Sygnaliści tuż za progiem

06 września 2022

Marcin Dublaszewski

Obowiązująca Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii zobowiązuje państwa członkowskie do wdrożenia do swoich porządków prawnych krajowych przepisów w tym zakresie. Polska, jako jedno z coraz mniejszej grupy państw wciąż oznaczona jest statusem “w trakcie”. Wydaje się, że Komisja Europejska zdecydowała się zwiększyć nacisk na wdrożenie tej potrzebnej regulacji. Czytaj dalej

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje międzynarodowe potępienie Rosji za naruszenie przepisów lotniczych oraz sankcji UE

31 sierpnia 2022

Komisja z zadowoleniem przyjmuje decyzję Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO) wzywającą Federację Rosyjską do natychmiastowego zaprzestania naruszeń przepisów międzynarodowego lotnictwa w celu zachowania bezpieczeństwa i ochrony lotnictwa cywilnego. Decyzja ICAO odnosi się do naruszenia suwerennej przestrzeni powietrznej Ukrainy w kontekście rosyjskiej agresji oraz do świadomego i ciągłego naruszania poszczególnych wymogów bezpieczeństwa w celu obejścia przez rząd rosyjski sankcji UE. Działania te obejmują nielegalną podwójną rejestrację w Rosji samolotów skradzionych firmom leasingowym oraz zezwolenie rosyjskim liniom lotniczym na eksploatację tych samolotów na trasach międzynarodowych bez ważnego Certyfikatu Zdatności do Lotu (Certificate of Airworthiness), który jest niezbędnym świadectwem bezpieczeństwa. Czytaj dalej

Pomoc państwa: Komisja zatwierdza zmiany do polskiego programu, w tym zwiększenie budżetu w wysokości 5,1 mld euro, aby wspierać przedsiębiorstwa w związku z inwazją Rosji na Ukrainę

24 sierpnia 2022

Komisja Europejska zatwierdziła zmiany, w tym zwiększenie budżetu o 5,1 mld euro (24,5 mld złotych) w porównaniu z obecnym polskim programem, aby wspierać przedsiębiorstwa wszystkich sektorów w kontekście inwazji Rosji na Ukrainę. Zmiany zatwierdzono na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa przyjętych przez Komisję 23 marca 2022 r. i zmienionych 20 lipca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”), w których uznano, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia. Czytaj dalej

Dyrektywa OMNIBUS – 6 kluczowych zmian regulacyjnych dla e-commerce

19 sierpnia 2022

Marek Ruciński

W ostatnim czasie sporo mówi się o implementacji do polskiego porządku prawnego pakietu unijnych przepisów mających na celu rozbudowanie systemu ochrony praw konsumentów, szczególnie w Internecie. Jak często bywa w przypadku istotnych zmian regulacyjnych, przedsiębiorcy zasypywani są informacjami na ten temat, które jednak często mają charakter niekompletny oraz nieuporządkowany. Natomiast należyte i przemyślane przystosowanie się do nowych obowiązków wymaga spójnego i świadomego podejścia. Warto więc zapoznać się z konkretami dotyczącymi najważniejszych zmian. Czytaj dalej

Gwałtowne zjawiska klimatyczne mogą zagrozić stabilności finansowej – pokazuje raport ECB/ESRB 

17 sierpnia 2022

Europejski Bank Centralny (ECB) i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ESRB) opublikowały 26 lipca 2022r. wspólny raport na temat wpływu gwałtownych zjawisk klimatycznych na europejski system finansowy. Badania pokazują, że zagrożenia klimatyczne mogą szybko się rozprzestrzeniać i szkodzić zarówno przedsiębiorstwom, jak i bankom. Raport zawiera dalsze dowody na systemowy charakter zagrożeń klimatycznych, a także stanowi podstawę dla reakcji polityki makroostrożnościowej. Identyfikuje on również kilka wzmacniaczy ryzyka klimatycznego w systemie finansowym. Ryzyko związane z przejściem może być spotęgowane z powodu powiązań gospodarczych i finansowych między bankami i firmami. Na przykład gwałtowny wzrost cen emisji dwutlenku węgla może zwiększyć prawdopodobieństwo, że niewypłacalność jednej firmy doprowadzi do niewypłacalności innej. Chociaż dotyczy to w szczególności spółek wysokoemisyjnych, może to również wpłynąć na ich mniej emisyjnych kontrahentów. Czytaj dalej

W jaki sposób poradzić sobie z incydentem zgłoszonym przez sygnalistę?

10 sierpnia 2022

dr Michał Kaczmarski

Dlaczego w ogóle powinniśmy reagować na incydenty zgłaszane przez sygnalistów?

Zgodnie z zapisami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 roku w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (dalej „Dyrektywa o sygnalistach”) państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają, by podmioty prawne w sektorze prywatnym i publicznym ustanowiły kanały i procedury na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych i podejmowania działań następczych, tj. postępowania wyjaśniającego lub audytu śledczego w zgłoszonej sprawie. Wymóg nakładany przez dyrektywę obejmuje zatem dwa elementy: Czytaj dalej

Whitepaper

Diligent

Całkowity wpływ ekonomiczny podmiotów zachowujących należytą staranność

01 sierpnia 2022

Oszczędności kosztów oraz korzyści biznesowe zapewnione przez staranność podmiotów

Współczesne przedsiębiorstwa są ze sobą powiązane, stają się coraz bardziej złożone i często narażone są na różne formy niepewności płynących z zewnątrz. Od specjalistów ds. zarządzania ryzykiem i zgodnością oczekuje się nie tylko udziału, lecz odgrywania aktywnej roli w łagodzeniu pojawiających się zagrożeń, wprowadzania innowacji z zawrotną prędkością, dotrzymywania kroku zmieniającym się nieustannie regulacjom oraz identyfikowania obszarów wzrostu potencjalnych ryzyk. W przypadku organizacji operujących setkami lub tysiącami podmiotów i spółek zależnych, wyzwania te są często rozszerzane.

Czytaj dalej

Rola compliance w ramach zarządzania łańcuchami dostaw

27 lipca 2022

Piotr Żyłka

Przedłużone ramię nadzorcy

Compliance, czyli zarządzanie zgodnością, nierzadko postrzegane jest wyłącznie w kategoriach wymogu regulatora bądź też obowiązku ustawowego, nie tylko w wyobrażeniu polskiego przedsiębiorcy. W praktyce funkcjonuje teoria, wedle której compliance pełni rolę przedstawiciela organu nadzoru w ramach działalności przedsiębiorstwa. Czytaj dalej

Oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie: Komisja proponuje plan redukcji zapotrzebowania na gaz, aby przygotować UE na przerwy w dostawach

21 lipca 2022

Rosja wykorzystuje dostawy gazu jako broń w trwającym konflikcie, przez co Unii Europejskiej grozi dalsze ograniczenie możliwości zaopatrzenia się w rosyjski gaz, a prawie połowa państw członkowskich już doświadcza problemów w tym zakresie. Jeśli działania podjęte zostaną teraz, uda się zmniejszyć zarówno ryzyko dalszych lub pełnych zakłóceń, jak i koszty, jakie Europa będzie musiała ponieść w takim przypadku; pozwoli to także wzmocnić europejską odporność energetyczną. W związku z tym Komisja proponuje już dziś nowe narzędzie legislacyjne i Europejski plan zmniejszania zapotrzebowania na gaz, aby ograniczyć zużycie gazu w Europie o 15 proc. w okresie do wiosny następnego roku. Wszyscy konsumenci, organy administracji publicznej, gospodarstwa domowe, właściciele budynków publicznych, dostawcy energii i przemysł mogą i powinni podjąć działania w celu oszczędzania gazu. Komisja przyspieszy również prace nad dywersyfikacją dostaw gazu, w tym mechanizmem wspólnego zakupu, aby zwiększyć możliwości pozyskiwania przez UE gazu z alternatywnych źródeł.
Czytaj dalej

Przemysł obronny: UE podejmuje działania, aby zainwestować niemal 1,2 mld euro na wsparcie 61 projektów współpracy w obszarze przemysłu obronnego

20 lipca 2022
Knowledge Base

Komisja zapowiedziała plany przeznaczenia łącznej kwoty finansowania ze strony UE w wysokości niemal 1,2 mld Euro na wsparcie 61 wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w obszarze obronności. Projekty te wybrano w następstwie zaproszenia do składania wniosków opublikowanego po raz pierwszy w ramach Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO). Dzięki propozycjom wybranym do finansowania, EFO będzie wspierać projekty w zakresie zaawansowanych zdolności obronnych, dotyczące nowej generacji samolotów myśliwskich, czołgów i statków, a także krytycznych technologii obronnych, takich jak chmura wojskowa, sztuczna inteligencja, półprzewodniki, przestrzeń kosmiczna, cyberprzestrzeń lub medyczne środki przeciwdziałania. EFO będzie również stymulować przełomowe technologie, zwłaszcza technologie kwantowe i związane z nowymi materiałami, korzystając w tym celu z potencjału obiecujących MŚP i przedsiębiorstw typu start-up.
Czytaj dalej