Prawo do prywatności, a Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13 kwietnia 2021
Knowledge Base

Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Finansów z wnioskiem o rozważenie podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zapewnienia lepszej ochrony prawa do prywatności w zakresie przetwarzania i ochrony danych osobowych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych, wskazując na zagrożenie dla prywatności związane z jawnością rejestru i przetwarzanych w nim danych, w tym numeru PESEL, wynikającą z art. 67 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Również Urząd Ochrony Danych Osobowych od lat podnosi kwestię ryzyka związanego z jawnością numeru PESEL w rejestrach publicznych i podczas prac legislacyjnych nad ustawą postulował o konieczność wprowadzenia rozwiązań prawnych, które pozwoliłyby na dostęp do danych w rejestrze wyłącznie osobom posiadającym interes prawny czy faktyczny, przy równoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa danych. Prezes UODO zwracał również uwagę, że nieograniczony dostęp do numerów PESEL beneficjentów rzeczywistych jest sprzeczne z założeniem art. 87 RODO.

Rzecznik Praw Obywatelskich wielokrotnie wskazywał, że ujawnienie numeru PESEL, również w rejestrach publicznych, może mieć poważne konsekwencje dla jednostki, związane między innymi z możliwością kradzieży tożsamości.

Kwestia zgodności nieograniczonego dostępu do danych w publicznych rejestrach beneficjentów rzeczywistych z prawami podstawowymi, w tym poszanowania życia prywatnego i rodzinnego zagwarantowanego w art. 7 Karty praw podstawowych Unii Europejskiej, jest przedmiotem wniosku luksemburskiego sądu o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym skierowanego do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

Wniosek o został złożony przez tribunal d’arrondissement (Luksemburg) w dniu 13 listopada 2020 r. w sprawie Sovim SA / Luxembourg Business Registers (Sprawa C-601/20)

Rozstrzygniecie w tej sprawie będzie kluczowe dla wszystkich państw unijnych zobowiązanych do udostępnienia rejestrów beneficjentów rzeczywistych na mocy przepisów V Dyrektywy AML.

Link do wniosku:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62020CN0601&from=EN

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *