Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju: Komisja rozpoczyna konsultacje z ekspertami na temat uzupełniającego aktu delegowanego w sprawie niektórych rodzajów działalności związanej z energią jądrową i gazem

05 stycznia 2022

Komisja Europejska rozpoczęła wczoraj konsultacje z grupą ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania i platformą ds. zrównoważonego finansowania. Dotyczą one projektu tekstu uzupełniającego aktu delegowanego w sprawie systematyki, obejmującego niektóre rodzaje działalności związanej z gazem i energią jądrową. Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju zapewnia wskazówki dla inwestorów i mobilizuje inwestycje prywatne w działania, które są niezbędne do osiągnięcia neutralności klimatycznej w ciągu najbliższych 30 lat. Aktualny koszyk energetyczny w Europie różni się obecnie w zależności od państwa członkowskiego. Niektóre regiony Europy nadal w dużym stopniu polegają na wysokoemisyjnym węglu. Systematyka przewiduje działania w zakresie energii, które umożliwiają państwom członkowskim przejście na neutralność klimatyczną z takich różnych pozycji wyjściowych.

Biorąc pod uwagę opinie naukowe i obecny postęp technologiczny, a także różne wyzwania związane z transformacją w poszczególnych państwach członkowskich, Komisja uważa, że gaz ziemny i energia jądrowa odgrywają istotną rolę w przyjmowaniu rozwiązań opartych głównie na odnawialnych źródłach energii. W ramach systematyki oznaczałoby to klasyfikację tych źródeł energii na jasnych i ściśle określonych warunkach (na przykład gaz musi pochodzić ze źródeł odnawialnych lub generować niskie emisje do 2035 r.), zwłaszcza że sprzyjają one transformacji w kierunku neutralności klimatycznej.

Ponadto, aby zapewnić przejrzystość, Komisja zmieni akt delegowany w sprawie ujawniania informacji w ramach systematyki, żeby inwestorzy mogli stwierdzić, czy i w jakim zakresie działalność obejmuje działalność związaną z gazem czy energią jądrową, tak aby mogli dokonać świadomego wyboru.

Działania objęte tym uzupełniającym aktem delegowanym przyspieszyłyby stopniowe wycofywanie bardziej szkodliwych źródeł, takich jak węgiel, oraz przejście na bardziej niskoemisyjny i bardziej ekologiczny koszyk energetyczny.

Podobnie jak w przypadku innych działań w ramach rozporządzenia w sprawie systematyki, kryteria dotyczące działalności związanej z gazem czy energią jądrową będą aktualizowane w miarę rozwoju technologii.

Co dalej?

W przypadku wszystkich aktów delegowanych, które przyjmuje się na mocy rozporządzenia w sprawie systematyki, należy konsultować się z platformą ds. zrównoważonego finansowania i grupą ekspertów z państw członkowskich ds. zrównoważonego finansowania, ponieważ odgrywają one ekspercką rolę przewidzianą we wspomnianym rozporządzeniu. Uwagi należy przedstawić do 12 stycznia.

Komisja przeanalizuje uwagi i formalnie przyjmie uzupełniający akt delegowany w styczniu 2022 r. Zostanie on następnie przesłany współustawodawcom w celu kontroli ustawodawczej.

Podobnie jak w przypadku pierwszego aktu delegowanego dotyczącego klimatu, Parlament Europejski i Rada (które przekazały Komisji uprawnienia do przyjęcia aktu delegowanego) będą miały cztery miesiące na przeanalizowanie dokumentu i, jeżeli uznają to za konieczne, na zgłoszenie wobec niego sprzeciwu. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie systematyki obie instytucje mogą zwrócić się o dodatkowe dwa miesiące na kontrolę ustawodawczą. Rada będzie miała prawo wniesienia sprzeciwu wobec aktu w drodze odwróconej wzmocnionej większości kwalifikowanej (co oznacza, że co najmniej 72 proc. państw członkowskich – tj. co najmniej 20 państw członkowskich, reprezentujących co najmniej 65 proc. ludności UE, musi zgłosić sprzeciw wobec aktu delegowanego), a Parlament Europejski – zwykłą większością głosów (tj. co najmniej 353 posłów do PE) na posiedzeniu plenarnym.

Po upływie okresu kontroli i przy założeniu, że żaden ze współustawodawców nie wyrazi sprzeciwu, (uzupełniający) akt delegowany wejdzie w życie i będzie stosowany.

Kontekst

Unijna systematyka dotycząca zrównoważonego rozwoju („unijna systematyka”) jest solidnym, bazującym na nauce narzędziem służącym przejrzystości przeznaczonym dla przedsiębiorstw i inwestorów. Oferuje ona wspólny język, z którego mogą korzystać inwestorzy dokonujący inwestycji w te projekty i rodzaje działalności gospodarczej, które wywierają znaczący pozytywny wpływ na klimat i środowisko. Ponadto nakłada na przedsiębiorstwa i uczestników rynków finansowych obowiązki w zakresie ujawniania stosownych informacji.

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *