Oświadczenie Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021

08 marca 2021
Knowledge Base

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja Europejska wydała następujące oświadczenie: Ubiegły rok był bardzo trudny. Pandemia COVID-19 nie oszczędziła nikogo, a szczególnym wyzwaniem okazała się dla kobiet na całym świecie. Na pierwszej linii frontu w walce z wirusem znaleźli się lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, sprzedawcy – a właśnie w tych zawodach szczególnie często pracują kobiety. A i obowiązków domowych im nie ubyło; wręcz przeciwnie. Jesteśmy winni kobietom wdzięczność za ich odwagę, wielkie serce i wysiłek w zmaganiu się z kryzysem; za to, że dzięki nim nasze społeczeństwa, systemy opiekuńcze i kluczowe usługi nadal funkcjonują. Choć kobiety stanowią większość pracowników pierwszej linii w służbie zdrowia, to w procesach podejmowania decyzji w związku z pandemią były bardzo słabo reprezentowane. Przykładowo – specjalne grupy zadaniowe ds. COVID-19 w 87 państwach, w tym w 17 państwach członkowskich UE, były w 85,2% kierowane przez mężczyzn.

W odbudowie po pandemii równość płci musi być kwestią zasadniczą. Rozporządzenie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności stanowi, że w całym procesie opracowywania i wdrażania krajowych planów odbudowy i zwiększania odporności należy uwzględniać i promować równość płci i równe szanse dla wszystkich. Kobiety muszą być również lepiej reprezentowane na stanowiskach kierowniczych, czy to w polityce, czy w zarządach przedsiębiorstw. Będziemy nadal o to walczyć.

Komisja nie szczędziła wysiłków na rzecz większej równości kobiet i mężczyzn zarówno w Europie, jak i poza nią. Realizując jeden z kluczowych elementów strategii UE na rzecz równouprawnienia płci, Komisja przedstawiła wniosek dotyczący nowych środków egzekwowania zasady równości wynagrodzeń kobiet i mężczyzn. Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych zasad Europejskiego filaru praw socjalnych oraz przedstawionego w tym tygodniu ambitnego planu działania na rzecz jego realizacji. Także w działaniach zewnętrznych UE równość płci odgrywa zasadniczą rolę. W unijnym planie działania w sprawie równości płci (GAP III) przewidziano śmiałe, praktycznie sformułowane kroki służące promowaniu równości i zapewnieniu kobietom i dziewczętom na całym świecie możliwości uczestnictwa w kształtowaniu demokracji, sprawiedliwości, pokoju i bezpieczeństwa.

Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej pogłębia dotychczasowe nierówności w naszym społeczeństwie. Naraża kobiety na wielkie ryzyko – niejedna kobieta nawet we własnym domu nie jest bezpieczna. Jeszcze w tym roku Komisja przedstawi nowy wniosek w sprawie zwalczania przemocy uwarunkowanej płcią w UE. W naszych krajach partnerskich w ramach wspólnej inicjatywy UE i ONZ „Spotlight” przewidziano działania priorytetowe służące wyeliminowaniu wszelkich form przemocy uwarunkowanej płcią, odpowiednio dostosowane do najpilniejszych potrzeb.

Postęp trudno osiągnąć, a łatwo zaprzepaścić. Musimy nadal wytrwale pracować, a Europa powinna pozostać pionierem w dziedzinie praw kobiet. Regres jest wykluczony – będziemy nadal zmierzać do przodu.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *