Wpływ nowelizacji KSH na kwestie odpowiedzialności w spółkach kapitałowych

23 marca 2023

MMC Polska

Największa do tej pory nowelizacja kodeksu spółek handlowych wprowadziła szereg zmian, a najważniejsze kwestie orzecznicze dotyczą rad nadzorczych w spółkach. Nowelizacja przygotowała dla nich wiele nowych narzędzi, a najistotniejsze odnoszą się do kontrolowania zarządu. Poniżej, w pigułce, przedstawimy informacje na temat tego,  jak zmiany w KSH wpływają na zakres odpowiedzialności prawnokarnej członków organów spółek kapitałowych, co wnosi nowe orzecznictwo i czy istnieją praktyczne metody wyłączenia odpowiedzialności karnej kluczowych osób zarządzających spółkami. Czytaj dalej

Surowce krytyczne: zapewnienie bezpiecznych i zrównoważonych łańcuchów dostaw na potrzeby ekologicznej i cyfrowej przyszłości UE

20 marca 2023

16 marca 2023 r. Komisja zaproponowała kompleksowy zestaw środków, służących zapewnieniu UE dostępu do bezpiecznych, zróżnicowanych, przystępnych cenowo i zrównoważonych dostaw surowców krytycznych. Surowce krytyczne są niezbędne w szeregu sektorów strategicznych, w tym przemysłu o zerowej emisji netto, przemysłu cyfrowego, lotniczego i kosmicznego oraz sektora obronnego.

Chociaż przewiduje się drastyczny wzrost popytu na surowce krytyczne, Europa w dużym stopniu zależy od przywozu, często niemal monopolistycznych dostawców z państw trzecich. UE musi ograniczyć ryzyko dla łańcuchów dostaw związane z takimi strategicznymi zależnościami, aby zwiększyć swoją odporność gospodarczą, na co wskazują niedobory w następstwie pandemii COVID-19 i kryzys energetyczny po rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Może to udaremniać wysiłki UE na rzecz osiągnięcia jej celów klimatycznych i cyfrowych. Czytaj dalej

Ochrona konsumentów: WhatsApp zgadza się w pełni przestrzegać przepisów UE

15 marca 2023

W wyniku dialogu z unijnymi organami ochrony konsumentów i Komisją Europejską (sieć współpracy w zakresie ochrony konsumenta, CPC) WhatsApp zobowiązał się do większej przejrzystości w zakresie zmian warunków świadczenia usług. Ponadto firma ułatwi użytkownikom odrzucanie aktualizacji, jeżeli nie zgadzają się z nimi, i wyraźnie wyjaśni, kiedy odrzucenie spowoduje, że użytkownik nie będzie już mógł korzystać z usług WhatsApp. Ponadto WhatsApp potwierdził, że dane osobowe użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim ani innym przedsiębiorstwom Meta – w tym Facebookowi – do celów reklamowych. Koordynatorem dialogu były szwedzka Agencja ds. Konsumentów oraz irlandzka Komisja ds. Konkurencji i Ochrony Konsumentów, wspierane przez Komisję. Czytaj dalej

Projekt proponowanych zmian IIA dotyczących Międzynarodowych Ramowych Zasad Praktyki Zawodowej (IPPF)

11 marca 2023

Instytut Audytorów Wewnętrznych (IIA) udostępnił do publicznej wiadomości projekt proponowanych zmian w Międzynarodowych Ramowych Zasadach Praktyki Zawodowej (IPPF), ze szczególnym uwzględnieniem Międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. 90-dniowy okres publicznych konsultacji rozpoczął się 1. marca. Konsultacje te są kolejnym krokiem w Projekcie IPPF Evolution, kompleksowym procesie rozpoczętym w 2021 r. z udziałem wielu audytorów wewnętrznych i interesariuszy.

Dzięki proponowanym zmianom IIA ma na celu zagwarantowanie jakości, przydatności i skuteczności działań audytu wewnętrznego w przyszłości. Oprócz szeroko zakrojonych zmian w samych Standardach, projekt określa klucze do skutecznego audytu wewnętrznego poprzez pogrupowanie Standardów w pięć domen: Czytaj dalej

Nowy kierunek działań dla Protokołu w sprawie Irlandii / Irlandii Północnej: porozumienie polityczne co do zasady dotyczące ram windsorskich

06 marca 2023

27 lutego Komisja Europejska i Rząd Zjednoczonego Królestwa osiągnęły polityczne porozumienie co do zasady w sprawie ram windsorskich. Uzgodniono kompleksowy zestaw wspólnych rozwiązań mających na celu ostateczne przezwyciężenie wyzwań praktycznych, przed jakimi stoją obywatele i przedsiębiorstwa w Irlandii Północnej, dzięki czemu zyskają oni trwałą pewność i przewidywalność. Wspólne rozwiązania obejmują między innymi nowe ustalenia dotyczące ceł, sektora rolno-spożywczego, leków, VAT i akcyzy, jak również specjalne instrumenty mające na celu zapewnienie, aby głosy mieszkańców Irlandii Północnej w sprawie konkretnych kwestii mających szczególne znaczenie dla tamtejszych społeczności były w większym stopniu brane pod uwagę. Tym nowym ustaleniom towarzyszą solidne zabezpieczenia, aby zapewnić integralność jednolitego rynku UE, do którego Irlandia Północna ma wyjątkowy dostęp.    Czytaj dalej

Czy Ustawa o sygnalistach pogrąży polską administrację?

03 marca 2023

Marcin Dublaszewski

Większość specjalistów compliance doskonale wie, że na polską ustawę dotyczącą ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa czekamy od grudnia 2021 roku, czyli prawie 15 miesięcy (tekst powstał w lutym 2023 roku). Przez ten okres mogliśmy ze szczegółami śledzić postępy prac legislacyjnych – projekt jest póki co jest na etapie rządowym.

Do 26 lutego 2023 roku ukazało się sześć wersji projektu ustawy. W kolejnych projektach mieliśmy do czynienia z doprecyzowaniem pewnych kwestii (np. definicje podmiotów zobowiązanych do wdrażania systemu przyjmowania i rozpatrywania zgłoszeń), z drugiej zaś wprowadzano zmiany całkowicie zmieniające wcześniejszej rozwiązania – przede wszystkim w zakresie zgłoszeń zewnętrznych, np. zmiana “głównego” podmiotu z Rzecznika Praw Obywatelskich na Państwową Inspekcję Pracy. Czytaj dalej

Unia Europejska uzgodniła 10. pakiet sankcji przeciwko Rosji

28 lutego 2023

Komisja z zadowoleniem zareagowała na przyjęcie przez Radę 10. pakietu sankcji wobec Rosji oraz wspierających ją w nielegalnej agresji na Ukrainę. 24 lutego minął rok od pełnej inwazji Rosji na Ukrainę i 9 lat od rozpoczęcia inwazji i okupacji terytorium Ukrainy przez Rosję. Nowy pakiet sankcji zwiększa presję w odpowiedzi na wojnę Putina, w tym brutalne ataki na ludność cywilną oraz infrastrukturę krytyczną. W celu zwiększenia skuteczności, pakiet zawiera nowe listy oraz sankcje handlowe i finansowe, w tym dalsze zakazy eksportu o wartości ponad 11 miliardów euro, pozbawiające rosyjską gospodarkę kluczowych technologii i towarów przemysłowych. Pakiet ten zwiększa również środki egzekucyjne i przeciwdziałające obchodzeniu sankcji, w tym nowy obowiązek zgłaszania aktywów rosyjskiego banku centralnego. Czytaj dalej

Ustawa o Systemie Informacji Finansowej – wpływ na system AML oraz wyzwania w obszarze compliance

24 lutego 2023

Michał Szałas

Podejmując próbę oceny, jaki wpływ na compliance, szczególnie w obszarze AML, wywrze obowiązująca od kilku dni ustawa o Systemie Informacji Finansowej(1.) (dalej: „Ustawa SInF” lub „Ustawa”), nie sposób nie zacząć od ogólnej uwagi. Cała Ustawa, niezależnie od jej poszczególnych przepisów i zmian dokonanych w Ustawie AML(2.) i innych ustawach, ma na celu przede wszystkim uszczelnienie systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. System PPP/FT rozumiem przy tym nie tylko jako AML compliance, tj. zgodność z reżimem prawnym unijnego rozporządzenia, dyrektyw i polskiej Ustawy AML, ale także jako bezpośrednie zwalczanie przestępstwa prania pieniędzy na gruncie prawa karnego. Czytaj dalej

Decyzja Komisji Europejskiej o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do TSUE w związku z naruszeniem prawa UE przez Trybunał Konstytucyjny

21 lutego 2023

15 lutego 2023 Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z naruszeniami prawa UE przez polski Trybunał Konstytucyjny i jego orzecznictwo.

22 grudnia 2021 r. Komisja wszczęła przeciwko Polsce postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, wysyłając wezwanie do jego usunięcia. Powodem były wyroki TK z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r., w których uznał on postanowienia traktatów UE za niezgodne z Konstytucją RP, wyraźnie kwestionując zasadę pierwszeństwa prawa UE. Celem Komisji jest zapewnienie obywatelom polskim ochrony ich praw oraz umożliwienie im korzystania z przynależności do UE na takich samych zasadach, jakie odnoszą się do wszystkich innych obywateli UE. Pierwszeństwo prawa UE zapewnia równe stosowanie prawa UE w całej Unii. Czytaj dalej

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej spraw przeciwko 8 państwom członkowskim w związku z ochroną sygnalistów

16 lutego 2023

15 lutego 2023r. Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości spraw przeciwko Czechom, Niemcom, Estonii, Hiszpanii, Włochom, Luksemburgowi, Węgrom i Polsce w związku z brakiem transpozycji oraz brakiem zawiadomienia o krajowych środkach transponujących do prawa krajowego dyrektywę w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dyrektywa (UE) 2019/1937).

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia sygnalistom działającym w sektorze publicznym i prywatnym skutecznych kanałów poufnego zgłaszania naruszeń przepisów UE i utworzenia solidnego systemu ochrony przed działaniami odwetowymi. Ma to zastosowanie zarówno wewnętrzne (w organizacji), jak i zewnętrzne (zgłaszanie właściwemu organowi publicznemu). Państwa członkowskie miały przetransponować środki niezbędne do wykonania dyrektywy do 17 grudnia 2021 r. Czytaj dalej