Jak skutecznie zabezpieczyć proces inwestycyjno-budowlany?

11 maja 2023

MMC Polska

Nowelizacja Prawa budowlanego – projektowane zmiany 

Nowelizacja Prawa budowlanego ma rozwiązać konkretne problemy. Przede wszystkim ma odciążyć inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ponadto ma też rozwiązać problemy związane z dualizmem budowy domów o powierzchni poniżej i powyżej 70 m2. Do tej pory w ramach istniejącego prawa inwestorzy mieli możliwość budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie, z kolei budowa domów o większej powierzchni zabudowy była możliwa jedynie w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. Nowe przepisy mają znieść to rozróżnienie. Mają też odciążyć organy administracji architektoniczno-budowlanej czy też organy nadzoru budowlanego.

Efektem zmian w prawie budowlanym 2023 ma być:

  • ujednolicenie procedury dotyczącej budowy budynków mieszkalnych, jednorodzinnych o powierzchni zabudowy powyżej i poniżej 70 m2,
  • rozszerzenie katalogu obiektów oraz prac, które mają być zwolnione z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • utworzenie Bazy Projektów Budowlanych,
  • wprowadzenie kar finansowych za nieterminowe wydanie decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę,
  • usprawnienie procedury oddawania do użytku domów czy innych obiektów budowlanych,
  • zwiększenie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
  • przywrócenie rzeczoznawstwa budowlanego do samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,
  • rozszerzenie systemu elektronicznego dziennika budowy,
  • wprowadzenie elektronicznej księgi obiektu budowlanego, a także Elektronicznego Centralnego Rejestru Osób Posiadających Uprawnienia Budowlane,
  • rozbudowanie portalu e-Budownictwo.

Wprowadzone zmiany pozwolą zmniejszyć formalności, a przy tym mogą przyspieszyć proces inwestycyjny.

Zawieranie kontraktów budowlanych – jak wyeliminować ryzyka? 

Zawieranie kontraktów budowlanych obarczone jest ryzykiem. Warto wprowadzić określone działania, które pozwolą w znaczący sposób je zmniejszyć. Przede wszystkim należy dokonać pełnej analizy ryzyka, które obejmuje przewidywanie skutków i oszacowanie kosztów. Problemy z dochowaniem warunków mogą występować na każdym etapie prac. Nie oznacza to jednak, że ryzyka nie da się maksymalnie ograniczyć. Tutaj należy wiedzieć, że w literaturze specjalistycznej sama definicja słowa ryzyko odnosi się do odstępstwa od planu bazowego. Aby móc dobrze zarządzać ryzykiem, trzeba dokonać jego pełnej alokacji, co oznacza wprowadzenie właściwie skonstruowanej umowy, w której przypisuje się określonej stronie odpowiedzialność finansową, która jest rezultatem niewywiązywania się z umowy. Na bieżąco trzeba także monitorować potencjalne czynniki ryzyka i to w toku realizacji przedmiotu umowy. Opracowanie umowy musi być niezwykle rzetelne. Trzeba także zwrócić uwagę na harmonogram prac, sposób rozliczania, a także kary za niewywiązywanie się z umowy. Analiza kontrahenta ma także kluczowe znaczenie. Trzeba, np. sprawdzić, czy posiada on polisę od odpowiedzialności cywilnej.   

Metody waloryzacji kontraktów budowlanych – dostępne możliwości 

Waloryzacja kontraktów budowlanych może mieć miejsce w przypadku, gdy dojdzie do zmian w cenie materiałów budowlanych czy też kosztów związanych z realizacją danego zamówienia, przy czym taka mowa musi być zawarta na okres dłuższy niż 6 miesięcy. Niezbędne jest sporządzenie właściwych klauzul waloryzacyjnych do kontraktów budowlanych. Kosztorysanci już na etapie przygotowania zamówienia powinni dokonać oceny, które parametry mogą podlegać waloryzacji. 

 Odpowiedzialność za szkody powstałe podczas realizacji i po zakończeniu inwestycji

W branży budowlanej nie tylko ryzyko powstawania wypadków, ale i potencjalnych szkód jest stosunkowo duże. Kwestie zasad odpowiedzialności stron z tytułu nienależnego wykonania  zobowiązań regulują przepisy kodeksu cywilnego, a dokładnie art. 652 i 435. Odpowiedzialność wykonawcy dotyczy zarówno osób trzecich, jak i stron uczestniczących w procesie budowlanym. Kluczowe znaczenie ma określenie ram czasowych odpowiedzialności wykonawcy. Jest to okres, w którym wykonawca ponosi przedmiotową odpowiedzialność za szkody. Zależy ona od czasu realizacji umowy na roboty budowlane. Czas trwania gwarancji na roboty budowlane wynika z pisemnego bądź ustnego zobowiązania i jednocześnie kupującemu przysługuje rękojmia na okres 5 lat, natomiast sama gwarancja może wynosić nawet 10 lat (na prace konstrukcyjne). Ten czas jest uzależniony od zawartej umowy.   

Odpowiedzialność stron umowy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy 

W tym przypadku zastosowanie ma art. 471 kodeksu cywilnego. Oznacza to, że dłużnik (wykonawca świadczenia) zobowiązany jest do naprawienia szkody, która wynika z niewykonania umowy bądź nienależytego jej wykonania. Jednak w tym przepisie można znaleźć też informację, że dłużnik jest zwolniony z odpowiedzialności, jeżeli jest ona następstwem okoliczności, które są niespodziewane i za nie nie odpowiada. Do umowy o roboty budowlane stosuje się przepisy, które regulują umowę o dzieło. Skuteczną metodą otrzymania odszkodowania za błędy jest wprowadzenie kar umownych. Kara umowna za opóźnienia wynosi np. 0,2% wartości umowy za każdy dzień opóźnienia.   

Realizacja prac inwestycyjno-budowlanych jest obarczona ryzykiem. Warto więc szukać skutecznych rozwiązań, które pozwolą na jego zminimalizowanie. Warto zapisać się na warsztaty praktyczne, dzięki którym zyska się fachową wiedzę, choćby na temat nowelizacji prawa budowlanego czy też metod waloryzacji kontraktów budowlanych. Aby w pełni zrozumieć najnowsze zmiany prawne, zachęcamy do udziału warsztatach pt. „Inwestycje budowlane – skuteczne zabezpieczenie procesu oraz najnowsze zmiany prawne„, które prowadzone są przez najlepszych specjalistów posiadających duże doświadczenie. Warsztaty dedykowane są pracownikom branży budowlanej oraz deweloperskiej.  

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *