Hongkong: UE stwierdza poważne pogorszenie sytuacji politycznej

15 marca 2021
Knowledge Base

Komisja Europejska i wysoki przedstawiciel przedstawili dziś sprawozdanie na temat zmian politycznych i gospodarczych w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong. 23. sprawozdanie roczne dla Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczy zmian z 2020 r. Wysoki przedstawiciel UE i wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Josep Borrell powiedział: W 2020 r. byliśmy świadkami niepokojącego pogorszenia sytuacji politycznej w Hongkongu. Ustawa o bezpieczeństwie narodowym narzucona przez Pekin jest wykorzystywana do zwalczania sił prodemokratycznych, tłumienia sprzeciwu i pluralizmu oraz osłabiania podstawowych wolności. Zaaresztowanie dziesiątek działaczy prodemokratycznych w styczniu tego roku potwierdza, że tendencja ta przybiera na sile. Chiny świadomie likwidują zasadę „jeden kraj, dwa systemy”, naruszając swoje zobowiązania międzynarodowe oraz ustawę zasadniczą Hongkongu. Regresywne zmiany ordynacji wyborczej zatwierdzone wczoraj w Pekinie to kolejny krok w tym kierunku.
Czytaj dalej

EUNB publikuje ostateczne zmienione wytyczne dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu

12 marca 2021
Knowledge Base

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) niedawno opublikował ostateczne zmienione wytyczne dotyczące czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Zmiany uwzględniają zmiany ram prawnych UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML / CFT) i odnoszą się do nowych rodzajów ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu, w tym zagrożeń zidentyfikowanych w ramach przeglądów wdrażania EUNB. Oprócz wzmocnienia opartych na ryzyku podejść instytucji finansowych do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, zmiana wspiera rozwój bardziej skutecznych i spójnych podejść nadzorczych, w przypadku których dowody sugerują, że nadal istnieją rozbieżne podejścia. Wytyczne mają kluczowe znaczenie dla prac EUNB polegających na kierowaniu, koordynowaniu i monitorowaniu walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Czytaj dalej

Oświadczenie Komisji Europejskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 2021

08 marca 2021
Knowledge Base

Z okazji zbliżającego się Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja Europejska wydała następujące oświadczenie: Ubiegły rok był bardzo trudny. Pandemia COVID-19 nie oszczędziła nikogo, a szczególnym wyzwaniem okazała się dla kobiet na całym świecie. Na pierwszej linii frontu w walce z wirusem znaleźli się lekarze, pielęgniarki, nauczyciele, sprzedawcy – a właśnie w tych zawodach szczególnie często pracują kobiety. A i obowiązków domowych im nie ubyło; wręcz przeciwnie. Jesteśmy winni kobietom wdzięczność za ich odwagę, wielkie serce i wysiłek w zmaganiu się z kryzysem; za to, że dzięki nim nasze społeczeństwa, systemy opiekuńcze i kluczowe usługi nadal funkcjonują. Choć kobiety stanowią większość pracowników pierwszej linii w służbie zdrowia, to w procesach podejmowania decyzji w związku z pandemią były bardzo słabo reprezentowane. Przykładowo – specjalne grupy zadaniowe ds. COVID-19 w 87 państwach, w tym w 17 państwach członkowskich UE, były w 85,2% kierowane przez mężczyzn.
Czytaj dalej

Dekada cyfrowa: Komisja uruchamia plan działania mający na celu wsparcie odbudowy i transformacji sektora mediów i sektora audiowizualnego

05 marca 2021
Knowledge Base

Komisja Europejska niedawno przyjęła plan działania mający na celu wsparcie odbudowy i transformacji sektora mediów i sektora audiowizualnego. Sektory te, szczególnie dotknięte kryzysem koronawirusa, mają zasadnicze znaczenie dla demokracji, różnorodności kulturowej Europy i autonomii cyfrowej. Plan działania koncentruje się na trzech obszarach działalności i 10 konkretnych działaniach, które mają pomóc sektorowi medialnemu wyjść z kryzysu poprzez ułatwianie i poszerzanie dostępu do finansowania, transformację poprzez stymulowanie inwestycji w celu uwzględnienia bliźniaczego przejścia na technologię cyfrową i ekologiczną, przy jednoczesnym zapewnieniu przyszłej odporności i wzmocnienia pozycji sektora Europejscy obywatele i firmy. W ramach instrumentu na rzecz odbudowy i odporności każdy krajowy plan naprawy i odporności będzie przewidywał minimalny poziom 20% wydatków na technologie cyfrowe. Środki mające na celu pobudzenie produkcji i dystrybucji treści cyfrowych, takich jak media cyfrowe, będą się liczyć do tego celu. Czytaj dalej

Liderzy transformacji

02 marca 2021
Knowledge Base

Polska rywalizuje z najlepszymi w Unii Europejskiej w zakresie otwierania danych. Między innymi takie informacje zostały przekazane podczas spotkania pt. „Liderzy Transformacji” realizowanego we współpracy z Impact, GovTech Polska oraz Polską Izbą Informatyki i Telekomunikacji. Inicjatywa skierowana jest do najwyższej kadry menedżerskiej i ma na celu ułatwienie dyskusji w gronie liderów cyfryzacji w polskim sektorze publicznym. Jednym z tematów ostatniego spotkania w lutym br. był program otwierania danych publicznych. Czego się zatem dowiedzieliśmy? Czytaj dalej

Whitepaper

 

Simplifying the Customer Journey – Little changes, BIG impact

01 marca 2021
Knowledge Base

Złożoność, często związana z przestrzeganiem przepisów podatkowych, może dotknąć wielu części organizacji, tworząc kilka wyzwań. Z jednej strony istnieje wysokie ryzyko finansowe i reputacyjne związane z nieprawidłowym przestrzeganiem przepisów podatkowych. Z drugiej strony ilość i złożoność danych, które muszą zostać przetworzone, staje się coraz bardziej czasochłonnym wyzwaniem. Relacje z klientami można wygrywać i tracić na podstawie ich doświadczeń z wypełnianiem ważnych dokumentów podatkowych.

Dany whitepaper koncentruje się na ostatnim studium przypadku, które przedstawia, w jaki sposób, korzystając z zwycięskiego połączenia wiedzy podatkowej i technologicznej EFI, opracowano rozwiązanie dla klienta, które usprawniło jego proces składania formularza podatkowego IRS W-Series, jednocześnie osiągając zgodność.

Dokument dostępny w wersji anglojęzycznej.

 

Sygnalista w trzech aktach: wdrożenie

26 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Dokładnie 17 grudnia 2021r., upłynie termin transpozycji unijnej dyrektywy dotyczącej ochrony osób informujących o przypadkach naruszenia prawa Unii. Z tej okazji, na tej platformie opublikowano cykl artykułów zatytułowanych: Sygnalista w trzech aktach. Teksty te przedstawiają wyzwanie, jakim jest wdrożenie kanałów zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów, na wielu płaszczyznach i z różnej perspektywy. Mają za zadanie ukazanie wielowątkowości i wielopłaszczyznowego aspektu wdrożenia postanowień dyrektywy w życie.

Czytaj dalej

Banki centralne Chin i Zjednoczonych Emiratów Arabskich dołączają do projektu cyfrowej waluty do płatności transgranicznych

25 lutego 2021
Knowledge Base

Instytut Waluty Cyfrowej (DCI) Ludowego Banku Chin (PBC) i Bank Centralny Zjednoczonych Emiratów Arabskich (CBUAE) dołączyły do ​​projektu banku centralnego w zakresie waluty cyfrowej w zakresie transgranicznych płatności w walutach obcych. Inicjatywa m-CBDC Bridge jest prowadzona we współpracy z BIS Innovation Hub (BISIH), Hong Kong Monetary Authority (HKMA) i Bank of Thailand (BoT). Będzie dalej badać możliwości technologii rozproszonej księgi rachunkowej (DLT), opracowując prototyp weryfikacji koncepcji (PoC) do obsługi transgranicznych transakcji wymiany walut obcych w czasie rzeczywistym w różnych jurysdykcjach, działających 24/7. Przeanalizuje biznesowe przypadki użycia w kontekście transgranicznym, zarówno w przypadku walut krajowych, jak i zagranicznych. Czytaj dalej

Sygnalista w trzech aktach: nauka na cudzych błędach

18 lutego 2021
Knowledge Base

Piotr Żyłka

Przed tygodniem opublikowano pierwszą część tryptyku: “Sygnalista w trzech aktach”, pt. Praca u podstaw, w której omówione zostały najważniejsze wymogi nakładane przez dyrektywę, nie tylko na podmioty obowiązane, ale także krajowych prawodawców. Ponadto w artykule wskazano istotną rolę edukacji, mającej na celu budowę właściwej postawy społecznej w oparciu o fundament świadomości dotyczącej różnic między donosem, a zgłoszeniem nieprawidłowości. Zmianę percepcji i odbioru społecznego, osoby informującej o nieprawidłowościach. Drugi z serii tekstów, który dziś oddaję w Państwa ręce, ma za zadanie przedstawienie szerszej perspektywy, zajrzenia za kulisy implementacji i systemowych rozwiązań, zaproponowanych w wybranych państwach członkowskich UE.

Czytaj dalej

Polskie sądownictwo: jednoczy nas praworządność

15 lutego 2021
Knowledge Base

Rok po Marszu Tysiąca Tóg w Warszawie kilkudziesięciu sędziów (i obywateli) przeszło niedawno wirtualną trasę ze stolicy Polski do Luksemburga, siedziby Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Inicjatorem była Iustitia, polskie stowarzyszenie siostrzane NVvR. Jako motto Iustitia wprowadziła hashtag #theruleoflawunitesus, aby pokreślić ważność praworządności i solidarności sędziów na całym świecie. Ostateczny cel, 1324 km, był więcej niż osiągnięty. W sumie na całym świecie pokonano i przejechano ponad 11945 km.

Czytaj dalej