Rada uzgadnia ostateczny tekst wzmacniający rolę organów ds. równości w całej UE

01 marca 2024

20 lutego Rada uzgodniła ostateczny kształt dyrektywy, która wzmocni rolę organów ds. równości w całej UE w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Teraz o zgodę na ten akt poproszony zostanie Parlament Europejski. W całej UE ustanowiono organy ds. równości, by promować równe traktowanie, zwalczać dyskryminację i zapewnić pomoc ofiarom. Dzięki ustanowieniu minimalnych norm funkcjonowania takich organów nowa dyrektywa zwiększy ich skuteczność i zagwarantuje niezależność.

Organy ds. równości mogą skutecznie odgrywać swoją rolę tylko wtedy, gdy są w stanie działać w sposób całkowicie niezależny. Dlatego państwa członkowskie zadbają o to, by organy ds. równości były niezależne i wolne od wpływów zewnętrznych oraz by nie przyjmowały instrukcji od rządu ani żadnego innego podmiotu.

Organy ds. równości powinny dysponować wystarczającą liczbą pracowników i dostatecznymi zasobami. Zgodnie z dyrektywą ich zadania powinny obejmować gromadzenie danych na temat równości, a także prowadzenie działań podnoszących świadomość, w tym na temat istnienia organów ds. równości i świadczonych przez nie usług. Organy te mogą również wydawać opinie i decyzje, prowadzić postępowania wyjaśniające i pomagać ofiarom dyskryminacji, także przed sądami.

Kontekst i dalsze działania

7 grudnia 2022 r. Komisja (reprezentowana przez komisarz do spraw równości Helenę Dalli) opublikowała projekt dyrektywy dotyczącej norm funkcjonowania organów ds. równości w obszarze równego traktowania osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, równego traktowania osób w dziedzinie zatrudnienia i pracy bez względu na wyznawaną religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zabezpieczenia społecznego oraz w zakresie dostępu do towarów i usług oraz dostarczania towarów i usług.

Równolegle zaproponowano projekt dyrektywy w sprawie norm dotyczących organów ds. równości w obszarze równego traktowania i równych szans kobiet i mężczyzn w zakresie zatrudnienia i pracy. 12 czerwca 2023 r. Rada przyjęła podejście ogólne. 12 grudnia 2023 r. Rada i Parlament Europejski wypracowały wstępne porozumienie co do tego zaproponowanego równolegle projektu. Zostało ono zatwierdzone przez przedstawicieli państw UE.

W trosce o maksymalną spójność obu dyrektyw Rada postanowiła zmodyfikować tekst swojego pierwotnego podejścia ogólnego, tak by dostosować go do drugiego projektu aktu.

Uzgodniony tekst dyrektywy zostanie przesłany Parlamentowi Europejskiemu wraz z wnioskiem o wyrażenie na niego zgody. Obie dyrektywy mają zostać przyjęte w maju 2024 r. Państwa członkowskie będą miały dwa lata na dostosowanie przepisów krajowych.

Źródło: Komisja Europejska

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *