DORA: Przyszłe ramy prawne UE dotyczące operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego

28 listopada 2022

10 listopada 2022 r. Parlament Europejski przyjął ustawę o operacyjnej odporności cyfrowej. DORA to rozporządzenie UE, które ma na celu ustanowienie jednolitych i kompleksowych ram operacyjnej odporności cyfrowej sektora finansowego. Rozporządzenie to pozwala nie tylko na wypracowanie wspólnego podejścia państw członkowskich Unii Europejskiej do kwestii bezpieczeństwa usług finansowych, ale także na stworzenie silnych fundamentów dla bezpiecznego i odpornego na wszelkie zagrożenia cyfrowego sektora finansowego w UE. Czytaj dalej

Wzmocnienie strefy Schengen: Bułgaria, Rumunia i Chorwacja gotowe do pełnego uczestnictwa w strefie Schengen

24 listopada 2022

Komisja wzywa Radę do bezzwłocznego podjęcia niezbędnych decyzji w celu umożliwienia Bułgarii, Rumunii i Chorwacji pełnego uczestnictwa w strefie Schengen. W przyjętym 16 listopada br. komunikacie, Komisja podsumowuje osiągnięcia rzeczonych trzech państw członkowskich w zakresie stosowania przepisów Schengen.

Od lat te 3 państwa członkowskie w znacznym stopniu przyczyniają się do prawidłowego funkcjonowania strefy Schengen, np. podczas pandemii, a ostatnio w obliczu bezprecedensowych skutków wojny w Ukrainie. Państwa te są już częściowo związane przepisami Schengen, jednak kontrole na granicach wewnętrznych z tymi państwami nie zostały jeszcze zniesione, w związku z czym nie czerpią one pełnych korzyści z przynależności do strefy Schengen pozbawionej kontroli na granicach wewnętrznych. Pełne uczestnictwo tych państw w strefie Schengen jest niezbędne, dlatego też należy dać im tę możliwość, zważywszy na fakt, że spełniają warunki uczestnictwa. Czytaj dalej

Płatności: Komisja proponuje przyspieszenie wprowadzania płatności natychmiastowych w euro

21 listopada 2022

Komisja przyjęła wniosek ustawodawczy w sprawie udostępnienia płatności natychmiastowych w euro wszystkim obywatelom i przedsiębiorstwom posiadającym rachunek bankowy w UE lub w jednym z państw EOG. Celem wniosku jest zapewnienie, aby płatności natychmiastowe w euro były przystępne cenowo, bezpieczne i realizowane bez przeszkód w całej UE. Czytaj dalej

Rada Stabilności Finansowej analizuje płynność na bazowych rynkach obligacji skarbowych

16 listopada 2022

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała niedawno raport na temat płynności na bazowych rynkach obligacji skarbowych. Raport stanowi część programu prac Rady Stabilności Finansowej na rzecz wzmocnienia odporności niebankowego pośrednictwa finansowego (NBFI). Zmiany na bazowych rynkach obligacji skarbowych w ciągu ostatniej dekady mogły uczynić je bardziej podatnymi na wahania płynności w trudnych czasach. Poważne dyslokacje na tych rynkach podczas zawirowań w marcu 2020 r., były wynikiem dużych skoków popytu na płynność ze strony różnych uczestników rynku, zwłaszcza niebankowych. Czytaj dalej

COP27: UE apeluje do wszystkich stron o podjęcie konkretnych kroków w celu ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C oraz do przestrzegania porozumienia paryskiego

10 listopada 2022

Na konferencji klimatycznej ONZ COP27, która rozpoczęła się w zeszły weekend w Szarm el-Szejk w Egipcie, Komisja zaapelowała do wszystkich stron o podjęcie pilnych działań w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i przestrzegania zobowiązań podjętych w ramach porozumienia paryskiego i paktu klimatycznego z Glasgow przyjętego w zeszłym roku podczas COP26.

Od 7 do 8 listopada przewodnicząca Ursula von der Leyen reprezentowała Komisję na światowym szczycie przywódców, który stanowi oficjalne rozpoczęcie COP27. Od 14 do 18 listopada wiceprzewodniczący wykonawczy Frans Timmermans będzie przewodniczył zespołowi negocjacyjnemu UE. W wydarzeniach podczas COP27 wezmą również udział komisarze: do spraw energii, Kadri Simson, do spraw środowiska, gospodarki morskiej i rybołówstwa, Virginijus Sinkevičius, i do spraw rolnictwa, Janusz Wojciechowski Czytaj dalej

Czy czeka nas aktualizacja krajowej oceny ryzyka?

09 listopada 2022

Joanna Grynfelder

Po raz trzeci Komisja Europejska opublikowała „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie oceny ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, które ma wpływ na rynek wewnętrzny i dotyczy działalności transgranicznej”. Dokument, o którym mowa w art. 6 ust. 1-3 dyrektywy 2015/849 miał być wydawany co dwa lata i jest podstawą opracowania krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ze względu na pandemię COVID-19 został opublikowany dopiero 27 października 2022 r., a na jego publikację czekały zarówno krajowe organy finansowe z krajów Unii Europejskiej jak i instytucje obowiązane. Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) przygotowując krajową ocenę ryzyka bierze pod uwagę sprawozdanie Komisji Europejskiej, jak również nie rzadziej niż co dwa lata powinien zweryfikować jej aktualność. Czytaj dalej

FSB proponuje ramy dla międzynarodowej regulacji działalności związanej z kryptowalutami

07 listopada 2022

Rada Stabilności Finansowej (FSB) opublikowała proponowane ramy dla międzynarodowej regulacji działalności związanej z kryptowalutami. Podstawowymi elementami tych ram są propozycje dotyczące: zaleceń promujących spójność i kompleksowość ujęć regulacyjnych, nadzorczych oraz działalności i rynków kryptowalut, wzmacniających współpracę międzynarodową, koordynację i wymianę informacji; oraz zrewidowane zalecenia wysokiego szczebla dotyczące regulacji i nadzoru nad porozumieniami „global stablecoin”, aby skuteczniej przeciwdziałać powiązanym zagrożeniom dla stabilności finansowej. Czytaj dalej

Zgodność a sprzeczność interesów

04 listopada 2022

Piotr Żyłka

Funkcja zgodności to nihil novi na polskim rynku. Świadczy o tym, zarówno właściwe ustawodawstwo, standardy i rekomendacje organów nadzoru, ale także liczba ogłoszeń o pracę właściwa dla obszaru zgodności, konferencji, szkoleń i wszelakiej maści wydarzeń, organizowanych na krajowym podwórku.

Wraz z coraz większą „popularnością” tej roli, warto zastanowić się nad jej przyszłością, a przede wszystkim kierunkiem jej rozwoju, który chcąc nie chcąc staje się wypadkową działań podejmowanych przez pracowników tych jednostek. Pierwotna ciekawość i czerpanie z zagranicznych wzorców ustępuje miejsca krajowej interpretacji zadań i roli tej funkcji. Wreszcie compliance przestaje być domeną organizacji wchodzących w skład międzynarodowych grup kapitałowych i sektorów regulowanych, które nierzadko się przenikają, co prowadzić może do pewnego rodzaju sprzeczności (o ile nie konfliktu interesów), ale o tym za chwilę. Czytaj dalej

Europejski Zielony Ład: Komisja proponuje przepisy dotyczące czystszej wody i powietrza

31 października 2022
Knowledge Base

Komisja proponuje bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące zanieczyszczeń powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych oraz oczyszczania ścieków komunalnych. Czyste powietrze i czysta woda mają zasadnicze znaczenie dla zdrowia ludzi i ekosystemów. Jedynie z powodu zanieczyszczenia powietrza co roku umiera przedwcześnie prawie 300 tys. Europejczyków. Proponowane nowe przepisy przyczynią się do zmniejszenia liczby zgonów spowodowanych przekroczeniem – o ponad 75 proc. w ciągu dziesięciu lat – poziomów głównej substancji zanieczyszczającej PM2,5 określonych w wytycznych WHO. W odniesieniu do powietrza i wody wszystkie nowe przepisy zapewniają wyraźny zwrot z inwestycji dzięki korzyściom w zakresie zdrowia, oszczędności energii, produkcji żywności, przemysłu i różnorodności biologicznej. Wyciągając wnioski z obecnych przepisów, Komisja proponuje zarówno zaostrzenie dozwolonych poziomów zanieczyszczeń, jak i poprawę wdrażania przepisów, co ma zapewnić w praktyce częstsze osiąganie celów w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Przedstawione dziś wnioski ustawodawcze stanowią kluczowy krok naprzód w dążeniu do osiągnięcia zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w ramach Europejskiego Zielonego Ładu oraz zapewnienia środowiska wolnego od szkodliwych zanieczyszczeń do 2050 r. Wnioski te są również odpowiedzią na konkretne postulaty Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Czytaj dalej

Zarządzanie ryzykiem odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych w świetle proponowanych zmian regulacyjnych w Polsce (1)

28 października 2022

dr Michał Kaczmarski

Dlaczego warto pisać o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych właśnie teraz?

Powodem, powrotu do dyskusji nad kwestią reżimu odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych jest projekt ustawy o zmianie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary z dnia 29 sierpnia 2022 roku autorstwa Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji pod numerem UD421 i pojawił się tam w dniu 2 września 2022 roku. Jego założenia radykalnie zmieniają obecny reżim odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych, o szczegółach będzie jeszcze mowa w dalszej części tekstu, zwiększając tym samym znaczenie skutecznych programów compliance w przedsiębiorstwach. Choć projekt znajduje się we wczesnej fazie procesu legislacyjnego i nie jest wcale pewne, czy w ogóle wejdzie w życie (jak miało to miejsce z poprzednią próbą radykalnej zmiany ustawy), a jeśli nawet to nie wiemy w chwili obecnej w jakim ostatecznie kształcie. Niezależnie od powyższego, samo jego pojawienie się w procesie legislacyjnym stanowi użyteczny asumpt do refleksji nad znaczeniem prewencji przestępczości tzw. białych kołnierzyków w ramach procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym przedsiębiorstwa. Analizując przywołany projekt ustawy o numerze UD421, po raz kolejny okazuje się, że prewencja może się zwyczajnie opłacać. Czytaj dalej