Nowy program na rzecz konsumentów: Komisja Europejska w celu wzmocnienia pozycji konsumentów, by ci stali się motorem przemian

18 grudnia 2020
Knowledge Base

Niedawno Komisja Europejska ogłosiła nowy program na rzecz konsumentów, aby umożliwić im odgrywanie aktywnej roli w ekologicznej i cyfrowej transformacji. Agenda dotyczy również sposobów zwiększenia ochrony i odporności konsumentów w trakcie i po pandemii COVID-19, która przyniosła znaczące wyzwania wpływające na codzienne życie konsumentów. Mówiąc konkretniej, agenda przedstawia priorytety i kluczowe punkty działań, które należy podjąć w ciągu najbliższych 5 lat wraz z państwami członkowskimi na szczeblu europejskim i krajowym. Obejmuje to między innymi nowy wniosek prawny mający na celu zapewnienie konsumentom lepszych informacji na temat zrównoważonego rozwoju, dostosowanie istniejących przepisów do transformacji cyfrowej, a także plan działania dotyczący bezpieczeństwa produktów z Chinami.

Wiceprzewodnicząca ds. Wartości i przejrzystości Věra Jourová powiedziała: „Chcemy wzmocnić pozycję konsumentów, aby mogli odgrywać swoją rolę w ekologicznych i cyfrowych przemianach. Jednocześnie musimy zadbać o to, by nasze przepisy dotyczące ochrony praw konsumentów były zgodne z dzisiejszą rzeczywistością cyfrową – zwłaszcza poprzez energiczne egzekwowanie i zwiększoną odpowiedzialność platform internetowych ”.

Komisarz ds. Sprawiedliwości, Didier Reynders, powiedział: „Konsumenci europejscy są w centrum globalnej zmiany. Ich działania mogą mieć znaczący wpływ. Konsumenci muszą mieć możliwość dokonywania zrównoważonych wyborów i pewności, że ich prawa * będą chronione w każdych okolicznościach. Nowa agenda wprowadza środki, które będą promować sprawiedliwe cyfrowe i ekologiczne społeczeństwo, biorąc pod uwagę, że zachowania konsumentów wykraczają poza granice poszczególnych państw członkowskich ”.

Prawa konsumentów podczas kryzysu związanego z COVID-19

Niezależnie od tego, czy są to oszustwa internetowe, czy anulowane aranżacje podróży, pandemia COVID-19 wpłynęła na wiele dziedzin życia konsumentów. Komisja będzie nadal walczyć z oszustwami konsumenckimi we współpracy z siecią współpracy w zakresie ochrony konsumentów oraz w dialogu z platformami i wszystkimi odpowiednimi podmiotami. Ponadto Komisja będzie nadal zapewniać ochronę praw podróżnych i pasażerów w UE w przypadku odwołanych podróży *. Komisja przeanalizuje długoterminowy wpływ COVID-19 na wzorce konsumpcji Europejczyków, co posłuży za podstawę przyszłych inicjatyw politycznych.

Wzmocnienie pozycji konsumentów i zapewnienie lepszej ochrony

Nowy program na rzecz konsumentów przedstawia wizję polityki konsumenckiej UE na lata 2020-2025, koncentrując się na pięciu kluczowych obszarach priorytetowych:

1. Zielona transformacja – Komisja dąży do tego, aby zapewnić konsumentom dostęp do zrównoważonych produktów na rynku UE oraz lepsze informowanie konsumentów, aby mogli dokonywać świadomych wyborów. W przyszłym roku Komisja przedstawi propozycję, aby zapewnić konsumentom lepsze informacje na temat zrównoważonego charakteru produktów i walczyć z praktykami, takimi jak pranie ekologiczne lub wczesne starzenie się. Komisja będzie również promować naprawy i zachęcać do bardziej zrównoważonych i „obiegowych” produktów. Zielona transformacja nie może się odbyć bez przedsiębiorstw – Komisja jest zdeterminowana, aby współpracować z podmiotami gospodarczymi, by zachęcić ich do wspierania zrównoważonej konsumpcji, wykraczającej poza to, co jest wymagane przez prawo.

2. Transformacja cyfrowa – Transformacja cyfrowa radykalnie zmienia życie konsumentów, oferując nowe możliwości, ale także stawiając przed wyzwaniami. Komisja dąży do zajęcia się praktykami handlowymi online, które lekceważą prawo konsumentów do dokonywania świadomych wyborów, nadużywają ich uprzedzeń behawioralnych lub zakłócają ich procesy decyzyjne, na przykład ciemne wzory i ukryta reklama. Ponadto przy ustalaniu zasad rządzących gospodarką cyfrową i wymogów dotyczących sztucznej inteligencji (AI) należy odpowiednio uwzględnić interesy konsumentów. Aby dostosować obecne przepisy do trwającej cyfryzacji i wzrostu liczby połączonych produktów, Komisja dokona również przeglądu dyrektywy dotyczącej bezpieczeństwa produktów. Ponieważ istnieje potrzeba wzmocnienia ochrony konsumentów w zakresie cyfryzacji detalicznych usług finansowych, dyrektywy dotyczące kredytu konsumenckiego i marketingu usług finansowych zostaną poddane przeglądowi.

3. Skuteczne egzekwowanie praw konsumentów – Podczas gdy egzekwowanie praw konsumentów jest obowiązkiem państw członkowskich, Komisja pełni rolę koordynującą i wspierającą. Komisja będzie wspierać państwa członkowskie w terminowym wdrażaniu i egzekwowaniu prawa konsumenckiego, w tym za pośrednictwem sieci współpracy w zakresie ochrony konsumentów. Komisja będzie również wspierać organy krajowe, na przykład wdrażając zestaw innowacyjnych narzędzi elektronicznych w celu wzmocnienia zdolności organów krajowych do zwalczania nielegalnych praktyk handlowych w internecie i identyfikowania niebezpiecznych produktów.

4. Specyficzne potrzeby określonych grup konsumentów – Niektóre grupy konsumentów w pewnych sytuacjach mogą być szczególnie wrażliwe i potrzebują specjalnych zabezpieczeń, na przykład dzieci, osoby starsze lub osoby niepełnosprawne. Komisja przeanalizuje wymogi dotyczące norm dotyczących produktów do pielęgnacji dzieci. W odniesieniu do osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, zaostrzonych przez kryzys COVID-19, Komisja zwiększy finansowanie na lepsze doradztwo w zakresie zadłużenia w państwach członkowskich. Komisja będzie również wspierać inicjatywy zapewniające lokalne porady dotyczące dostępu do informacji – online i offline.

5. Współpraca międzynarodowa – W zglobalizowanym świecie, w którym zakupy internetowe przekraczają granice, współpraca z partnerami międzynarodowymi stała się kluczowa. Komisja opracuje plan działania z Chinami w 2021 r. W celu zwiększenia bezpieczeństwa produktów sprzedawanych w internecie. Od 2021 r.Komisja opracuje również wsparcie regulacyjne, pomoc techniczną i budowanie zdolności dla regionów partnerskich UE, w tym w Afryce.

Kolejne kroki

Komisja przedstawi inicjatywy ogłoszone w porządku obrad i oczekuje szerokiego dialogu ze wszystkimi zainteresowanymi stronami na temat priorytetów i działań, a także metod współpracy w celu wspólnego promowania ochrony konsumentów w nadchodzących latach.

Tło

UE posiada solidne ramy ochrony konsumentów rozwijane przez wiele lat i ostatnio ulepszane poprzez kilka inicjatyw ustawodawczych, z których konsumenci w UE skorzystają w nadchodzących latach, w tym Nowy Ład dla konsumentów z 2018 r.

Nowy program na rzecz konsumentów, oparty na programie na rzecz konsumentów z 2012 r., Jest wynikiem intensywnych przygotowań i dyskusji z zainteresowanymi stronami. W czerwcu 2020 r.Komisja rozpoczęła ogólnounijne otwarte konsultacje publiczne w sprawie nowej europejskiej polityki konsumenckiej na następny okres. Konsultacje społeczne dostarczyły cennego wkładu w opracowanie nowego programu na rzecz konsumentów i wykazały ogólne poparcie dla jego głównych priorytetów, w tym potrzeby zareagowania na pandemię COVID-19. Agenda uzupełnia inne inicjatywy Komisji, takie jak zielony ład i plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, a także zapewni, że przy wdrażaniu wieloletnich ram finansowych uwzględnione zostaną priorytety konsumentów.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *