W jaki sposób poradzić sobie z incydentem zgłoszonym przez sygnalistę?

10 sierpnia 2022

dr Michał Kaczmarski

Dlaczego w ogóle powinniśmy reagować na incydenty zgłaszane przez sygnalistów?

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „Dyrektywa o sygnalistach”) państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają, by podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym ustanowiły kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, tj. postępowania wyjaśniającego lub audytu śledczego w zgłoszonej sprawie. Wymóg nakładany przez dyrektywę obejmuje zatem dwa elementy: Czytaj dalej

Whitepaper

Diligent

Całkowity wpływ ekonomiczny podmiotów zachowujących należytą staranność

01 sierpnia 2022

Oszczędności kosztów oraz korzyści biznesowe zapewnione przez staranność podmiotów

Współczesne przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, stają się coraz bardziej złożone i często narażone są na różne formy niepewności płynących z zewnątrz. Od specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością oczekuje się nie tylko udziału, lecz odgrywania aktywnej roli w łagodzeniu pojawiających się zagrożeń, wprowadzania innowacji z zawrotną prędkością, dotrzymywania kroku zmieniającym się nieustannie regulacjom oraz identyfikowania obszarów wzrostu potencjalnych ryzyk. W przypadku organizacji operujących setkami lub tysiącami podmiotów i spółek zależnych, wyzwania te są często rozszerzane.

Czytaj dalej

Rola compliance w ramach zarządzania łańcuchami dostaw

27 lipca 2022

Piotr Żyłka

Przedłużone ramię nadzorcy

Compliance, czyli zarządzanie zgodnością, nierzadko postrzegane jest wyłącznie w kategoriach wymogu regulatora bądź też obowiązku ustawowego, nie tylko w wyobrażeniu polskiego przedsiębiorcy. W praktyce funkcjonuje teoria, wedle której compliance pełni rolę przedstawiciela organu nadzoru w ramach działalności przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

Oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie: Komisja proponuje plan redukcji zapotrzebowania na gaz, aby przygotować UE na przerwy w dostawach

21 lipca 2022

Rosja wykorzystuje dostawy gazu jako broń w trwającym konflikcie, przez co Unii Europejskiej grozi dalsze ograniczenie możliwości zaopatrzenia się w rosyjski gaz, a prawie połowa państw członkowskich już doświadcza problemów w tym zakresie. Jeśli działania podjęte zostaną teraz, uda się zmniejszyć zarówno ryzyko dalszych lub pełnych zakłóceń, jak i koszty, jakie Europa będzie musiała ponieść w takim przypadku; pozwoli to także wzmocnić europejską odporność energetyczną. W związku z tym Komisja proponuje już dziś nowe narzędzie legislacyjne i Europejski plan zmniejszania zapotrzebowania na gaz, aby ograniczyć zużycie gazu w Europie o 15 proc. w okresie do wiosny następnego roku. Wszyscy konsumenci, organy administracji publicznej, gospodarstwa domowe, właściciele budynków publicznych, dostawcy energii i przemysł mogą i powinni podjąć działania w celu oszczędzania gazu. Komisja przyspieszy również prace nad dywersyfikacją dostaw gazu, w tym mechanizmem wspólnego zakupu, aby zwiększyć możliwości pozyskiwania przez UE gazu z alternatywnych źródeł.
Czytaj dalej

Przemysł obronny: UE podejmuje działania, aby zainwestować niemal 1,2 mld euro na wsparcie 61 projektów współpracy w obszarze przemysłu obronnego

20 lipca 2022
Knowledge Base

Komisja zapowiedziała plany przeznaczenia łącznej kwoty finansowania ze strony UE w wysokości niemal 1,2 mld Euro na wsparcie 61 wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze obronności. Projekty te wybrano w następstwie zaproszenia do składania wniosków opublikowanego po raz pierwszy w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO). Dzięki propozycjom wybranym do finansowania, EFO będzie wspierać projekty w zakresie zaawansowanych zdolności obronnych, dotyczące nowej generacji samolotów myśliwskich, czołgów i statków, a także krytycznych technologii obronnych, takich jak chmura wojskowa, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, przestrzeń kosmiczna, cyberprzestrzeń lub medyczne środki przeciwdziałania. EFO będzie również stymulować przełomowe technologie, zwłaszcza technologie kwantowe i związane z nowymi materiałami, korzystając w tym celu z potencjału obiecujących MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.
Czytaj dalej

Wysoka inflacja wymaga terminowych i zdecydowanych działań banku centralnego

13 lipca 2022

W swoim sztandarowym raporcie ekonomicznym Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) stwierdził, że światowa gospodarka może wejść w nową erę wysokiej inflacji. Niebezpieczeństwo stagflacji jest duże, ponieważ kombinacja utrzymujących się zakłóceń spowodowanych pandemią, wojna w Ukrainie, gwałtownie rosnące ceny towarów i słabości finansowe zaciemniają perspektywy. Według Rocznego Raportu Gospodarczego BIS 2022 priorytetem dla banków centralnych jest przywrócenie niskiej i stabilnej inflacji. Czyniąc to, powinny starać się zminimalizować wpływ na działalność gospodarczą, chroniąc w ten sposób stabilność finansową. Inżynieria takiego „miękkiego lądowania” była historycznie trudna, a dzisiejsze warunki początkowe sprawiają, że jest to prawdziwe wyzwanie, komentuje BIS. Czytaj dalej

EBA publikuje wytyczne dotyczące roli i obowiązków AML/CFT compliance officera

06 lipca 2022

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował niedawno swoje wytyczne określające rolę i obowiązki inspektora ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz organu zarządzającego instytucji kredytowych lub finansowych. Wytyczne te mają na celu zapewnienie wspólnej interpretacji i odpowiedniego wdrożenia ustaleń dotyczących zarządzania wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w całej UE zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ( ML/FT). Czytaj dalej

Dyrektywa CSR a obowiązki polskiego przedsiębiorcy

28 czerwca 2022

Piotr Żyłka

Projekt dyrektywy CSR opublikowany przez Komisję Europejską nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców w zakresie monitorowania ryzyka prowadzonej działalności, ochrony praw człowieka, środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. To kolejny krok Komisji Europejskiej celem wzmocnienia ram legislacyjnych w zakresie raportowania niefinansowego, do którego bezpośrednio odwołują się motywy omawianej dyrektywy, przewidującej sankcje administracyjne, jak i cywilne z tytułu braku lub niewłaściwej realizacji projektowanych obowiązków. Czytaj dalej

UE i USA wspierają współpracę przeciwko atakom ransomware

24 czerwca 2022

Oprogramowanie ransomware stało się problemem globalnym, którego zwalczanie wymaga współpracy na poziomie światowym. Grono ekspertów sądowych oraz praktyków z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych uczestniczyło w dwudniowych warsztatach w Hadze zorganizowanych przez Eurojust i Departament Sprawiedliwości USA. Wydarzenie to miało na celu podzielenie się najlepszymi praktykami i zacieśnieniem współpracy w walce z atakami ransomware. Wydarzenie zostało otwarte przez przewodniczącego Eurojustu – Ladislava Hamrana oraz Asystenta Prokuratora Generalnego Stanów Zjednoczonych – Kennetha A. Polite, Jr. z Wydziału Karnego Departamentu Sprawiedliwości USA. Czytaj dalej

Komisja Europejska zaleca Radzie przyjęcie perspektywy członkostwa Ukrainy, Mołdawii oraz Gruzji w UE, a także przedstawia opinię w sprawie przyznania im statusu krajów kandydujących

21 czerwca 2022

17 czerwca 2022 r., Komisja Europejska przedstawiła na wniosek Rady swoje opinie w sprawie wniosków o członkostwo w UE złożonych przez Ukrainę, Gruzję i Republikę Mołdawii. Wspomniane opinie opierają się na ocenie Komisji dokonanej w świetle trzech grup kryteriów przystąpienia do UE uzgodnionych przez Radę Europejską: kryteriów politycznych, gospodarczych oraz zdolności kraju do przyjęcia zobowiązań wynikających z członkostwa w UE (dorobku prawnego UE). W opiniach uwzględniono podejmowane przez Ukrainę, Mołdawię i Gruzję wysiłki na rzecz zrealizowania zobowiązań wynikających z układów o stowarzyszeniu (w tym pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA)), które obejmują swoim zakresem znaczną część dorobku prawnego UE. Czytaj dalej