Komisja z zadowoleniem przyjmuje porozumienie w sprawie rocznego budżetu UE na 2022 r

19 listopada 2021
Knowledge Base

W poniedziałek wieczorem Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej, na wniosek Komisji Europejskiej, osiągnęły nieformalne porozumienie polityczne w sprawie budżetu UE na 2022 r., drugiego w wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021–2027. Porozumienie dotyczy kwoty zobowiązań w wysokości 169,5 mld euro oraz kwoty płatności w wysokości 170,6 mld euro. Po uchwaleniu budżetu UE będzie mogła uruchomić znaczne środki na dalsze działania UE w związku z pandemią koronawirusa i jej skutkami, a także zapoczątkować trwałą odbudowę oraz chronić i tworzyć miejsca pracy. Przyczyniłoby się to do dalszych inwestycji w bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną Europę, przy jednoczesnej ochronie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji w jej sąsiedztwie i na całym świecie.

Komentując zawarte wczoraj porozumienie polityczne, komisarz odpowiedzialny za budżet i administrację Johannes Hahn stwierdził: To porozumienie potwierdza, że wszystkie instytucje są gotowe do kompromisu na rzecz budżetu wspierającego trwałą odbudowę i niezbędną transformację UE dla dobra wszystkich. ”

Uzgodniony wczoraj budżet pozwoli kierować środki pieniężne tam, gdzie mogą one przynieść największe korzyści, zgodnie z najważniejszymi potrzebami w zakresie odbudowy państw członkowskich UE i naszych partnerów na całym świecie.

Konkretnie uzgodniono, by przeznaczyć:

– 49,7 mld euro w środkach na zobowiązania na cele wsparcia odbudowy przez pobudzenie inwestycji w spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną;
– 53,1 mld euro na wspólną politykę rolną i 971,9 mln euro na Europejski Fundusz Morski, Rybacki i Akwakultury, z myślą o europejskich rolnikach i rybakach, ale również aby wzmocnić odporność sektorów rolno-spożywczego i rybołówstwa oraz zapewnić niezbędny zakres zarządzania kryzysowego;
– 12,2 mld euro na program „Horyzont Europa”, na wsparcie badań naukowych UE w takich dziedzinach jak zdrowie, cyfryzacja, przemysł, przestrzeń kosmiczna, klimat, energia i mobilność oraz 613,5 mln euro na Program na rzecz jednolitego rynku, wspierający konkurencyjność i MŚP, między innymi w sektorze turystyki;
– 839,7 mln euro na Program UE dla zdrowia, na wsparcie Unii Zdrowotnej i zapewnienie kompleksowej reakcji na potrzeby zdrowotne obywateli europejskich;
– 1,2 mld euro w ramach Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji, aby zagwarantować, że transformacja w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu obejmie wszystkich, oraz 755,5 mln euro w ramach programu LIFE na wspieranie działań na rzecz środowiska i klimatu;
– 2,8 mld euro na instrument „Łącząc Europę”, z przeznaczeniem na nowoczesną, wysoce efektywną infrastrukturę transportową ułatwiającą połączenia transgraniczne;
– 3,4 mld euro na program Erasmus+, na inwestowanie w młodzież, oraz 406 mln euro na sektor kultury i sektor kreatywny w ramach programu „Kreatywna Europa”;
– 1,1 mld euro na Fundusz Azylu, Migracji i Integracji oraz 809,3 mln euro na Fundusz Zintegrowanego Zarządzania Granicami, na cele zacieśnienia współpracy w zakresie zarządzania granicami zewnętrznymi, w tym 25 mln euro na ochronę granicy z Białorusią, a także w zakresie polityki migracyjnej i azylowej, co obejmuje również dodatkowe środki na zobowiązania w zakresie przesiedleń;
– 227,1 mln euro na Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 945,7 mln euro na Europejski Fundusz Obronny, aby wspierać europejską strategiczną autonomię i bezpieczeństwo;
– 15,2 mld euro na wspieranie naszych sąsiadów oraz rozwój i współpracę międzynarodową. Porozumienie przewiduje ukierunkowane zwiększenie środków na Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej (ISWMR) – „Globalny wymiar Europy” (190 mln euro), ze szczególnym uwzględnieniem Afganistanu i Syrii, a także na program pomocy humanitarnej (211 mln euro) na potrzeby reagowania na sytuacje kryzysowe na całym świecie.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *