SPRAWOZDANIE FSB DLA LIDERÓW G20 W SPRAWIE POSTĘPU W REFORMY DOTYCZĄCEJ REGULACJI FINANSOWYCH

30 listopada 2018

FSB (Financial Stability Board) opublikowało swoje czwarte roczne sprawozdanie z wdrażania i skutków reform regulacyjnych w zakresie G20.

Dziesięć lat po kryzysie w sprawozdaniu podkreślono postępy poczynione w programie reform, ponieważ FSB zmierza w kierunku wdrażania oraz rygorystycznej ewaluacji spraww. W dalszej części raportu zwrócono uwagę na pewne wyzwania związane z promowaniem systemu finansowego, który wspiera cel G20 polegający na silnym i zrównoważonym wzroście, przy jednoczesnym zachowaniu otwartych i zintegrowanych rynków oraz dostosowaniu się do szybkich zmian technologicznych.

Znaczny postęp

Raport dokumentuje znaczny postęp, jaki dokonał się w realizacji kluczowych finansowych reform po kryzysie; omawia, w jaki sposób reformy przyczyniły się do tego, że system finansowy staje się bardziej odporny na wstrząsy gospodarcze i finansowe; opisuje prace FSB w celu ocenienia, czy reformy działają zgodnie z założeniami; precyzuje, dlaczego zachowanie stabilności finansowej i wspieranie trwałego wzrostu wymaga ciągłego monitorowania zmian w globalnym systemie finansowym; oraz dokumentuje korzyści płynące ze współpracy między jurysdykcjami w następstwie kryzysu.

W raporcie wezwano do wsparcia liderów G20 w realizacji uzgodnionych reform i wzmocnienia globalnej współpracy regulacyjnej.

Organy regulacyjne i nadzorcze powinny dawać przykład w promowaniu terminowego, pełnego i spójnego wdrażania pozostałych reform Bazylei III, systemów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym oraz niebankowych pośredników finansowych. Pozwoli to na zapewnienie równych szans i uniknięcie arbitrażu regulacyjnego.
Należy wzmocnić ramy współpracy transgranicznej między organami w celu budowania zaufania, umożliwienia wymiany informacji oraz zachowania otwartego i zintegrowanego globalnego systemu finansowego.

Władze powinny ocenić, czy reformy osiągają zamierzone wyniki, określić wszelkie istotne niezamierzone konsekwencje i rozwiązać je bez uszczerbku dla celów tych reform.
Władze odpowiedzialne za stabilność finansową powinny nadal przyczyniać się do monitorowania przez FSB pojawiających się zagrożeń i być gotowe do działania, jeżeli takie ryzyka się zmaterializują.

Źródło: http://www.fsb.org

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *