Kara GIIF

12 lutego 2021
Knowledge Base

Ostateczna decyzja w sprawie kary 3 700 000 zł dla polskiego banku za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Informacje o karach administracyjnych nakładanych przez organy nadzoru, szczególnie te nakładane za nieprzestrzeganie przepisów w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, zawsze budzą wiele emocji ze względu na konsekwencje jakie za sobą pociągają. Oprócz dotkliwych sankcji materialnych wiążą się one z opublikowaniem informacji o nałożonej karze, a także z ryzykiem utraty reputacji, i to nie tyko wśród klientów, ale także wśród kontrahentów na rynku finansowym.

28 stycznia 2021 roku na stronie internetowej Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej została opublikowana ostateczna decyzja w sprawie nałożonej kary administracyjnej w wysokości 3 700 000 zł na Bank Ochrony Środowiska S.A. Jest to jak do tej pory najwyższa kara nałożona za naruszenia przepisów ustawy przez polski organ nadzoru. Bank zaskarżył wydaną decyzję.

Według Generalnego Inspektora Informacji Finansowej bank nie dopełnił obowiązku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, o których mowa w art. 33 ust. 1 oraz art. 34 ust. 1 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, w tym niewłaściwie realizował obowiązek identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz bieżącego monitorowania stosunków gospodarczych klienta. Bank uchybił również obowiązkowi określonemu w art. 34 ust. 3 ustawy, tj. obowiązku dokumentowania zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego.

Zgodnie z art. 150 ustawy z dnia 1 marca 2018 o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, karami administracyjnymi które mogą być nałożone na instytucje obowiązane są:

  • publikacja informacji o instytucji obowiązanej oraz zakresie naruszenia przepisów ustawy przez tę instytucję w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych
  • nakaz zaprzestania podejmowania przez instytucję obowiązaną określonych czynności
  • cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
  • zakaz pełnienia obowiązków na stanowisku kierowniczym przez osobę odpowiedzialną za naruszenie przez instytucję obowiązaną przepisów ustawy, przez okres nie dłuższy niż rok, oraz, tak jak w przypadku wspomnianego banku, kara pieniężna.

Maksymalny wymiar kary może osiągnąć wysokość równowartości kwoty 5 000 000 euro albo 10% obrotu wykazanego w ostatnim zatwierdzonym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy lub w ostatnim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – w przypadku instytucji objętych skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej.

Poniżej znajduje się link do komunikatu Ministra Finansów Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie nałożonej kary administracyjnej:

https://www.gov.pl/web/finanse/kara-administracyjna-nalozona-przez-ministra-finansow-funduszy-i-polityki-regionalnej-na-bank-ochrony-srodowiska-sa

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *