Europejski Urząd Nadzoru Bankowego publikuje ostateczne wytyczne w sprawie ponownego przekazywania danych historycznych w ramach sprawozdawczości EBA

10 kwietnia 2024

9 kwietnia br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował ostateczne wytyczne w sprawie ponownego przekazywania danych historycznych w ramach sprawozdawczości EBA. Wytyczne zapewniają wspólne podejście do ponownego przekazywania danych historycznych przez instytucje finansowe właściwym organom oraz organom ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w przypadku błędów, nieścisłości lub innych zmian w zgłoszonych danych, zgodnie z ramami sprawozdawczości nadzorczej i restrukturyzacji oraz uporządkowanej likwidacji opracowanymi przez EBA. Czytaj dalej

Przestępczość środowiskowa – nowe unijne przepisy przewidujące surowsze sankcje i rozszerzony wykaz przestępstw

08 kwietnia 2024

26 marca br. Rada formalnie przyjęła dyrektywę o ochronie środowiska poprzez prawo karne. Akt ma poprawić wykrywanie i ściganie przestępstw przeciwko środowisku. Dyrektywa ustanawia ogólnounijne normy minimalne dotyczące definicji przestępstw i sankcji. Zastępuje poprzedni akt z 2008 r. Będzie miała zastosowanie wyłącznie do przestępstw popełnionych w UE. Państwa członkowskie mogą jednak zdecydować się na rozszerzenie zakresu swojej jurysdykcji na przestępstwa popełnione poza ich terytorium. Czytaj dalej

Zalecenia Komisji dotyczące działań mających na celu zwalczanie podrabiania towarów i lepszą ochronę praw własności intelektualnej

02 kwietnia 2024

19 marca br. Komisja przyjęła zalecenie w sprawie zwalczania podrabiania towarów, zarówno w internecie, jak i poza nim, oraz w celu poprawy egzekwowania praw własności intelektualnej. Zalecenie, znane również jako „unijny zestaw narzędzi przeciwko podrabianiu towarów”, ma na celu wspieranie współpracy między posiadaczami praw, dostawcami usług oraz organami ścigania, przy jednoczesnym zachęcaniu do stosowania najlepszych praktyk, nowoczesnych narzędzi i technologii.  Czytaj dalej

Dyrektywa CSDDD – nowe obowiązki dla przedsiębiorstw

25 marca 2024

Beata Kozyra, Dyrektor ds. ESG, Grant Thornton Frąckowiak

Dyrektywa w sprawie należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw.

Corporate Sustainability Due Diligence Directive

Od 2-3 lat co chwilę słyszymy o wdrożeniu lub zapowiedzi wdrożenia nowej dyrektywy w kontekście zrównoważonego rozwoju. NFRD(1), CSRD(2), ESG(3), ESRS(4) to akronimy, które coraz częściej przewijają się w publikacjach, social mediach, kongresach czy konferencjach, a przede wszystkim w regulacjach tak w UE, jak i w Polsce. Czytaj dalej

Prace Rady nad nowelizacją przepisów o zawieszeniu ruchu bezwizowego

18 marca 2024

13 marca br. ambasadorowie państw członkowskich UE (Coreper) uzgodnili stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia aktualizującego mechanizm umożliwiający UE zawieszenie ruchu bezwizowego z państwami trzecimi, których obywatele są zwolnieni z obowiązku wizowego podczas podróży do strefy Schengen. Nowe przepisy, po ich przyjęciu, mają wzmocnić zestaw narzędzi UE służących przeciwdziałaniu sytuacjom, w których ruch bezwizowy jest nadużywany lub działa na szkodę interesów UE. Czytaj dalej

Przekazywanie postępowań karnych między państwami UE: skuteczniejsza walka z przestępczością transgraniczną

12 marca 2024

6 marca br. belgijska prezydencja Rady i negocjatorzy Parlamentu Europejskiego porozumieli się wstępnie w kwestii proponowanych przepisów UE dotyczących przekazywania postępowań w sprawach karnych. Nowe przepisy regulują warunki, na jakich postępowanie karne wszczęte w jednym państwie członkowskim będzie można przekazać do innego państwa członkowskiego. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia, aby postępowanie przygotowawcze w sprawie przestępstwa lub jego ściganie odbywało się w państwie najodpowiedniejszym do tego celu. Zapobiegnie to również niepotrzebnym równoległym postępowaniom (dotyczącym tego samego podejrzanego) w różnych państwach członkowskich UE. Przepisy przyczynią się zatem do skuteczniejszego zwalczania przestępczości transgranicznej. Czytaj dalej

Akt o rynkach cyfrowych – strażnicy dostępu

10 marca 2024

Od dnia 7 marca 2024r. Apple, Alphabet, Meta, Amazon, Microsoft i ByteDance, czyli sześciu strażników dostępu wskazanych przez Komisję, na podstawie aktu o rynkach cyfrowych we wrześniu 2023 r. , muszą wywiązywać się z wszystkich obowiązków określonych w tym akcie.

Akt o rynkach cyfrowych ma zwiększyć kontestowalność i sprawiedliwość unijnych rynków cyfrowych. W akcie tym ustanowiono nowe przepisy obowiązujące dziesięć określonych podstawowych usług platformowych – takich jak wyszukiwarki internetowe, internetowe platformy handlowe, sklepy z aplikacjami, usługi reklamy on-line i usługi przesyłania wiadomości – oraz przyznano nowe prawa europejskim przedsiębiorstwom i użytkownikom końcowym. Czytaj dalej

Działania Polski na rzecz poprawy praworządności torujące drogę do uzyskania do 137 mld euro z funduszy UE

04 marca 2024

29 lutego br. Komisja Europejska przyjęła dwa akty prawne, które pozwolą utorować Polsce drogę do uzyskania do 137 mld euro ze środków UE. Akty te odnoszą się do reform w zakresie praworządności, które Polska przyjęła, oraz do nowszych i natychmiastowych działań podjętych w celu realizacji kamieni milowych służących wzmocnieniu niezależności sądów. Czytaj dalej

Rada uzgadnia ostateczny tekst wzmacniający rolę organów ds. równości w całej UE

01 marca 2024

20 lutego Rada uzgodniła ostateczny kształt dyrektywy, która wzmocni rolę organów ds. równości w całej UE w zwalczaniu dyskryminacji ze względu na płeć, pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. Teraz o zgodę na ten akt poproszony zostanie Parlament Europejski. W całej UE ustanowiono organy ds. równości, by promować równe traktowanie, zwalczać dyskryminację i zapewnić pomoc ofiarom. Dzięki ustanowieniu minimalnych norm funkcjonowania takich organów nowa dyrektywa zwiększy ich skuteczność i zagwarantuje niezależność. Czytaj dalej

MiFIR i MiFID II: Rada przyjęła nowe przepisy zwiększające przejrzystość danych rynkowych

26 lutego 2024

25 listopada 2021 r. Komisja przedstawiła zmiany do rozporządzenia o rynkach instrumentów finansowych (MiFIR) i drugą dyrektywę o rynkach instrumentów finansowych (MiFID II). Razem regulują one usługi inwestycyjne i działalność rynków finansowych w UE. Celem zmiany było zwiększenie przejrzystości na rynkach kapitałowych, poprawa konkurencyjności i zapewnienie równości szans.

20 lutego br. Rada przyjęła zmiany do unijnych przepisów handlowych, których celem jest zapewnienie inwestorom lepszego dostępu do danych rynkowych niezbędnych przy inwestowaniu w instrumenty finansowe, zwiększenie globalnej konkurencyjności unijnych rynków kapitałowych i zapewnienie równości szans. Czytaj dalej