Komisja zaleca działania w celu zwalczania piractwa internetowego wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo

21 maja 2023

Na początku maja br. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie sposobów zwalczania piractwa w Internecie na skalę komercyjną w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne. Komisja zachęca państwa członkowskie, organy krajowe, posiadaczy praw i dostawców usług pośrednich do podejmowania skutecznych, zrównoważonych i odpowiednich środków w celu zwalczania niedozwolonej retransmisji takich wydarzeń, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawami podstawowymi i przepisami o ochronie danych osobowych. Zalecenie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności unijnego sektora sportu i sektora kreatywnego poprzez intensyfikację walki z piractwem internetowym.

Sport i wydarzenia na żywo przyczyniają się do promowania zróżnicowanej europejskiej sceny kulturalnej, zbliżania obywateli i budowania poczucia wspólnoty. Organizacja takich wydarzeń oraz ich transmisja na żywo wymagają znacznych inwestycji, a jednocześnie przyczyniają się do wzrostu gospodarczego i tworzenia miejsc pracy. Nieuprawnione retransmisje strumieniowe mogą spowodować znaczne uszczuplenie dochodów wykonawców, organizatorów wydarzeń i ich nadawców, a zatem zmniejszają rentowność usług oferowanych przez te podmioty.

Zalecenie koncentruje się na trzech głównych obszarach:

  • Szybkie rozpatrywanie zgłoszeń dotyczących wydarzeń na żywo: w oparciu o akt o usługach cyfrowych podkreśla znaczenie pilnych działań ze strony dostawców usług hostingowych w celu zminimalizowania szkód spowodowanych nielegalną transmisją strumieniową.
  • Dynamiczne nakazy sądowe: w oparciu o środki przewidziane w dyrektywie o egzekwowaniu, opierając się na doświadczeniach niektórych państw członkowskich, w zaleceniu zachęca się do stosowania nakazów blokujących dostosowanych do wydarzeń na żywo, a w przypadku wydarzeń sportowych na żywo zachęca się państwa członkowskie do przyznania organizatorom wydarzeń sportowych legitymacji procesowej do występowania o nakaz, jeżeli obecnie nie jest to możliwe.
  • Oferty handlowe i świadomość: organizatorom i nadawcom wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo zaleca się zwiększanie dostępności, przystępności cenowej i atrakcyjności ich ofert handlowych dla użytkowników końcowych w całej Unii. Wzywa się państwa członkowskie do podnoszenia świadomości użytkowników na temat legalnych ofert korzystania z tego rodzaju treści oraz na temat kwestii piractwa wśród organów egzekwowania prawa.

W zaleceniu zacieśniono również współpracę między właściwymi organami krajowymi oraz między podmiotami praw a pośrednikami w celu skuteczniejszego zwalczania zjawiska niedozwolonej retransmisji wydarzeń na żywo. Ważnym celem jest zapewnienie regularnej wymiany informacji między organami administracyjnymi na temat zastosowanych środków, związanych z nimi wyzwań i dobrych praktyk w zakresie zwalczania piractwa wydarzeń na żywo w Internecie. Współpraca transgraniczna między państwami członkowskimi jest ważna ze względu na charakter piractwa, które ma miejsce ponad granicami.

Ponadto w zaleceniu ustanowiono solidny system monitorowania, aby ocenić jego wpływ na walkę z piractwem i w razie potrzeby rozważyć dalsze środki. Prace te będą prowadzone przy wsparciu europejskiego obserwatorium do spraw naruszeń praw własności intelektualnej (obserwatorium EUIPO) i będą obejmować ustanowienie jasnych kluczowych wskaźników skuteczności działania (KPI) w celu skutecznego monitorowania.

Co dalej?

Wraz z obserwatorium EUIPO Komisja będzie ściśle monitorować skutki niniejszego zalecenia. Ustalone zostaną kluczowe wskaźniki skuteczności działania w zakresie monitorowania, które zostaną sfinalizowane przed latem. Na podstawie wyników, Komisja oceni wpływ zalecenia na niedozwoloną retransmisją wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo do dnia 17 listopada 2025 r. Jest to również termin, w którym Komisja oceni sposób interakcji aktu o usługach cyfrowych z innymi aktami prawnymi, w tym z przepisami dotyczącymi praw autorskich.

Kontekst

Zalecenie stanowi odpowiedź na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wyzwań stojących przed organizatorami wydarzeń sportowych w środowisku cyfrowym przyjętą w maju 2021 r. Podczas przygotowywania zalecenia, na spotkaniu w lutym 2023 r. Zalecenie opiera się również na planie działania w zakresie własności intelektualnej z 2020 r., w którym uznano, że dalsze występowanie podrabiania i piractwa jest jednym z głównych wyzwań uniemożliwiających Europie czerpanie korzyści z jej aktywów intelektualnych w celu pobudzenia odbudowy i odporności.

Istnieją już środki prawne służące zwalczaniu piractwa w internecie, w szczególności akt o usługach cyfrowych i dyrektywa o egzekwowaniu (dyrektywa 2004/48/WE). W szczególności akt o usługach cyfrowych usprawnia przetwarzanie zgłoszeń wysyłanych do dostawców usług hostingowych w przypadku nielegalnych treści. Ponadto na mocy dyrektywy o egzekwowaniu posiadacze praw mogą uzyskać nakazy sądowe nakazujące pośrednikom internetowym blokowanie dostępu do nieautoryzowanych treści lub ich usuwanie. W zaleceniu wskazano, w jaki sposób można zastosować te środki zaradcze w konkretnym przypadku wydarzeń na żywo.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *