Regulacje prawne ESG. Problemy praktyczne i organizacja raportowania ESG

29 maja 2023

MMC Polska

Środowisko naturalne, kwestie odpowiedzialności społecznej oraz ładu korporacyjnego- to właśnie te 3 czynniki stają się nowoczesnym i wydajnym miernikiem sukcesu innowacyjnej organizacji lub przedsiębiorstwa. Takie cechy wiążą się również ze sporą odpowiedzialnością, która została zdefiniowana w formie specjalnego sprawozdania niefinansowego. Jednak, czy krajowe i europejskie instytucje są przygotowane na nadchodzące wymagania dyrektywy CSRD? W dzisiejszej publikacji spróbujemy odpowiedzieć na to niezwykle skomplikowane zagadnienie. Czytaj dalej

Oparta na danych wizja prostszej, bardziej inteligentnej i bezpieczniejszej unii celnej

24 maja 2023

17 maja br. Komisja przedstawiła projekt najbardziej ambitnej i kompleksowej reformy unii celnej UE od czasu jej utworzenia w 1968 r. Wnioski legislacyjne zawierają unikatową w skali światowej wizję opartego na danych systemu celnego UE, który znacznie uprości procesy celne dla firm, zwłaszcza dla najbardziej wiarygodnych przedsiębiorców. W nurcie transformacji cyfrowej reforma ograniczy uciążliwe procedury celne przez zastąpienie tradycyjnych zgłoszeń bardziej inteligentnym, opartym na danych podejściem do nadzoru przywozu. Jednocześnie organy celne będą miały narzędzia i zasoby niezbędne do właściwej oceny i powstrzymania przywozu, który stanowi rzeczywiste zagrożenie dla UE, jej obywateli i gospodarki.
Czytaj dalej

Komisja zaleca działania w celu zwalczania piractwa internetowego wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo

21 maja 2023

Na początku maja br. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie sposobów zwalczania piractwa w Internecie na skalę komercyjną w odniesieniu do wydarzeń sportowych i innych wydarzeń na żywo, takich jak koncerty i występy teatralne. Komisja zachęca państwa członkowskie, organy krajowe, posiadaczy praw i dostawców usług pośrednich do podejmowania skutecznych, zrównoważonych i odpowiednich środków w celu zwalczania niedozwolonej retransmisji takich wydarzeń, przy zachowaniu pełnej zgodności z prawami podstawowymi i przepisami o ochronie danych osobowych. Zalecenie przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności unijnego sektora sportu i sektora kreatywnego poprzez intensyfikację walki z piractwem internetowym. Czytaj dalej

Zmiany regulacyjne w obszarze zarządzania produktami inwestycyjnymi

17 maja 2023

MMC Polska

Nowe wymogi w zakresie zarządzania produktowego w instytucjach finansowych to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę skalę zmian i potrzebę dostosowania procesów biznesowych do nowych regulacji.

Nadchodzące zmiany prawne dla TFI, banków i domów maklerskich

Światło dzienne ujrzał nowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku, który uwzględnia szereg modyfikacji istniejących już przepisów.  Czytaj dalej

Postępowanie instytucji obowiązanej w przypadku braku możliwości zastosowania środków bezpieczeństwa finansowego – czyli ciąg dalszy wyzwań w zakresie compliance związanych z ustawą o Systemie Informacji Finansowej

15 maja 2023

Michał Szałas

W poprzednim artykule o ustawie o Systemie Informacji Finansowej omówiono regulacje dotyczące samego Systemu i związane z tym wyzwania w zakresie compliance dla przedsiębiorstw działających w sektorze finansowym. Ustawa ta (dalej jako „Ustawa SInF”) wprowadza jednak również szereg zmian w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zdecydowana większość z nich dotyczy nowych uprawnień analitycznych i obowiązków Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i jednostek współpracujących – i w związku z tym nie będzie przedmiotem niniejszego omówienia. Czytaj dalej

Jak skutecznie zabezpieczyć proces inwestycyjno-budowlany?

11 maja 2023

MMC Polska

Nowelizacja Prawa budowlanego – projektowane zmiany 

Nowelizacja Prawa budowlanego ma rozwiązać konkretne problemy. Przede wszystkim ma odciążyć inwestorów w ramach procedury uzyskiwania pozwolenia na budowę. Ponadto ma też rozwiązać problemy związane z dualizmem budowy domów o powierzchni poniżej i powyżej 70 m2. Do tej pory w ramach istniejącego prawa inwestorzy mieli możliwość budowy domów do 70 m2 bez pozwolenia, a jedynie na zgłoszenie, z kolei budowa domów o większej powierzchni zabudowy była możliwa jedynie w przypadku uzyskania pozwolenia na budowę. Nowe przepisy mają znieść to rozróżnienie. Mają też odciążyć organy administracji architektoniczno-budowlanej czy też organy nadzoru budowlanego. Czytaj dalej

Własność intelektualna: zharmonizowanie przepisów patentowych UE

04 maja 2023

27 kwietnia br. Komisja zaproponowała nowe przepisy, aby pomóc przedsiębiorstwom, zwłaszcza małym i średnim (MŚP), w jak najlepszym wykorzystaniu własnych wynalazków, wspomagać rozwój nowych technologii oraz przyczynić się do konkurencyjności i suwerenności technologicznej UE. Proponowane rozporządzenia w sprawie patentów niezbędnych do spełnienia normy, udzielania licencji przymusowych na patenty w sytuacjach kryzysowych oraz zmiany przepisów dotyczących dodatkowych świadectw ochronnych przyczynią się do stworzenia bardziej przejrzystych, skutecznych i lepiej wytrzymujących próbę czasu ram praw własności intelektualnej. Zharmonizowane przepisy patentowe UE stymulują innowacje, inwestycje i konkurencyjność na jednolitym rynku Czytaj dalej

Działania Komisji mające na celu promowanie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym w UE

01 maja 2023

Aby zagwarantować prawo do równowagi między życiem zawodowym a prywatnym we wszystkich państwach członkowskich, Komisja Europejska podjęła decyzję o kontynuowaniu postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Belgii, Czechom, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Chorwacji, Cyprowi, Luksemburgowi, Austrii i Słowenii, przesyłając im uzasadnione opinie w związku z niedopełnieniem obowiązku zgłoszenia krajowych środków w pełni transponujących przepisy UE ustanawiające prawa rodziców i opiekunów w zakresie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo: wzmocnienie zdolności UE w zakresie skutecznej współpracy operacyjnej, solidarności i odporności

29 kwietnia 2023
Knowledge Base

18 kwietnia br. Komisja przyjęła wniosek dotyczący unijnego aktu o cybersolidarności, w celu wzmocnienia zdolności UE w zakresie cyberbezpieczeństwa. Akt będzie wspierał wykrywanie zagrożeń i incydentów cybernetycznych i zwiększanie świadomości na ich temat, zwiększał gotowość podmiotów krytycznych, a także wzmacniał solidarność, skoordynowane zarządzanie kryzysowe i zdolności reagowania we wszystkich państwach członkowskich. Akt o cybersolidarności poprawia zdolności UE do zwiększenia odporności i reakcji Europy na zagrożenia cybernetyczne, przy jednoczesnym wzmocnieniu istniejącego mechanizmu współpracy.  Akt ten przyczyni się on do zapewnienia bezpiecznego i chronionego otoczenia cyfrowego dla obywateli i przedsiębiorstw oraz do ochrony podmiotów krytycznych i usług kluczowych, takich jak szpitale i usługi użyteczności publicznej. Czytaj dalej

Powolny zmierzch greenwashingu

26 kwietnia 2023

dr Marek Ruciński

Greenwashing, czy też pseudoekologiczny marketing, to praktyka rynkowa polegająca na nieuzasadnionym wywoływaniu u konsumentów wrażenia, że nabywany produkt lub usługa ma charakter proekologiczny lub w jakikolwiek inny sposób przyczynia się do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Pomimo że formalnie jest to reklama wprowadzająca klienta w błąd, to jednak stosowanie tego typu praktyk jest powszechne. Widać już jednak pierwsze oznaki aktywnego zwalczania greenwashingu, czego przykładem mogą być ostatnie inicjatywy legislacyjne na szczeblu UE. Czytaj dalej