Wstępne porozumienie w sprawie pakietu rozwiązań mających na celu skuteczniejszą ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

22 stycznia 2024

Joanna Grynfelder

18 stycznia 2024 r. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski ogłosiły wstępne porozumienie w sprawie pakietu rozwiązań mających na celu skuteczniejszą ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w tym harmonizację zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Unii Europejskiej. Pakiet przepisów rozszerza listę podmiotów zobowiązanych (instytucji obowiązanych) o sektor kryptowalut, nakładając na dostawców usług kryptowalutowych (CASPs) obowiązek stosowania wobec swoich klientów zasad due dilligence, jak również do raportowania transakcji podejrzanych do właściwych organów. CASPs będą też musiały stosować środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji od wartości 1000 euro. Podmiotami zobowiązanymi zostaną również przedsiębiorcy handlujący i wytwarzający towary luksusowe oraz handlarze dziełami sztuki. Dodatkowo, ze względu na wyższe ryzyko, do grona podmiotów dołączą profesjonalne kluby piłkarskie i agenci.

Dla nowych zasad przewidziano okresy przejściowe, a państwa członkowskie będą miały elastyczność w zakresie uznawania danych podmiotów za zobowiązane, jeśli związane z nimi ryzyko okaże się niskie.

Pakiet wprowadzi wymóg stosowania wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego dla relacji korespondenckich transgranicznych dostawców usług kryptowalutowych oraz przy transakcjach okazjonalnych i stosunkach gospodarczych z udziałem krajów trzecich wysokiego ryzyka, a nowością będzie obowiązek stosowania przez instytucje finansowe i kredytowe wzmożonych środków bezpieczeństwa względem zamożnych klientów (high net-worth).

W całej UE ustalony zostanie maksymalny górny limit płatności gotówkowych na poziomie 10 000 euro, z możliwością jego obniżania przez państwa członkowskie. Dodatkowo wprowadzony zostanie obowiazek identyfikacji i tożsamości klienta dla transakcji okazjonalnych od 3000 euro do 10 000 euro.

Dyskutowany pakiet ma też ujednolicić zasady ustalania beneficjentów rzeczywistych, w tym dla podmiotów spoza UE działających na terytorium wspólnoty. Zmiany obejmą też rejestry beneficjentów rzeczywistych. Informacje w rejestrze mają być weryfikowane, a podmioty odpowiedzialne za prowadzenie rejestru otrzymają uprawnienia kontrolne w stosunku do podmiotów obowiązanych do wpisu do rejestru. Dodatkowo podmioty znajdujące się na listach sankcyjnych mają być w rejestrach odpowiednio oznaczone. Uregulowana zostanie również kwestia zasady dostępu do rejestów prez organy nadzorcze, publiczne oraz inne podmioty do tego uprawnione, w tym osoby publiczne posiadające uzasadniony interes, przedstawicieli prasy oraz przestawicieli organizacji społecznych. Pakiet zakłada również dostępność dla włąsciwych organów do rejestrów nieruchomości.

Co to oznacza? Czekają nas zmiany w systemach oraz w procedurach wewnętrznych.

Pakiet propozycji legislacyjnych mających wzmocnić europejski system przeciwdziałania praniu pięniędzy oraz finansowania terroryzmu zaprezentowany przez Komisję Europejską 20 lipca 2021 r.:

 

Notatka prasowa:

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/18/anti-money-laundering-council-and-parliament-strike-deal-on-stricter-rules/

Zostaw odpowiedź

Your email address will not be published. Required fields are marked *