Konsultacje EBA w sprawie wytycznych dotyczących polityk wewnętrznych, procedur i kontroli w celu zapewnienia wdrożenia sankcji unijnych i krajowych

04 stycznia 2024

21 grudnia 2023 r., Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie dwóch zestawów wytycznych dotyczących wewnętrznych polityk, procedur i kontroli mających zapewnić wdrożenie unijnych i krajowych środków ograniczających. Środki te są wiążące dla każdej osoby lub podmiotu podlegającego jurysdykcji państw członkowskich. Obejmują one środki indywidualne, tj. ukierunkowane sankcje finansowe oraz środki sektorowe, tj. środki finansowe i gospodarcze lub embargo. Za pomocą niniejszych wytycznych EBA po raz pierwszy zapewnia wspólne zrozumienie wśród dostawców usług płatniczych (PSP), dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) i ich organów nadzoru, co do kroków, jakie muszą podjąć, aby móc spełnić wymogi środków ograniczających. Konsultacje potrwają do 25 marca 2024 r. 

Braki i słabości w wewnętrznych politykach, procedurach i kontrolach narażają instytucje finansowe na ryzyko prawne, ryzyko utraty reputacji oraz ryzyko znacznych kar w przypadku nieprzestrzegania zasad. Razem podważają one skuteczność unijnych systemów środków ograniczających, prowadzą do potencjalnego ich obchodzenia oraz wpływają na stabilność i integralność systemu finansowego UE.

Jeden zestaw projektów Wytycznych skierowany jest do instytucji finansowych i organów nadzoru. Określa on wspólne oczekiwania regulacyjne dotyczące roli kadry kierowniczej wyższego szczebla, zarządzania wewnętrznego i zarządzania ryzykiem w kontekście środków ograniczających.. 

Drugi zestaw projektów Wytycznych, skierowany do dostawców usług płatniczych i podmiotów CASP. Określono w nim, co dostawcy usług płatniczych i operatorzy CASP powinni zrobić, aby móc przestrzegać środków ograniczających podczas wykonywania transferów środków pieniężnych i kryptowalut, koncentrując się w szczególności na zasadzie „poznaj swojego klienta” (KYC ), screeningach i due diligence.

Proces konsultacji

Uwagi do dokumentu konsultacyjnego można przesyłać poprzez stronę konsultacyjną EBA. Termin zgłaszania uwag upływa 25 marca 2024 r.

W dniu 8 lutego 2024 r. w godzinach 10:00–12:00 czasu środkowoeuropejskiego odbędzie się wirtualne wysłuchanie publiczne w sprawie dokumentu konsultacyjnego. EBA zaprasza zainteresowane strony do zarejestrowania się za pomocą linku do dnia 31 stycznia 2024 r. do godz. 18:00 CET.  Osoby, które zapisały się na spotkanie, zostaną poinformowane o szczegółach dotyczących telekonferencji. Wszystkie otrzymane uwagi zostaną opublikowane po zakończeniu konsultacji.

Kontekst i podstawa prawna

W lipcu 2021 r. Komisja Europejska wydała pakiet legislacyjny zawierający cztery wnioski dotyczące reformy prawnych i instytucjonalnych unijnych ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT). Pakiet ten obejmował wniosek dotyczący nowego rozporządzenia (UE) w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptowalut. Niniejsze rozporządzenie (UE) 2023/1113 zostało przyjęte w dniu 9 czerwca 2023 r. i stosuje się od dnia 30 grudnia 2024 r.

Art. 23 rozporządzenia wymaga, aby EBA wydał wytyczne dotyczące wewnętrznych polityk, procedur i kontroli w celu zapewnienia wdrożenia unijnych i krajowych środków ograniczających podczas dokonywania transferów środków pieniężnych i kryptowalut na mocy rzeczonego rozporządzenia.

EBA uzupełnia wytyczne na mocy rozporządzenia (UE) 2023/1113 o wytyczne z inicjatywy własnej mające na celu rozwiązanie szerszych kwestii związanych z kontrolą wewnętrzną i zarządzaniem ryzykiem, w oparciu o art. 74 dyrektywy 2013/36/UE, art. 11 ust. 4 dyrektywy (UE) 2015 /2366 i 3(1) dyrektywy (WE) 2009/110/WE. Wyjaśniają one, w jaki sposób zasady i procedury dotyczące środków ograniczających współdziałają z szerszymi ramami zarządzania i zarządzania ryzykiem instytucji finansowych, aby uniknąć ryzyka operacyjnego i prawnego dla instytucji finansowych oraz zapewnić skuteczne wdrożenie środków ograniczających.

Źródło: EBA

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *