EUNB publikuje ostateczne zmienione wytyczne dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

12 marca 2021
Knowledge Base

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) niedawno opublikował ostateczne zmienione wytyczne dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zmiany uwzględniają zmiany ram prawnych UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) i odnoszą się do nowych rodzajów ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym zagrożeń zidentyfikowanych w ramach przeglądów wdrażania EUNB. Oprócz wzmocnienia opartych na ryzyku podejść instytucji finansowych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zmiana wspiera rozwój bardziej skutecznych i spójnych podejść nadzorczych, w przypadku których dowody sugerują, że nadal istnieją rozbieżne podejścia. Wytyczne mają kluczowe znaczenie dla prac EUNB polegających na kierowaniu, koordynowaniu i monitorowaniu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Wytyczne skierowane są zarówno do instytucji finansowych, jak i do organów nadzorczych. Określają czynniki, które firmy powinny wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związanego ze stosunkiem biznesowym lub sporadyczną transakcją. Ponadto dostarczają wskazówek, w jaki sposób instytucje finansowe mogą dostosować swoje środki należytej staranności wobec klienta, aby złagodzić zidentyfikowane przez siebie ryzyko prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, tak aby były one bardziej odpowiednie i proporcjonalne. Ponadto wspierają wysiłki właściwych organów w zakresie nadzoru nad przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przy ocenie adekwatności ocen ryzyka firm oraz zasad i procedur AML / CFT.

W tej poprawionej wersji EUNB zaostrza wymagania dotyczące indywidualnych i ogólnofirmowych ocen ryzyka oraz środków należytej staranności wobec klienta (CDD), dodając nowe wytyczne dotyczące identyfikacji beneficjentów rzeczywistych, stosowania innowacyjnych rozwiązań w celu identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, oraz w jaki sposób instytucje finansowe powinny przestrzegać przepisów prawnych dotyczących wzmożonej należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do krajów trzecich wysokiego ryzyka. Ponadto EUNB uwzględnił nowe wytyczne sektorowe dla platform finansowania społecznościowego, finansów korporacyjnych, dostawców usług informacji o rachunku (AISP) i dostawców usług inicjowania płatności (PISP) ​​oraz firm prowadzących działalność kantorów wymiany walut. Zmienione wytyczne zawierają również więcej szczegółów na temat czynników ryzyka finansowania terroryzmu. Wszystkie te zmiany będą sprzyjać wdrożeniu przez instytucje finansowe bardziej efektywnego, opartego na ryzyku podejścia do AML / CFT.

EUNB powtarza, że ​​nie ma wymogu, aby instytucje finansowe zaprzestały świadczenia usług dla całych kategorii klientów, które kojarzą im z wyższym ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu (tzw. „Zmniejszanie ryzyka ”): zamiast tego instytucje finansowe powinny zrównoważyć potrzebę włączenia finansowego z potrzebą ograniczania ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu oraz zarządzania nim. Wytyczne mogą pomóc instytucjom finansowym w osiągnięciu tej równowagi.

EUNB podkreśla również, że organy nadzorcze i instytucje finansowe powinny lepiej rozumieć przestępstwa podatkowe, zgodnie z zeszłorocznym sprawozdaniem EUNB w sprawie podejść właściwych organów do przeciwdziałania ryzyku integralności rynku związanemu z systemami arbitrażu dywidend (EBA / REP / 2020 / 15).

Podstawa prawna, kontekst i dalsze kroki

Art. 17 i 18 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015/849 upoważniają EUNB do wydania wytycznych skierowanych zarówno do właściwych organów, jak i do instytucji kredytowych i finansowych, dotyczących czynników ryzyka, które należy uwzględnić, oraz środków, które należy podjąć w sytuacjach uproszczonych. należyta staranność wobec klienta i wzmocniona należyta staranność wobec klienta są właściwe.

W czerwcu 2017 r. Trzy Europejskie Urzędy Nadzoru wydały wytyczne dotyczące należytej staranności wobec klienta oraz czynników, które instytucje kredytowe i finansowe powinny wziąć pod uwagę przy ocenie ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu związanego z indywidualnymi relacjami biznesowymi i sporadycznymi transakcjami (JC 2017 37). Od tego czasu obowiązujące ramy prawne w UE uległy zmianie. W dniu 9 lipca 2018 r. Weszła w życie dyrektywa (UE) 2018/843 (AMLD5), która obowiązuje od 10 stycznia 2020 r. Ponadto pojawiły się nowe ryzyka, które zostały zidentyfikowane we wspólnej opinii ESA z 2019 r. Sporządzony raport Komisji Europejskiej i przeglądy wdrażania EUNB uwypukliły powszechne wyzwania związane z operacjonalizacją i nadzorem podejścia opartego na ryzyku do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W związku z tym uzasadniony był przegląd pierwotnych Wytycznych dotyczących czynników ryzyka.

Pierwotne wytyczne dotyczące czynników ryzyka zostaną uchylone i zastąpione zmienionymi wytycznymi.

Źródło: EUNB

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *