EBA publikuje wytyczne dotyczące roli i obowiązków AML/CFT compliance officera

06 lipca 2022

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował niedawno swoje wytyczne określające rolę i obowiązki inspektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych. Wytyczne te mają na celu zapewnienie wspólnej interpretacji i odpowiedniego wdrożenia ustaleń dotyczących zarządzania wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej UE zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( ML/FT).

Opracowane wytyczne określają jasne oczekiwania dotyczące roli, zadań i obowiązków inspektora ds. zgodności z AML/CFT oraz organu zarządzającego. Konkretyzują one, że instytucje kredytowe lub finansowe powinny wyznaczyć jednego członka swojego organu zarządzającego, który będzie ultymatywnie odpowiedzialny za realizację obowiązków w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz określić zadania i funkcje tej osoby. Opisują również role i obowiązki inspektora ds. zgodności AML/CFT, gdy osoba ta jest wyznaczana przez organ zarządzający zgodnie z kryteriami proporcjonalności. Gdy instytucja kredytowa lub finansowa jest częścią grupy, wytyczne stanowią, że należy wyznaczyć inspektora ds. zgodności z przepisami AML/CFT oraz sprecyzować zadania i obowiązki tej osoby.

Niniejsze wytyczne mają na celu stworzenie wspólnego rozumienia przez właściwe organy i instytucje kredytowe lub finansowe zasad zarządzania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu stosowanych przez te instytucje.. Uzupełniają one, lecz nie zastępują odpowiednich wytycznych wydanych przez EBA w sprawie szerszych ustaleń dotyczących zarządzania i kontroli zrównoważonego rozwoju.

Podstawa prawna

EBA opracował omawiane wytyczne zgodnie ze swoim mandatem do kierowania, koordynowania i monitorowania walki sektora finansowego UE z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/TF).

Opracowując rzeczone wytyczne, EBA spełnia postulat Komisji zawarty w ponadkrajowej ocenie ryzyka (SNRA) z 2019 r. o opracowanie wytycznych, które „wyjaśniają rolę specjalistów ds. zgodności z przepisami AML/CFT w instytucjach kredytowych i finansowych”.

Trafne ustalenia dotyczące ustaleń mających na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu są kluczem do spełnienia roli strażnika sektora prywatnego, a zatem do zapobiegania i zwalczania rzeczonego procederu. Pomimo szczególnych wymogów dyrektywy (UE) 2015/849 dotyczących ustanowienia i wdrożenia solidnych polityk wewnętrznych, kontroli i procedur instytucji, przypadki z przeszłości ujawniły różnice w interpretacji, a także nierówne wdrażanie takich przepisów w państwach członkowskich UE. Mogłoby to mieć negatywne konsekwencje dla integralności systemu finansowego UE.

Źródło: EBA

 

 

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *