Sprawozdanie Komitetu Bazylejskiego z postępów we wdrażaniu regulacji Bazylea III

18 października 2023

3 października br., Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opublikował aktualizację postępów dotyczących przyjęcia Reguł Bazylejskich. Podsumowanie to i wyniki monitorowania określają status przyjęcia reform Bazylea III pod względem jurysdykcyjnym na koniec września 2023 r. Obejmują one pokryzysowe reformy Bazyleai III opublikowane przez Komitet w grudniu 2017 r. oraz ostateczne minimalne wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka rynkowego ze Stycznia 2019 r. Datą wdrożenia wspomnianych reform był 1 stycznia 2023 r., zgodnie z zapowiedzią Grupy Prezesów Banków Centralnych i Szefów Nadzoru (GHOS) w marcu 2020 r.

Basel III to pakiet regulacji, którego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa banków oraz ochrona przed bańkami kredytowymi. Projektując nowe zasady, postawiono sobie za cel zmuszenie banków do zdecydowanie lepszego zabezpieczenia na wypadek, gdyby klienci nagle zaczęli wycofywać zgromadzony na kontach i lokatach kapitał. Podjęto decyzję o konieczności zdecydowanie większej kontroli aktywów bankowych. Wprowadzono również obowiązek posiadania przez banki odpowiedniej ilości aktywów płynnych, czyli takich, które można z łatwością sprzedać. Ich celem jest zabezpieczenie finansowego na okres miesiąca w przypadku, gdyby bank wpadł w kryzys płynnościowy.

Od ostatniej aktualizacji pod koniec września 2022 r. jurysdykcje członkowskie w dalszym ciągu czyniły znaczne postępy we wdrażaniu pozostałych standardów Bazylea III, przy czym prawie dwie trzecie nowych przyjętych implementacji dotyczyło tych standardów. Większość jurysdykcji członkowskich opublikowała projekty przepisów i jest w trakcie wdrażania pozostałych standardów Bazylea III, natomiast około jedna trzecia wdrożyła wszystkie lub większość z nich. Panel monitorowania zapewnia pełną historię wdrażania standardów bazylejskich przez jurysdykcje członkowskie, w tym daty publikacji i wdrożenia ich przepisów krajowych. Można je pobrać ze strony internetowej Komitetu i udostępnić zainteresowanym stronom.

Na posiedzeniu w dniu 11 września 2023 r. członkowie GHOS – organu nadzoru Komitetu, jednomyślnie potwierdzili swoje oczekiwania dotyczące pełnego, spójnego i możliwie najszybszego wdrożenia wszystkich aspektów ram bazylejskich. Komitet będzie w dalszym ciągu uważnie monitorować ich wdrażanie.

Źródło: riskcompliance.biz; bis.org; flyingatom.gold

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *