Raportowanie ESG zgodnie z dyrektywą CSRD – kluczowe elementy i grupy docelowe

25 września 2023

MMC Polska

Dyrektywa CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) stanowi istotny krok naprzód w kierunku zwiększenia przejrzystości i jakości raportowania ESG firm działających w Unii Europejskiej. CSRD wprowadza zmiany w obowiązkowym raportowaniu ESG, mające na celu dostarczenie bardziej kompleksowych i porównywalnych informacji, co umożliwi zarówno inwestorom, jak i interesariuszom ocenę wpływu działalności firm na środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. W tym artykule przyjrzymy się głównym aspektom, na jakie wpływa dyrektywa CSRD oraz kogo dotyczy to nowe podejście do raportowania ESG. Czytaj dalej

Światowe media odnotowały aferę wizową w Polsce

20 września 2023

Reuters odnotował komunikat MSZ i odwołanie ze stanowiska Jakuba Osajdy, dyrektora Biura Prawnego i Zarządzania Zgodnością MSZ, w związku z tzw. aferą wizową, jak podano: „polski MSZ w piątek poinformował, że zwolnił szefa swojego biura prawnego i rozwiązał kontrakty z firmami outsourcingowym zajmującymi się aplikacjami wizowymi w związku z narastającym skandalem na miesiąc przed wyborami”. Czytaj dalej

Wsparcie dla europejskich MŚP: pomoc Komisji w celu zwiększenia konkurencyjności i odporności małych i średnich przedsiębiorstw

17 września 2023

12 września br. Komisja przedstawia szereg inicjatyw mających na celu zaspokojenie potrzeb europejskich małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w obecnej sytuacji gospodarczej. MŚP, które stanowią 99 % europejskich przedsiębiorstw, są kluczowymi podmiotami, które umożliwiają zieloną i cyfrową transformację Europy, ale nadal borykają się z nieprzewidywalnością i zmiennością wynikającą z szeregu kryzysów w ostatnich latach. Czytaj dalej

Ceny transferowe – stan prawny i praktyczne wyzwania

11 września 2023

MMC Polska

Rozporządzenie MF dot. cen transferowych i powodujące je zmiany w dokumentacji podatkowej

W 2023 roku w Polsce wprowadzone zostały istotne zmiany w zakresie cen transferowych, które mają na celu dostosowanie przepisów do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. Jedną z kluczowych zmian jest nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów, dotyczące dokumentacji cen transferowych.

Przede wszystkim, zmieniły się terminy związane z obowiązkami dokumentacyjnymi. Do końca 10. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiot musi sporządzić lokalną dokumentację cen transferowych. Informacje o cenach transferowych, zawarte w formularzu TPR, należy złożyć do końca 11. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego podmiotu. Wprowadzono również nowy termin przedłożenia lokalnej dokumentacji TP przez podatnika na żądanie organu podatkowego, który wynosi 14 dni. Czytaj dalej

Erasmus+: wybrano projekty na rzecz modernizacji szkolnictwa wyższego na świecie

04 września 2023

W sierpniu br., Komisja wybrała 159 projektów, które będą finansowane w ramach programu Erasmus+ poświęconego budowaniu potencjału w szkolnictwie wyższym, który wspiera modernizację i jakość szkolnictwa wyższego w państwach trzecich na całym świecie. Wszystkie te projekty łączy nadrzędny cel, jakim jest wspieranie współpracy międzynarodowej w szkolnictwie wyższym, poprawa systemów edukacji oraz zwiększanie wzrostu i dobrobytu w skali globalnej.  Czytaj dalej

Funkcjonowanie ładu korporacyjnego w Grupach Kapitałowych po nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych     

01 września 2023

MMC Polska

Praktyczne podsumowanie ostatnich zmian w KSH oraz przyszłe, projektowane zmiany

Nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych, która weszła w życie 13 października 2022 roku wprowadziła szereg zmian, szczególnie odnośnie do ładu korporacyjnego w spółkach kapitałowych. 

Przede wszystkim, wprowadzono unormowanie dotyczące grup spółek, zwane prawem holdingowym lub koncernowym. Zmiany te mają na celu wzmocnienie pozycji rady nadzorczej, zapewnienie lepszej współpracy między zarządem a radą oraz reformę zasad odpowiedzialności członków organów spółek kapitałowych.  Czytaj dalej

Komisja przyjęła szczegółowe zasady sprawozdawczości dotyczące CBAM w okresie przejściowym

27 sierpnia 2023

17 sierpnia br. Komisja Europejska przyjęła zasady regulujące wdrażanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) w okresie przejściowym, który rozpoczyna się 1 października bieżącego roku i potrwa do końca 2025 r. W opublikowanym rozporządzeniu wykonawczym określono obowiązki sprawozdawcze mające zastosowanie do unijnych importerów towarów objętych CBAM w okresie przejściowym, a także metodykę obliczania emisji wbudowanych uwalnianych w procesie produkcji towarów objętych CBAM w tym okresie. Czytaj dalej

Deweloper w zmieniającej się rzeczywistości prawnej – nowe wyzwania i możliwości

22 sierpnia 2023

MMC Polska

Wpływ nowelizacji planowania przestrzennego na inwestycje

Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przynosi istotne zmiany, które bezpośrednio wpłyną na działalność deweloperów i inwestycje w nieruchomości. Celem nowych przepisów jest przede wszystkim uproszczenie, przyspieszenie i ujednolicenie procedur dotyczących planowania przestrzennego w gminach.

Kluczowym elementem nowelizacji jest wprowadzenie planu ogólnego gminy, który ma być prostszym dokumentem. Powinno to przyspieszyć procesy decyzyjne i ułatwić deweloperom dostęp do niezbędnych informacji. Czytaj dalej

Poprawa współpracy pomiędzy organami nadzoru w walce z przestępczością finansową – sprawozdanie EBA

17 sierpnia 2023

10 sierpnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował trzecie sprawozdanie na temat funkcjonowania kolegiów ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Kolegia AML/CFT (ang. college) są stałymi strukturami stworzonymi w celu współpracy i wymiany informacji pomiędzy organami nadzoru z różnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz krajów spoza UE odpowiedzialnymi za nadzór w zakresie AML/CFT. W sprawozdaniu stwierdzono, że właściwe organy podjęły istotne kroki w celu poprawy funkcjonowania kolegiów, niemniej jednak, wiele z nich nie osiągnęło “pełnej dojrzałości”. Zwrócono również uwagę na dobre praktyki, które będą przydatne właściwym organom do dalszej poprawy skuteczności kolegiów oraz wyników nadzoru. Czytaj dalej

Wymiana danych i innowacje na rzecz bardziej zrównoważonego ekosystemu turystyki w UE

14 sierpnia 2023

Pod koniec lipca br. Komisja opublikowała komunikat przedstawiający elementy składowe wspólnej europejskiej przestrzeni danych dotyczących turystyki. Dzięki temu przedsiębiorstwa z sektora turystyki i organy publiczne będą mogły dzielić się szerokim wachlarzem danych w celu wsparcia rozwoju innowacyjnych usług turystycznych, poprawy zrównoważonego charakteru ekosystemu turystycznego i wzmocnienia jego konkurencyjności gospodarczej.

Państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz sektor prywatny gromadzą dane, modelując je zgodnie z własnymi standardami i potrzebami. Dane gromadzone w różnych ekosystemach są również istotne dla turystyki. Na szczeblu UE Eurostat zawarł umowę o dobrowolnej wymianie danych dotyczących zakwaterowania z sektorem prywatnym, zaś wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało w 2021 r. unijną tablicę wskaźników turystyki jako narzędzie monitorowania transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz odporności ekosystemu turystycznego. Czytaj dalej