Prawo własności intelektualnej w firmie a aspekty prawne

08 sierpnia 2023

MMC Polska

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych a ochrona własności intelektualnej

Unijny Akt o Usługach Cyfrowych (Digital Services Act – DSA) to kluczowy dokument, który wprowadza istotne zmiany w obszarze ochrony własności intelektualnej w kontekście usług cyfrowych. DSA, przyjęty przez Parlament Europejski, wprowadza nowe zasady regulujące funkcjonowanie usług cyfrowych.

Akt ten ma znaczący wpływ na firmy działające w cyfrowym świecie, przewiduje bardziej rygorystyczne wymagania, co z pewnością zmieni sposób, w jaki firmy zarządzają swoimi usługami i zasobami cyfrowymi. Unijny Akt o Usługach Cyfrowych wprowadza istotne zmiany w zakresie odpowiedzialności za naruszenie praw własności intelektualnej. DSA nakłada na dostawców usług pośrednich szereg obowiązków, w tym obowiązki informacyjne. Czytaj dalej

Znaczenie kultury compliance w środowisku permanentnej i powszechnej ekspozycji na ryzyko

04 sierpnia 2023

dr Michał Kaczmarski

Wstęp

Współcześnie żyjemy w świecie, który zdominowany jest przez globalizację wszystkiego co nas otacza. Nie inaczej dzieje się z zagrożeniami i ryzykiem materializacji tych zagrożeń.

Mamy więc „gospodarkę globalnego ryzyka” oraz coroczne raporty na temat ryzyk zagrażających nam w wymiarze makro i mikroekonomicznym. Wystarczy zajrzeć do osiemnastej edycji „Raportu pt. “Raport nt. Ryzyk Globalnych w 2023 roku” (ang. „The Global Risks Report 2023. 18th Edition Insight report”) publikowanego przez Światowe Forum Ekonomiczne (ang. World Economic Forum), aby dowiedzieć się, że żyjemy w czasach światowego kryzysu, m.in. w wymiarze: Czytaj dalej

Wymiana danych i innowacje na rzecz bardziej zrównoważonego ekosystemu turystyki w UE

31 lipca 2023

Państwa członkowskie, władze regionalne i lokalne oraz sektor prywatny gromadzą dane, modelując je zgodnie z własnymi standardami i potrzebami. Dane gromadzone w różnych ekosystemach są również istotne dla turystyki. Na szczeblu UE Eurostat zawarł umowę o dobrowolnej wymianie danych dotyczących zakwaterowania z sektorem prywatnym, zaś wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej opracowało w 2021 r. unijną tablicę wskaźników turystyki jako narzędzie monitorowania transformacji ekologicznej i cyfrowej oraz odporności ekosystemu turystycznego. Czytaj dalej

Kiedy warto założyć fundację rodzinną

27 lipca 2023

dr Marek Ruciński

Cel ustawodawcy

Fundacja rodzinna została wprowadzona do polskiego porządku prawnego 22 maja 2023 r. i została zaprojektowana jako swego rodzaju „skarbiec” majątku rodzinnego. Wniesienie majątku do fundacji rodzinnej powoduje, że zostaje on odseparowany od beneficjentów. Beneficjenci fundacji nie mają bowiem większego wpływu na codzienną działalność fundacji, ani na sposób, w jaki jest on zarządzana. Powoduje to, że fundacja rodzinna rządzi się całkowicie odmiennymi prawami od znanych przedsiębiorcom zasad dotyczących spółek handlowych. Z tego powodu, przed założeniem fundacji, warto zrozumieć, na czym polega jej istota i upewnić się, czy rzeczywiście jest to optymalna forma prawna dla konkretnego przypadku. Czytaj dalej

Uchylanie się od sankcji za pośrednictwem państw trzecich – przypadek aresztowania w Holandii

24 lipca 2023

Policja aresztowała 41-letniego Holendra za wysyłkę komputerów i części komputerowych do Rosji przez Kazachstan, Uzbekistan, Mongolię, Turcję, Kirgistan i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jest to pierwszy przypadek aresztowania dotyczący uchylania się od sankcji nałożonych na Rosję za pośrednictwem krajów trzecich.

Aresztowanie miało miejsce w poprzednim tygodniu, ale zostało upublicznione dopiero we wtorek 18 lipca 2023r. Zatrzymany mężczyzna pozostanie w areszcie przez kolejne dwa tygodnie, podczas których kontynuowane będzie dochodzenie. Czytaj dalej

Intensyfikacja działań państw członkowskich w obszarze interoperacyjnej administracji cyfrowej

20 lipca 2023

W opublikowanym 17 lipca br. sprawozdaniu z wdrażania deklaracji berlińskiej z 2020 r. na temat administracji cyfrowej opartej na wartościach wskazano, że państwa członkowskie poczyniły postępy w rozwijaniu umiejętności cyfrowych i wdrażaniu innowacyjnych technologii w obszarze usług użyteczności publicznej. Państwa członkowskie muszą jednak włożyć więcej wysiłku w prace nad poprawą partycypacji społecznej i włączenia cyfrowego, a także nad zwiększeniem zaufania do usług cyfrowych i ich bezpieczeństwa. 

Deklaracja berlińska jest kontynuacją deklaracji z Tallinna w sprawie administracji elektronicznej z 2017 r. i rozszerza zasady stawiające użytkownika na pierwszym miejscu, sformułowane w deklaracji z Tallina, tym samym przyczyniając się do transformacji cyfrowej w Europie utwierdzonej na wartościach demokratycznych i zasadach etycznych. Czytaj dalej

Czwarta opinia EBA na temat ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE

17 lipca 2023

13 lipca br. Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował swoją czwartą dwuletnią opinię w sprawie zagrożeń związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (ML/TF), mających wpływ na sektor finansowy Unii Europejskiej. Określił również, jakie działania podejmować mogą właściwe organy i legislatorzy unijni, aby ryzyko to ograniczyć.

EBA wydała niniejszą opinię w kontekście zmienionego krajobrazu ryzyka, który ma wpływ na zgodność instytucji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz podejście właściwych organów do nadzoru. Przykłady obejmują wydarzenia geopolityczne, takie jak rosyjska inwazja na Ukrainę, oraz zmiany legislacyjne, jak publikacja kompleksowego „pakietu przeciwdziałania praniu pieniędzy” oraz rozporządzenie w sprawie rynków aktywów kryptograficznych (MiCAR). Obejmują one również pojawiające się zagrożenia związane z  korupcją i praniem dochodów pochodzących zarówno z przestępstw przeciwko środowisku, jak i z cyberprzestępczości. Czytaj dalej

Nowa decyzja Komisji stwierdzająca adekwatność ochrony w odniesieniu do bezpiecznego i zaufanego przepływu danych między UE a USA

14 lipca 2023

10 lipca br. Komisja Europejska przyjęła decyzję stwierdzającą adekwatność ochrony w odniesieniu do ram ochrony danych UE–USA. W decyzji stwierdzono, że Stany Zjednoczone zapewniają odpowiedni poziom ochrony – porównywalny z poziomem Unii Europejskiej – w odniesieniu do danych osobowych przekazywanych z UE amerykańskim firmom na podstawie nowych ram. Na podstawie nowej decyzji stwierdzającej adekwatność ochrony dane osobowe mogą bezpiecznie przepływać z UE do amerykańskich firm, które uczestniczą w tych ramach, i nie jest konieczne wprowadzanie dodatkowych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych. Czytaj dalej

Jakie ramy cyberbezpieczeństwa wprowadza dyrektywa NIS 2?

10 lipca 2023

MMC Polska

Cyberbezpieczeństwo jest kluczowym aspektem zarówno naszej codzienności, jak i działalności przedsiębiorstw. Wzrost liczby i skali zagrożeń w cyfrowym świecie sprawia, że niezwykle istotna staje się kwestia regulacji prawnych w tej dziedzinie. Ponad trzy lata temu wdrożono dyrektywę NIS, którą teraz zastąpi dyrektywa NIS 2. Nowa legislacja wprowadza szereg nowych ram i regulacji, które będą miały wpływ na cyfrowy krajobraz. Tymczasem, równolegle pojawiają się również propozycje dotyczące regulacji poszczególnych sektorów. Czytaj dalej

Porozumienie polityczne w sprawie nowych przepisów zwiększających cyberbezpieczeństwo w unijnych instytucjach, organach, urzędach i agencjach

05 lipca 2023

26 czerwca br. Komisja przyjeła porozumienie polityczne osiągnięte przez Parlament Europejski i Radę UE w sprawie proponowanego przez Komisję rozporządzenia ustanawiającego środki na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa w instytucjach, organach, urzędach i agencjach Unii. Negocjacje dobiegły końca, natomiast tekst prawny musi teraz zostać formalnie zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę. Czytaj dalej