EUNB prowadzi konsultacje na temat wymagań raportowania zgodnie z dyrektywą w sprawie usług płatniczych (PSD2)

24 listopada 2017
Knowledge Base

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) rozpoczął publiczne konsultacje nt. technicznych standardów regulacyjnych (TSR) określających ramy współpracy i wymiany informacji pomiędzy właściwymi władzami wyznaczonymi w zmienionej dyrektywie w sprawie usług płatniczych (PSD2). TSR określają, jakich rodzajów informacji i szablonów powinny używać instytucje płatnicze w sprawozdaniach przekazywanych do odpowiednich władz przyjmującego państwie członkowskiego. Sprawozdanie te dotyczą płatniczej działalności gospodarczej podejmowanej na jego terytorium. Konsultacje będą trwać do 5 stycznia 2018 r.

Jednym z celów PSD2 jest poprawa współpracy pomiędzy władzami państw członkowskich pochodzenia i państw członkowskich przyjmujących, gdy instytucja płatnicza ma zamiar dostarczać usługi płatnicze w państwie członkowskim innym niż państwo pochodzenia. Proponowana współpraca ramowa zapewni spójny i skuteczny nadzór nad instytucjami płatniczymi działającymi niezależnie od granic państwowych. Nastąpi to przez zdefiniowanie procedury występowania z wnioskami i udzielania odpowiedzi w ramach współpracy i przy wymianie informacji pomiędzy właściwymi władzami oraz przez ustanowienie jednego punktu kontaktu, języka, standardowych formularzy i ram czasowych.
Wymóg okresowej sprawozdawczości
TSR określają również wymagania dotyczące okresowej sprawozdawczości dzieląc je na dwa zestawy informację, które właściwe władze przyjmujące mogą żądać od instytucji płatniczych działających na ich terytorium za pośrednictwem agentów lub oddziałów. Wymagania sprawozdawcze określają podział danych, okresy sprawozdawcze, częstotliwość i terminy składania sprawozdań. To okresowe przekazywanie informacji zapewni właściwej władzy przyjmującej lepsze zrozumienie rynku płatności w przyjmującym państwie członkowskim i pomoże właściwej władzy przyjmującej monitorować przestrzeganie przepisów prawa krajowego transponujących PSD2.
Podstawa prawna
TSR zostały opracowane zgodnie z art. 29 ust. 6 PSD2, który wymaga, aby EUNB określił ramy współpracy i wymiany informacji między właściwymi władzami państwa członkowskiego pochodzenia i państwa członkowskiego przyjmującego. Określają one również sposoby raportowania i szczegóły wszelkich sprawozdań, których mogą żądać państwa członkowskie przyjmujące od instytucji płatniczych dotyczących płatniczej działalności gospodarczej prowadzonej na ich terytorium.
Procedura konsultacji
Wszystkie otrzymane uwagi zostaną opublikowane po zamknięciu konsultacji, chyba że ich autor nie wyrazi na to zgody. Należy pamiętać, że termin składania uwag upływa 5 stycznia 2018 r. oraz że składanie załączników nie jest dopuszczalne.
Źródło: http://www.eba.europa.eu/

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *