Program otwierania danych w Monitorze Polskim.

29 marca 2021
Knowledge Base

„To krajowa strategia, która obejmuje kluczowe zagadnienia w zakresie udostępniania i zarządzania danymi.”

Jak podano na oficjalnej stronie Ministerstwa Cyfryzacji,  przyjęty został Program Otwierania Danych na lata 2021 – 2027. To plan kontynuacji działań zapoczątkowanych w roku 2016 mający na celu między innymi również umocnienie pozycji Polski w gronie europejskich liderów w dziedzinie otwierania danych. Jakie rozwiązania zostały zatem zaprezentowane w dokumencie? Zapraszamy do lektury artykułu.  

[…]

Lepsza jakość

Jak podaje nasze źródło, Program Otwartych Danych (POD) jest skierowany do organów administracji rządowej, jednostek podległych i nadzorowanych, KPRM oraz Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Może być realizowany także przez inne podmioty, które tworzą lub przechowują dane, w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, czy podmioty prywatne. Koordynatorem Programu jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

„Program poszerza projekt ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego o praktyczne i techniczne mechanizmy otwierania danych na poziomie administracji rządowej” – mówi minister Adam Andruszkiewicz, – „Realizacja Programu przyczyni się do wzrostu podaży i poprawy jakości danych na portalu dane.gov.pl, niezbędnych do budowy innowacyjnych usług, aplikacji i innych produktów, w tym na potrzeby nowych technologii. Poprawi transparentność działań administracji i podniesie umiejętności przedstawicieli administracji w zakresie udostępniania i zarządzania danymi”.

Cele Programu są również dokładnie rozpisane w następującej kolejności:

 • Zwiększenie dostępności danych na portalu dane.gov.pl;
 • Poprawa interoperacyjności i jakości danych;
 • Wzrost wykorzystywania i wymiany danych;
 • Stymulowanie rynku ponownego wykorzystywania zasobów kultury i danych naukowych;
 • Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi interesariuszami danych;
 • Podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w zakresie otwierania i zarządzania danymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat potencjału otwartych danych.
[…]

Jakie rozwiązania?

Kluczowe rozwiązania przyjęte w dokumencie to m.in.:

 • Zwiększanie liczby zasobów danych udostępnianych przez API na portalu dane.gov.pl, w szczególności danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości (m. in. w ramach tworzenia tzw. harmonogramu udostępniania danych),
 • Zwiększanie liczby automatycznego pobierania metadanych do portalu dane.gov.pl z innych repozytoriów danych,
 • Poszerzenie (na zasadzie fakultatywnej) sieci pełnomocników ds. otwartości danych,
 • Organizacja inicjatyw na rzecz wzmocnienia współpracy z dostawcami danych (np. konferencje, hackathony, warsztaty, spotkania robocze),
 • Realizacja działań szkoleniowych z obszaru otwierania i zarządzania danymi publicznymi,
 • Rozbudowa portalu dane.gov.pl, m. in. rozbudowanie funkcjonalności portalu usprawniających komunikację z jego użytkownikami (czat, forum) oraz w zakresie udostępniania danych dynamicznych i danych o wysokiej wartości.

Program Otwierania Danych na lata 2021-2027 został opublikowany w Monitorze Polskim 23 marca 2021 r.

Źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *