Walka z praniem pieniędzy. Pakiet przepisów przyjęty przez Radę

06 czerwca 2024

30 maja br. Rada przyjęła pakiet nowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Mają one chronić obywateli UE i unijny system finansowy przed praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

W ramach przyjętego pakietu wszystkie przepisy mające zastosowanie do sektora prywatnego zostaną przeniesione do nowego rozporządzenia mającego bezpośrednie zastosowanie, natomiast dyrektywa będzie dotyczyć organizacji właściwych organów krajowych zwalczających pranie pieniędzy i finansowanie terroryzmu (AML/CFT). Czytaj dalej

Lepsze i inteligentniejsze ramy regulacyjne a wymogi CSDD

02 czerwca 2024

Piotr Żyłka

Przyjęcie dyrektywy Corporate Sustainability Due Diligence Directive przez Radę UE, a w konsekwencji nieuchronność nowych wymogów nałożonych na przedsiębiorców stoi w sprzeczności z Konkluzjami po szczycie Rady Europejskiej z połowy kwietnia br., w których to Rada Europejska zwróciła się do Komisji Europejskiej o „lepsze i inteligentniejsze ramy regulacyjne”, które „jednocześnie powinny zmniejszać obciążenia administracyjne spoczywające na przedsiębiorstwach”, a także „by (Komisja Europejska przyp.) znacznie zmniejszyła obciążenia administracyjne i regulacyjne dla przedsiębiorstw i organów krajowych, zapobiegała nadmiernej regulacji i zapewniła egzekwowanie przepisów UE” oraz działała „na rzecz ograniczenia sprawozdawczości o co najmniej 25 %.”. Czytaj dalej

CSDDD: Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw

28 maja 2024

24 maja 2024 r. Rada Unii Europejskiej przyjęła Dyrektywę w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (Corporate Sustainability Due Diligence Directive, CSDDD). 

Przyjęta dyrektywa nakłada na duże przedsiębiorstwa obowiązki mające niwelować negatywny wpływ ich działalności na prawa człowieka i ochronę środowiska. Określa również odpowiedzialność związaną z tymi obowiązkami. Przepisy dotyczą nie tylko działalności przedsiębiorstw, lecz także ich spółek zależnych oraz partnerów biznesowych w całym łańcuchu działań tych przedsiębiorstw. Czytaj dalej

AML jako narzędzie ochrony interesów spółki

27 maja 2024

Piotr Żyłka

Realizacja obowiązków ustawy AML może stanowić dodatkowe narzędzie służące do ochrony interesów spółki.

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest z nami już ponad 6 lat. Przez ten czas podlegała nowelizacjom, wynikającym z kolejnych dyrektyw unijnych, niemniej jej fundamenty koncentrujące się wokół: Czytaj dalej

Postępowanie przeciwko Meta na mocy aktu o usługach cyfrowych w związku z ochroną małoletnich na Facebooku i Instagramie

22 maja 2024

16 maja br. Komisja wszczęła formalne postępowanie w celu oceny, czy Meta, dostawca Facebooka i aplikacji Instagram, mógł naruszyć akt o usługach cyfrowych w obszarach związanych z ochroną małoletnich. 

Niepokojący dla Komisji  jest fakt, że zarówno systemy Facebooka, jak i Instagrama, w tym ich algorytmy, mogą stymulować uzależnienia behawioralne, a także tworzyć tzw. „rabbit-hole effects” (efekt króliczej nory). Polega on na konsumpcji i wybieraniu wyłącznie podobnych mediów, zamiast zróżnicowanych oraz trudnościami z oderwaniem się od ciągłego z nich korzystania. Komisja jest również zaniepokojona metodami potwierdzania wieku i weryfikacji wprowadzonymi przez Meta. Czytaj dalej

Dyrektywa odraczająca obowiązki sprawozdawcze dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich

13 maja 2024

29 kwietnia br. Rada ostatecznie zatwierdziła dyrektywę dotyczącą terminów przyjęcia standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju dla określonych sektorów i przedsiębiorstw z państw trzecich. Nowym aktem zmieniono dyrektywę o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD), aby dać zainteresowanym przedsiębiorstwom więcej czasu na zastosowanie europejskich standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (ESRS). Jest to ostatni krok w procesie decyzyjnym. Czytaj dalej

Komisja zamierza zamknąć procedurę przewidzianą w art. 7 ust. 1 TUE w odniesieniu do Polski

10 maja 2024

6 maja Komisja Europejska zakończyła analizę sytuacji w zakresie praworządności w Polsce w związku z procedurą określoną w art. 7 ust. 1 TUE. Zdaniem Komisji w Polsce nie istnieje już wyraźne ryzyko poważnego naruszenia zasady praworządności w rozumieniu art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej.

Polska wprowadziła szereg środków ustawodawczych i nieustawodawczych w celu rozwiązania problemów dotyczących niezależności systemu wymiaru sprawiedliwości, uznała pierwszeństwo prawa Unii oraz zobowiązała się do wykonania wszystkich wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka dotyczących praworządności, w tym niezależności sądów. Czytaj dalej

Bańki informacyjne a rozwój compliance na polskim rynku

06 maja 2024

Piotr Żyłka

Kiedy w 2018 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Bradley Birkenfeld bodaj najbardziej znany (kontrowersyjny?) sygnalista wygłaszał swoje przemówienie podczas jednej z konferencji tematycznych, w jej kuluarach trwały ożywione dyskusje na temat proponowanej treści unijnej dyrektywy mającej w sposób kompleksowy unormować kwestię ochrony tzw. sygnalistów.

Nieliczni zebrani zwrócili uwagę na mglisty horyzont czasowy, w którym postanowienia dyrektywy zostaną transponowane do polskiego porządku prawnego, niemniej zdecydowana większość widziała szklankę do połowy pełną, uznając iż jest to tylko kwestia czasu, aż przepisy te wejdą w życie. Sam wówczas podchodziłem do nowych przepisów z dużym entuzjazmem, dodatkowo wspieranym samonakręcającą się spiralą publikacji poświęconych sygnalistom w tzw. bańkach informacyjnych na portalach społecznościowych i mediach branżowych. Czytaj dalej

Jakie ryzyka wiążą się z przekształceniem jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z.o.o.? (część I)

02 maja 2024

dr Marek Ruciński

Od momentu wprowadzenia do polskiego porządku prawnego ryczałtu od dochodów spółek (tzw. „estońskiego CIT”), rośnie liczba przedsiębiorców decydujących się na przekształcenie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w spółki z o.o. Podjęcie decyzji o przekształceniu niesie ze sobą szereg korzyści na gruncie podatkowym, wiąże się z ograniczeniem lub wyłączeniem odpowiedzialności za zobowiązania firmy, a nadto poprawia wizerunek biznesowy. Przekształcenie jest jednak złożonym procesem, a jego bezpieczne przeprowadzenie wymaga zidentyfikowania i uwzględnienia potencjalnych ryzyk. Czytaj dalej

Zjawisko presji w pracy oficera compliance

27 kwietnia 2024

dr Michał Kaczmarski

Oficer compliance, a szerzej komórka compliance, to niezwykle istotna funkcja w środowisko korporacyjnym. Nie ma zresztą co do tego żadnych wątpliwości. Wystarczy zapoznać się z zapisami wytycznych w zakresie compliance z listopada 2023 roku autorstwa amerykańskiego OIG (Office of Inspector General), dla uproszczenia agencji rządowej współpracującej z Departamentem Sprawiedliwości USA (DOJ) w zakresie monitorowania celowości i gospodarności w wydatkowaniu środków publicznych na ochronę zdrowia. Trochę jakby połączyć zadania Głównego Inspektora Farmaceutycznego i Narodowego Funduszu Zdrowia i wydzielić z nich interdyscyplinarny zespół do współpracy z organami ścigania w obszarze systemu ochrony zdrowia. Czytaj dalej