Dyrektywa odraczająca obowiązki sprawozdawcze dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich

13 maja 2024

29 kwietnia br. Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę dotyczącą terminów przyjęcia standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich. Nowym aktem zmieniono dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), aby dać zainteresowanym przedsiębiorstwom więcej czasu na zastosowanie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Jest to ostatni krok w procesie decyzyjnym.

Więcej czasu na sprawozdawczość

Przyjęta dyrektywa odroczy przyjęcie sektorowych standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla przedsiębiorstw z UE oraz podobnych ogólnych standardów dla przedsiębiorstw spoza UE  do 30 czerwca 2026 r. Pozwoli to przedsiębiorstwom skoncentrować się na wdrożeniu pierwszego zestawu ESRS i ograniczy wymogi sprawozdawcze do niezbędnego minimum. Zapewni również więcej czasu na opracowanie standardów sektorowych i standardów dla przedsiębiorstw spoza UE.

Dalsze kroki

Rada zatwierdziła 29 kwietnia br. stanowisko Parlamentu Europejskiego, co oznacza, że akt ustawodawczy został przyjęty. Po podpisaniu przez przewodniczących Parlamentu Europejskiego i Rady dyrektywa zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdzie w życie dwudziestego dnia po publikacji.

Kontekst

Obecne prawo UE nakłada na spółki giełdowe obowiązek ujawniania informacji na temat zagrożeń i możliwości wynikających z kwestii społecznych i środowiskowych. 31 lipca 2023 r. Komisja przyjęła pierwsze standardy przekrojowe oraz standardy dotyczące wszystkich zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem. Przyjęta dyrektywa wprowadza dwuletnie odroczenie publikacji standardów sektorowych i standardów dla przedsiębiorstw spoza UE, aby dać przedsiębiorstwom więcej czasu na zastosowanie pierwszego zestawu standardów i przygotowanie się na zastosowanie kolejnych. Dyrektywa jest częścią pierwszego pakietu środków mających na celu racjonalizację wymogów sprawozdawczych i jest spójna z pakietem pomocy dla MŚP.

Źródło: Rada Europejska/ Rada Unii Europejskiej

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *