Poprawa współpracy pomiędzy organami nadzoru w walce z przestępczością finansową – sprawozdanie EBA

17 sierpnia 2023

10 sierpnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował trzecie sprawozdanie na temat funkcjonowania kolegiów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kolegia AML/CFT (ang. college) są stałymi strukturami stworzonymi w celu współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów spoza UE odpowiedzialnymi za nadzór w zakresie AML/CFT. W sprawozdaniu stwierdzono, że właściwe organy podjęły istotne kroki w celu poprawy funkcjonowania kolegiów, niemniej jednak, wiele z nich nie osiągnęło “pełnej dojrzałości”. Zwrócono również uwagę na dobre praktyki, które będą przydatne właściwym organom do dalszej poprawy skuteczności kolegiów oraz wyników nadzoru.

Kolegia AML/CFT są stałymi strukturami służącymi wzmocnieniu współpracy między różnymi organami nadzoru zaangażowanymi w nadzór nad instytucjami transgranicznymi. Na dzień 31 grudnia 2022 r. właściwe organy zgłosiły EBA 229 w pełni działających kolegiów. Dodatkowe 54 kolegia nie odbyły jeszcze swojego pierwszego spotkania.

W sprawozdaniu przedstawiono ustalenia wraz ze spostrzeżeniami wynikającymi z monitorowania kolegiów AML/CFT przeprowadzonego przez pracowników EBA w 2022 r. Wyniki wskazują, że członkowie kolegiów podjęli ważne kroki w celu poprawy skuteczności ich działania. A dokładniej, członkowie podchodzili do organizacji kolegiów AML/CFT w sposób zorganizowany, co przyczyniło się do wymiany bardziej merytorycznych i praktycznych informacji niż miało to miejsce w poprzednich latach.

Również organy nadzoru i jednostki wywiadu finansowego (financial intelligence units – FIU) uczestniczyły w większej liczbie kolegiów. W rezultacie miały dostęp do bardziej istotnych informacji, które mogły w odpowiednim czasie wpłynąć na ich podejście do nadzoru nad instytucjami działającymi na zasadzie transgranicznej. W niektórych kolegiach członkowie podjęli kroki w celu zidentyfikowania wspólnych problemów i rozwiązania ich w skoordynowany sposób.

Pomimo tych znaczących osiągnięć, kolegia AML/CFT nie osiągnęły jeszcze “pełnej dojrzałości”. Właściwe organy poinformowały, że około 50 kolegiów nie odbyło jeszcze swojego pierwszego posiedzenia natomiast w niektórych z nich wymiana istotnych informacji była niewystarczająca. Również wdrożenie organów państw trzecich stanowiło wyzwanie i tylko nieliczne przedstawicielstwa mogły uczestniczyć w posiedzeniach kolegiów.

W sprawozdaniu zwrócono uwagę na dobre praktyki, które mogą być przydatne dla właściwych organów w sprostaniu tym wyzwaniom i dalszej poprawie skuteczności kolegiów AML/CFT w przyszłości.

Link do raportu: “EBA REPORT ON THE FUNCTIONING OF ANTI-MONEY LAUNDERING AND COUNTERING THE FINANCING OF TERRORISM COLLEGES IN 2022 EBA/REP/2023/31

Źródło: EBA/ Bank.pl

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *