Konsultacje EBA w sprawie wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem ESG

28 stycznia 2024

18 stycznia 2024 r. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje publiczne w sprawie projektu wytycznych dotyczących zarządzania ryzykiem środowiskowym, społecznym i związanym z ładem korporacyjnym (ESG). Projekt wytycznych określa wymogi dla instytucji w zakresie identyfikacji, pomiaru, zarządzania i monitorowania ryzyka ESG, w tym poprzez plany mające na celu przeciwdziałanie ryzyku wynikającemu z transformacji w kierunku gospodarki neutralnej dla klimatu UE. Konsultacje potrwają do 18 kwietnia 2024 r. Czytaj dalej

Dobry program obsługi zgłoszeń od sygnalistów – czyli jaki?

25 stycznia 2024

Marcin Dublaszewski

Od wejścia w życie na terenie Unii Europejskiej Dyrektywy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, zarówno koncepcja sygnalistów, jak i programy do obsługi zgłoszeń stały się stałym elementem kultury organizacyjnej instytucji działających zarówno biznesowo jak i w sektorze publicznym. Samo zagadnienie whistleblowingu jest, rzecz jasna, znane znacznie dłużej, a kraje takie jak Stany Zjednoczone mogą pochwalić się wieloletnią tradycją i dojrzałymi rozwiązaniami w tym zakresie. Czytaj dalej

Wstępne porozumienie w sprawie pakietu rozwiązań mających na celu skuteczniejszą ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu

22 stycznia 2024

Joanna Grynfelder

18 stycznia 2024 r. Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski ogłosiły wstępne porozumienie w sprawie pakietu rozwiązań mających na celu skuteczniejszą ochronę obywateli UE i systemu finansowego przed praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, w tym harmonizację zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w Unii Europejskiej. Pakiet przepisów rozszerza listę podmiotów zobowiązanych (instytucji obowiązanych) o sektor kryptowalut, nakładając na dostawców usług kryptowalutowych (CASPs) obowiązek stosowania wobec swoich klientów zasad due dilligence, jak również do raportowania transakcji podejrzanych do właściwych organów. CASPs będą też musiały stosować środki bezpieczeństwa finansowego dla transakcji od wartości 1000 euro. Podmiotami zobowiązanymi zostaną również przedsiębiorcy handlujący i wytwarzający towary luksusowe oraz handlarze dziełami sztuki. Dodatkowo, ze względu na wyższe ryzyko, do grona podmiotów dołączą profesjonalne kluby piłkarskie i agenci. Czytaj dalej

Nowe przepisy służące zwalczaniu oszustw związanych z płatnościami transgranicznymi w UE

15 stycznia 2024

1 stycznia weszły w życie nowe przepisy dotyczące przejrzystości, które pomogą państwom członkowskim UE zwalczać oszustwa związane z podatkiem od wartości dodanej (VAT). Dzięki temu organy podatkowe państw członkowskich UE uzyskają informacje na temat płatności, umożliwiające im łatwiej wykrywać oszustwa związane z VAT. Dotyczy to zwłaszcza handlu elektronicznego, który jest szczególnie podatny na ryzyko oszustw i nieprzestrzegania przepisów w zakresie VAT. Stan ten powoduje straty w dochodach podatkowych, z których finansowane są podstawowe usługi publiczne. Czytaj dalej

Nowe przepisy zwiększające cyberbezpieczeństwo instytucji UE

10 stycznia 2024

7 stycznia 2024r., weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie cyberbezpieczeństwa ustanawiające środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach i jednostkach organizacyjnych Unii. W rozporządzeniu ustanawia się środki służące ustanowieniu wewnętrznych ram zarządzania ryzykiem w cyberprzestrzeni, zarządzania nim i jego kontroli dla każdego podmiotu Unii oraz ustanawia się nową międzyinstytucjonalną Radę ds. Cyberbezpieczeństwa (IICB) w celu monitorowania i wspierania ich wdrażania przez podmioty Unii. Czytaj dalej

15 procent podatku dla największych firm – nowe przepisy w zakresie opodatkowania osób prawnych w UE

08 stycznia 2024

Od 1 stycznia  2024r., obowiązują nowe przepisy UE wprowadzające minimalną stawkę w wysokości 15 proc. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych prowadzących działalność w państwach członkowskich UE. Te ramy prawne mają służyć zwiększeniu sprawiedliwość i stabilności krajobrazu podatkowego w UE i na świecie, czyniąc go jednocześnie bardziej nowoczesnym i lepiej dostosowanym do dzisiejszego zglobalizowanego, cyfrowego świata. Czytaj dalej

Konsultacje EBA w sprawie wytycznych dotyczących polityk wewnętrznych, procedur i kontroli w celu zapewnienia wdrożenia sankcji unijnych i krajowych

04 stycznia 2024

21 grudnia 2023 r., Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął konsultacje społeczne w sprawie dwóch zestawów wytycznych dotyczących wewnętrznych polityk, procedur i kontroli mających zapewnić wdrożenie unijnych i krajowych środków ograniczających. Środki te są wiążące dla każdej osoby lub podmiotu podlegającego jurysdykcji państw członkowskich. Obejmują one środki indywidualne, tj. ukierunkowane sankcje finansowe oraz środki sektorowe, tj. środki finansowe i gospodarcze lub embargo. Za pomocą niniejszych wytycznych EBA po raz pierwszy zapewnia wspólne zrozumienie wśród dostawców usług płatniczych (PSP), dostawców usług w zakresie aktywów kryptograficznych (CASP) i ich organów nadzoru, co do kroków, jakie muszą podjąć, aby móc spełnić wymogi środków ograniczających. Konsultacje potrwają do 25 marca 2024 r.  Czytaj dalej

Akt o cybersolidarności: wspólne stanowisko państw członkowskich w sprawie zwiększenia cyberbezpieczeństwa w UE

02 stycznia 2024

20 grudnia 2023r., przedstawiciele państw członkowskich (Coreper) wypracowali wspólne stanowisko w sprawie tzw. aktu o cybersolidarności. Celem jest zwiększenie solidarności i zdolności UE w zakresie wykrywania zagrożeń cyberbezpieczeństwa i incydentów w cyberbezpieczeństwie oraz przygotowywania się i reagowania na nie. Projekt rozporządzenia ustanawia unijne zdolności, dzięki którym Europa stanie się bardziej odporna na cyberzagrożenia i będzie na nie skuteczniej reagować, a jednocześnie wzmacnia mechanizmy współpracy.

Porozumienie to jest kolejnym krokiem w kierunku poprawy cyberodporności w Europie. Ma zwiększyć zdolności UE i państw członkowskich do skuteczniejszego i lepszego przygotowywania się na wielkoskalowe cyberzagrożenia i cyberataki, zapobiegania im, reagowania na nie oraz usuwania ich skutków. Czytaj dalej

Przepisy nowej ery w zakresie opodatkowania osób prawnych w UE wchodzą dziś w życie

01 stycznia 2024
Knowledge Base

Dziś wchodzą w życie nowe przełomowe przepisy UE wprowadzające minimalną stawkę w wysokości 15 proc. efektywnego opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych prowadzących działalność w państwach członkowskich UE. Te ramy prawne pozwolą zwiększyć sprawiedliwość i stabilność krajobrazu podatkowego w UE i na świecie, czyniąc go jednocześnie bardziej nowoczesnym i lepiej dostosowanym do dzisiejszego zglobalizowanego, cyfrowego świata. Wejście w życie przepisów dotyczących minimalnego skutecznego opodatkowania, uzgodnionych jednomyślnie przez państwa członkowskie w 2022 r., sformalizuje wdrożenie przez UE tzw. zasad „filaru 2” uzgodnionych w ramach globalnego porozumienia w sprawie międzynarodowej reformy podatkowej w 2021 r.
Czytaj dalej

Polityka azylowa UE: zestaw dobrych praktyk

31 grudnia 2023

Komisja przedstawia zestaw dobrych praktyk mających na celu zapewnienie skuteczności rozporządzenia Dublin III, które przewodnicząca von der Leyen zapowiedziała w czerwcu jako element realizacji dublińskiego planu działania. Dokument zawiera wytyczne dla krajów członkowskich zakresie unijnych procedur azylowych. Chodzi o ich przyspieszenie i efektywność. W piśmie do państw członkowskich, przed posiedzeniem Rady Europejskiej w lutym 2023 r., przewodnicząca von der Leyen zobowiązała się do pełnego wdrożenia dublińskiego planu działania, który został opracowany przez Komisję i zatwierdzony przez państwa członkowskie w listopadzie 2022 r. W dublińskim planie działania określono praktyczne działania, które dzięki lepszej współpracy między państwami członkowskimi ograniczą zachęty do nieuregulowanego przemieszczania się. Czytaj dalej