Konsultacje EBA w sprawie wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem ESG

28 stycznia 2024

18 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje publiczne w sprawie projektu wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym (ESG). Projekt wytycznych określa wymogi dla instytucji w zakresie identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania ryzyka ESG, w tym poprzez plany mające na celu przeciwdziałanie ryzyku wynikającemu z transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu UE. Konsultacje potrwają do 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany klimatyczne, degradacja środowiska, kwestie społeczne i inne czynniki środowiskowe i związane z zarządzaniem stanowią poważne wyzwania dla gospodarki, które mają wpływ na sektor finansowy. Ryzyko ESG może mieć wpływ na profil ryzyka i model biznesowy instytucji, w szczególności na ryzyko środowiskowe poprzez czynniki związane z transformacją i fizycznymi czynnikami ryzyka.

Aby zapewnić bezpieczeństwo i dobrą kondycję instytucji w perspektywie krótko-, średnio- i długoterminowej, wytyczne określają wymogi dotyczące procesów wewnętrznych i ustaleń w zakresie zarządzania ryzykiem ESG, które instytucje powinny wdrożyć. W ramach tych wytycznych określono zasady opracowywania i treści planów instytucji zgodnie z dyrektywą w sprawie wymogów kapitałowych (CRD6) w celu monitorowania i odpowiedniego uwzględniania ryzyka finansowego wynikającego z czynników ESG, w tym ryzyka wynikającego z procesu dostosowawczego zmierzającego do osiągnięcia neutralności klimatycznej w UE do 2050 r.

Proces konsultacji

Komentarze do dokumentu konsultacyjnego można przesyłać poprzez stronę konsultacji EBA (link). Termin nadsyłania uwag upływa 18 kwietnia 2024 r. EBA weźmie pod uwagę informacje zwrotne otrzymane w ramach tych konsultacji podczas finalizowania wytycznych. Wszystkie otrzymane uwagi zostaną opublikowane po zakończeniu konsultacji, o ile nie zażądano inaczej.

Podstawa prawna i kontekst

Projekt wytycznych został opracowany zgodnie z planem działania EBA w zakresie zrównoważonego finansowania oraz zgodnie z planem działania w zakresie wdrożenia pakietu bankowego UE. Odnoszą się one do mandatu określonego w lit. a, b i c art. 87(a)5 CRD. Litera d tego mandatu odnosząca się do kryteriów ustalania konkretnych scenariuszy związanych z klimatem zostanie uwzględniona w kolejnych pracach EBA.

Dokument konsultacyjny

Źródło: EBA

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *