Zdrowie publiczne: więcej czasu na certyfikację wyrobów medycznych w celu zmniejszenia ryzyka niedoborów

13 stycznia 2023

6 stycznia 2023r. Komisja przyjęła wniosek przewidujący więcej czasu na certyfikację, w celu ograniczenia ryzyka niedoborów. Wniosek wprowadza dłuższy okres przejściowy (niż przewidziano w rozporządzeniu) na dostosowanie się do nowych przepisów w sprawie wyrobów medycznych. Nowe terminy zależą od klasy ryzyka wyrobów medycznych i zapewnią pacjentom stały dostęp tych wyrobów. Pozwoli to również na pozostanie na rynku wyrobów medycznych wprowadzanych do obrotu zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi i nadal dostępnych (tj. bez daty wysprzedawania). Czytaj dalej

Brak świadomości prawnej społeczeństwa a wymogi AML

09 stycznia 2023

Piotr Żyłka

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nie stanowi wyłącznego zadania instytucji obowiązanych. Lwią część pracy powinno wykonać państwo wraz z jego uprawnieniami i wyspecjalizowanymi organami.

Od kilku dni w mediach społecznościowych szerokim echem odbija się zdjęcie wpłatomatu jednego z polskich banków, na którego ekranie wyświetlony został komunikat o konieczności wskazania źródła pochodzenia gotówki wraz z wyrażeniem zgody na kontakt ze strony banku w celu dodatkowej weryfikacji. Czytaj dalej

30 lat europejskiego jednolitego rynku

04 stycznia 2023

W tym roku UE obchodzi 30. rocznicę utworzenia jednolitego rynku – jednego z głównych osiągnięć integracji europejskiej i jednej z jej głównych sił napędowych. Ustanowiony w dniu 1 stycznia 1993 r. (po podpisaniu traktatu z Maastricht w dniu 7 lutego 1992 r.), jednolity rynek europejski umożliwia swobodny przepływ towarów, usług, osób i kapitału w całej UE, ułatwiając życie ludziom i otwierając nowe możliwości dla przedsiębiorstw. 

Początkowo w skład jednolitego rynku wchodziło 12 państw UE: Belgia, Dania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Wielka Brytania. Obecnie jednolity rynek obejmuje 27 państw członkowskich, a także Islandię, Liechtenstein i Norwegię, przy czym Szwajcaria ma dostęp częściowy. Czytaj dalej

Chorwacja w strefie Euro i Schengen

30 grudnia 2022

1 stycznia 2023 r. Chorwacja przyjmie euro jako swoją walutę oraz w pełni przystąpi do strefy Schengen. Jest to ważne wydarzenie w historii Chorwacji, strefy euro i Schengen, a także całej UE. Następuje po okresie intensywnych przygotowań oraz znacznego wysiłku Chorwacji w celu spełnienia wszystkich niezbędnych do tego wymogów.

Chorwacja otrzymała pełne wsparcie Komisji w procesie przystąpienia do strefy euro i Schengen. Wraz z Chorwacją, 20 państw członkowskich i 347 milionów obywateli UE będzie korzystać ze wspólnej waluty. W kwestii strefy Schengen, jest to ósme i pierwsze po 11 latach jej rozszerzenie. Czytaj dalej

Komisja zatwierdziła polski program pomocy o wartości 3 mld euro w celu wsparcia przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu w związku z wojną w Ukraine

28 grudnia 2022

22 grudnia 2022r. Komisja Europejska zatwierdziła polski program pomocy o wartości 3 mld euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność na polskim rynku gazu, które odczuwają skutki wojny Rosji z Ukrainą. Program został zatwierdzony na podstawie tymczasowych kryzysowych ram pomocy państwa. Ramy te zostały przyjęte przez Komisję 23 marca 2022 r. na podstawie art. 107 ust. 3 lit. b) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej („TFUE”) i zmienione 20 lipca 2022 r. oraz 28 października 2022 r. Uznano w nich, że w całej gospodarce UE występują poważne zaburzenia. Czytaj dalej

Unijna platforma zakupu energii: postępy prac nad wspólnymi zakupami gazu

21 grudnia 2022

20 grudnia 2022r. Komisja Europejska zwołała przemysłowe forum wysokiego szczebla, aby wesprzeć prace unijnej platformy zakupu energii. Ma ono przyspieszyć działania na rzecz wspólnych zakupów gazu począwszy od 2023 r. Wczorajsze posiedzenie było następstwem przyjęcia przez ministrów energii UE wniosku dotyczącego rozporządzenia Komisji w sprawie zwiększenia solidarności dzięki lepszej koordynacji zakupów gazu, transgranicznej wymianie gazu i wiarygodnym poziomom odniesienia cen. Rozporządzenie to stanowi podstawę prawną dla agregacji zapotrzebowania na gaz w UE, wspólnych zakupów i bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury, w tym unijnych terminali LNG. Czytaj dalej

Konsultacje EBA w sprawie nowych wytycznych dotyczących ograniczania ryzyka

19 grudnia 2022

6 grudnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) rozpoczął publiczne konsultacje w sprawie nowych wytycznych dotyczących skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/TF) podczas zapewniania dostępu do usług finansowych. Poprzez niniejsze wytyczne EBA ma na celu zapewnienie, aby klienci, zwłaszcza ci najbardziej narażeni, nie byli pozbawiani dostępu do usług finansowych bez istotnego powodu. Konsultacje potrwają do 6 lutego 2023 r. Dostęp do podstawowych produktów i usług finansowych jest warunkiem uczestnictwa organizacji oraz osób we współczesnym życiu gospodarczym i społecznym. Może on również uratować życie klientów, takich jak uchodźcy lub bezdomni. Jednak taki dostęp nie zawsze jest zapewniony. Czytaj dalej

FCA nałożyło karę na Santander UK w wysokości 107,7 mln GBP za powtarzające się braki dotyczące systemów AML

14 grudnia 2022

Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) nałożył na Santander UK Plc (Santander) grzywnę w wysokości 107 793 300 GBP po wykryciu poważnych i trwałych luk w kontrolach przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), mających wpływ na klientów bankowości biznesowej. W okresie od 31 grudnia 2012 r. do 18 października 2017 r. Santander nie nadzorował i nie zarządzał odpowiednio swoimi systemami przeciwdziałania praniu pieniędzy, co znacząco wpłynęło na nadzór nad kontami ponad 560 000 klientów biznesowych. Santander dysponował nieefektywnymi systemami, które miały odpowiednio weryfikować informacje podawane przez klientów na temat prowadzonej przez nich działalności. Firma nie monitorowała również w odpowiednim stopniu pieniędzy, które według klientów miały przechodzić przez ich konta w porównaniu z faktycznymi wpłatami. Czytaj dalej

Umowy o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych na nowych zasadach

11 grudnia 2022

dr Marek Ruciński

1 stycznia 2023 wejdzie w życie znacząca zmiana ustawy o prawach konsumenta, będąca skutkiem implementacji do prawa polskiego tzw. Dyrektywy Towarowej (opisywanej szerzej w tym artykule) oraz Dyrektywy Cyfrowej. To właśnie skutkiem wdrożenia drugiej z nich jest regulacja umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych, stanowiąca zupełną nowość w prawie polskim. Czytaj dalej

Unia rynków kapitałowych: nowe wnioski dotyczące rozliczeń, niewypłacalności i notowania przedsiębiorstw na giełdzie, mające uatrakcyjnić rynki kapitałowe UE

08 grudnia 2022

07 grudnia br. Komisja Europejska przedstawiła środki umożliwiające dalszy rozwój unii rynków kapitałowych UE:  

zwiększenie atrakcyjności i odporności unijnych usług rozliczeniowych, wspieranie otwartej strategicznej autonomii UE i zachowanie stabilności finansowej, zharmonizowanie niektórych przepisów dotyczących niewypłacalności przedsiębiorstw w całej UE, zwiększenie ich skuteczności i wspieranie inwestycji transgranicznych, zmniejszenie – za pomocą nowego aktu o notowaniach giełdowychobciążeń administracyjnych dla wszystkich przedsiębiorstw niezależnie od ich wielkości, zwłaszcza dla MŚP, tak aby mogły one uzyskać lepszy dostęp do finansowania publicznego dzięki notowaniu na giełdach papierów wartościowych.

Czytaj dalej