Pomoc państwa dla restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji Getin Noble Bank zatwierdzona przez Komisję

30 listopada 2023

Komisja Europejska zatwierdziła na podstawie unijnych zasad pomocy państwa zmianę środków wsparcia przyznanych przez Polskę w kontekście restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji polskiego banku Getin Noble Bank S.A. Komisja zatwierdziła wstępne środki wsparcia w październiku 2022 r. Zgodnie z planem likwidacji, po przeprowadzeniu przymusowej restrukturyzacji banku jego główne aktywa i zobowiązania zostały przeniesione do nowo utworzonego banku pomostowego. Celem przyznania środków pomocy państwa było umożliwienie szybkiej sprzedaży banku pomostowego przy jednoczesnej ochronie zarówno stabilności finansowej, jak i równych warunków działania na rynku wewnętrznym. Czytaj dalej

Komisja wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy w ramach Schengen

28 listopada 2023

23 listopada br. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie ściślejszej współpracy między państwami członkowskimi w strefie Schengen. Towarzyszy mu sprawozdanie z konsultacji, jakie koordynator ds. Schengen przeprowadził z państwami członkowskimi w związku z długoterminowymi kontrolami na granicach wewnętrznych. Formalne konsultacje trwały od maja do listopada 2023 r. i objęły państwa członkowskie, które przywróciły kontrole graniczne, a także państwa członkowskie, których te kontrole dotyczą. Czytaj dalej

Otwarcie dostępu do unijnych superkomputerów w celu przyspieszenia rozwoju sztucznej inteligencji

23 listopada 2023
Knowledge Base

16 listopada br. Komisja i Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali (EuroHPC JU) zobowiązały się do otwarcia i rozszerzenia dostępu do światowej klasy zasobów UE w zakresie obliczeń superkomputerowych dla europejskich start-upów z sektora sztucznej inteligencji (SI), MŚP i szerzej rozumianej społeczności SI jako element unijnej inicjatywy dotyczącej przedsiębiorstw start-up z sektora SI. Istotnym elementem wspierania dalszego rozwoju i skalowalności modeli SI jest dostęp do światowej klasy superkomputerów, które przyspieszają proces trenowania i testowania SI, skracając okres treningu z miesięcy lub lat do zaledwie kilku tygodni. Czytaj dalej

KE kieruje sprawę przeciwko Polsce do TSUE w związku z niedopełnieniem obowiązku pełnej transpozycji przepisów UE w zakresie praw procesowych

17 listopada 2023

16 listopada br. Komisja Europejska zdecydowała o skierowaniu sprawy przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Chodzi o niedopełnienie obowiązku polegającego na zgłoszeniu środków transponujących do prawa krajowego dyrektywę o dostępie do adwokata i prawie do porozumiewania się po aresztowaniu (dyrektywa 2013/48/UE). Termin transpozycji tej dyrektywy przez państwa członkowskie minął 27 listopada 2016 r. Czytaj dalej

Sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych: nowe ramy prawne, wymogi i strategie zarządzania

15 listopada 2023

MMC Polska

Wydanie nowej Metodyki oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF, a także wejście w życie Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (czyli tzw. „warzywniaka”) ma duży wpływ na sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych. Zmiany dotknęły banki, jednostki zarządzające systemami ochrony instytucjonalnej, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, domy maklerskie oraz towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Czytaj dalej

Działania wspierające ku nowoczesnej i skutecznej administracji publicznej

09 listopada 2023

25 października br. Komisja przyjęła nowy komunikat w sprawie usprawnienia europejskiej przestrzeni administracyjnej (ComPAct). Proponuje się w nim konkretne działania mające pomóc administracjom publicznym w zaspokajaniu potrzeb obywateli i przedsiębiorstw w całej Europie. ComPAct to opracowany przez Komisję pierwszy w historii kompleksowy zestaw działań wspierających modernizację administracji krajowych i zacieśnianie ich współpracy transgranicznej, tak aby mogły one wspólnie stawiać czoła wspólnym wyzwaniom. Czytaj dalej

Wynagrodzenia w sektorze finansowym, a dyrektywa o równości płac i jawności wynagrodzeń

06 listopada 2023

MMC Polska

Kwestię polityki wynagrodzeń w instytucjach finansowych szczegółowo regulują polskie i unijne regulacje prawne, a te niebawem będą rozszerzane.

Co zmienia Dyrektywa o równości płac i jawności wynagrodzeń?

Unijna Dyrektywa w sprawie równości płac i jawności wynagrodzeń weszła w życie 6 czerwca 2023 r. Jednak na jej pojawienie się w krajowym ustawodawstwie przyjdzie nam jeszcze poczekać, bo na wdrożenie przepisów kraje członkowskie mają 3 lata. Zgodnie z zapisami tego dokumentu duże przedsiębiorstwa będą miały obowiązek informować o wysokości luki płacowej. Dyrektywa zakłada również zmniejszenie dysproporcji wynagrodzeń w przypadku, gdy Gender Pay Gap będzie większe niż 5%, a jego występowanie nie będzie miało odpowiedniego uzasadnienia. Czytaj dalej

Monitorowanie inwestycji zagranicznych i kontrola wywozu w UE w celu wzmocnienia bezpieczeństwa

27 października 2023

Zgodnie z opublikowanym 19 października sprawozdaniem rocznym w sprawie monitorowania bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) Komisja Europejska przeanalizowała ponad 420 takich inwestycji w UE, których dokonano w ciągu ostatniego roku. W tym samym okresie państwa członkowskie UE zablokowały 560 wniosków o wywóz produktów podwójnego zastosowania. Te wyniki świadczą o silnym zaangażowaniu Komisji Europejskiej i państw członkowskich na rzecz obrony europejskiego bezpieczeństwa i porządku publicznego w czasie rosnących napięć geopolitycznych. Czytaj dalej

“Warzywniak” wszedł w życie – jak nowe przepisy wpływają na korzystanie z chmury obliczeniowej i outsourcing w instytucjach finansowych?

23 października 2023

MMC Polska

W dniu 22 sierpnia 2023 r. Prezydent podpisał ustawę z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Tydzień później, 29 sierpnia 2023 r., Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Jej zapisy w 73 artykułach, na 124 stronach nowelizują łącznie 42 inne akty prawne. Większość z tych zmian weszła w życie już 28 września 2023 r. Zgodnie z założeniami Ustawa ma na celu uporządkowanie funkcjonowania instytucji rynku finansowego i usprawnienie nad nim nadzoru m.in. przez zwiększenie poziomu cyfryzacji. Wśród wprowadzonych zmian na szczególną uwagę zasługuje aktualizacja zasad odnoszących się do outsourcingu bankowego. Czytaj dalej

Wyniki wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu 2023

20 października 2023

Znamy wyniki wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki głosowania, które prezentują się w następujący sposób: Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 35,38% głosów, Koalicja Obywatelska 30,7%, Trzecia Droga 14,4%, Lewica 8,61%, Konfederacja 7,16%, Bezpartyjni Samorządowcy 1,86%, a Polska Jest Jedna 1,63%. Frekwencja wyborcza wyniosła 74,38 proc. Czytaj dalej