2019/520).

Europejska usługa opłaty elektronicznej (EETS) jest systemem poboru opłat, w ramach którego użytkownicy dróg w UE mogą uiszczać opłaty na podstawie jednej umowy abonamentowej z dostawcą usług i za pomocą jednego urządzenia pokładowego. System ten po pełnym wdrożeniu obejmowałby wszystkie państwa członkowskie. Dyrektywa ma dwa cele: zapewnienie interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych. Znaczne różnice w specyfikacjach technicznych systemów elektronicznego poboru opłat drogowych mogłyby utrudnić osiągnięcie ogólnounijnej interoperacyjności elektronicznych opłat drogowych i zaszkodzić efektywności operacji transportowych, efektywności kosztowej systemów poboru opłat drogowych oraz osiągnięciu celów polityki transportowej.

Brak transpozycji przepisów dotyczących usługi opłaty elektronicznej stanowi zatem przeszkodę dla interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych państw członkowskich oraz dla transgranicznego egzekwowania obowiązku uiszczania opłat drogowych w UE. Oznacza to, że kierowcy mogą być zobowiązani do posiadania więcej niż jednej umowy abonenckiej, więcej niż jednego dostawcy i więcej niż jednego urządzenia pokładowego w celu prowadzenia pojazdów do Bułgarii i Polski lub przez terytorium tych państw. Mogą również pojawić się problemy związane z egzekwowaniem opłat drogowych w przypadku osób popełniających wykroczenia niebędących rezydentami w wymienionych krajach oraz w przypadku kierowców z tych państw, którzy znajdują się w innych państwach członkowskich.

Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął 19 października 2021 r. Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko tym państwom członkowskim w listopadzie 2021 r. i podjęła decyzję o skierowaniu uzasadnionych opinii w maju 2022 r. Ponieważ te państwa członkowskie nadal nie wywiązują się z obowiązku transpozycji dyrektywy, Komisja podjęła decyzję o skierowaniu spraw do Trybunału i zaproponowała nałożenie sankcji finansowych.

Przebieg procedury

Zmieniona dyrektywa w sprawie europejskiej usługi opłaty elektronicznej, mająca zastosowanie w państwach członkowskich od października 2019 r., ma dwa cele: zapewnienie w całej UE interoperacyjności między systemami elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwianie transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych.

Jej celem jest powszechne wdrożenie systemów elektronicznego poboru opłat drogowych w państwach członkowskich i krajach sąsiadujących oraz wprowadzenie, w miarę możliwości, niezawodnych, przyjaznych dla użytkownika i opłacalnych systemów dostosowanych do przyszłego rozwoju polityki UE w zakresie pobierania opłat drogowych.

Przydatne linki:

  1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/520 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznego poboru opłat drogowych i ułatwiania transgranicznej wymiany informacji na temat przypadków nieuiszczenia opłat drogowych w Unii (przekształcenie) (Tekst mający znaczenie dla EOG.)

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *