Europejski Urząd Nadzoru Bankowego publikuje ostateczne wytyczne w sprawie ponownego przekazywania danych historycznych w ramach sprawozdawczości EBA

10 kwietnia 2024

9 kwietnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował ostateczne wytyczne w sprawie ponownego przekazywania danych historycznych w ramach sprawozdawczości EBA. Wytyczne zapewniają wspólne podejście do ponownego przekazywania danych historycznych przez instytucje finansowe właściwym organom oraz organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku błędów, nieścisłości lub innych zmian w zgłoszonych danych, zgodnie z ramami sprawozdawczości nadzorczej i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji opracowanymi przez EBA.

Wytyczne, wydane w następstwie rekomendacji zawartej w raporcie EBA w sprawie kosztów przestrzegania wymogów sprawozdawczości nadzorczej, oparte na zasadzie proporcjonalności podstawowych wymogów sprawozdawczych, określają ogólne podejście do ponownego przekazywania danych historycznych w celu ograniczenia liczby okresów historycznych podlegających ponownemu przekazaniu z powodu błędów lub nieścisłości.

Zgodnie z tym całościowym podejściem oczekuje się, że instytucje finansowe ponownie przekażą skorygowane dane dla bieżącej daty sprawozdawczej oraz dane historyczne dla przeszłych dat referencyjnych, sięgające co najmniej jednego roku kalendarzowego (z wyjątkiem danych z miesięczną częstotliwością raportowania). Wytyczne wyjaśniają również ogólne okoliczności, w których ponowne przedłożenie danych może nie być wymagane.

Ponowne przekazywanie danych historycznych jest równie istotne dla wszystkich rodzajów instytucji finansowych, aby zapewnić spójność danych i umożliwić użytkownikom we właściwych organach, organach ds. restrukturyzacji oraz EBA korzystanie z wysokiej jakości, spójnych i kompletnych danych.

W następstwie informacji zwrotnych otrzymanych podczas konsultacji publicznych w okresie od maja do lipca 2023 r. EBA doprecyzował różne przepisy wytycznych i dostosował wymóg dokładności w zasadach przekazywania danych pieniężnych przez EBA z jednego tysiąca do dziesięciu tysięcy, co powinno zmniejszyć liczbę ponownych zgłoszeń. Nowy wymóg będzie obowiązywał od 1 kwietnia 2025 r.

Kontekst

Wytyczne są odpowiedzią EBA na jedno z zaleceń zawartych w raporcie EBA w sprawie kosztów przestrzegania wymogów sprawozdawczości nadzorczej (zalecenie 25).

Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc instytucjom w wypełnianiu ich obowiązków sprawozdawczych (w oparciu o różne akty sprawozdawcze, którym podlegają) i nie mają na celu zmiany zasad sprawozdawczości.

Link do dokumentu: https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-04/37408afd-8884-4ca6-b8c5-7011093c9528/Final%20Report%20-%20Guidelines%20on%20resubmission%20of%20historical%20data%20under%20the%20EBA%20reporting%20framework.pdf

Źródło: EBA

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *